Μορφή αναζήτησης

Ma:tiu 17

Yesu Tomawa Kali Tese Ho:liyawa Wekeye

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Ikiwapo tekapeipe itapa tepela: Yesuyewi Pitawala, Yemesewala, Yemese ene e ma:e Yonewana, iwa siliye tokomo sosolo tumu fiyanekeye. Fiyanapola: ilipe ipitane sita:la: 2potakamake Yesu tomawa kali tepela: ela: ikilale otowi ho:lilisene epapuluse, Yesu mitiwa ho:lilise ela:, Ene sao kalawala hele heneye koiya sopolapokeye.3Ho:liya elapita: iyewi potakamake, Mosese Ilaiya a:ko: Yesuwalapulu sita:la: selalapita: papokeye. 4Potapola: Pitayewi Yesuma selese, “Piseiki, Niwa weyemi minawa napokeye. Keyawa, ‘Henekeye, epelekeye,’ au selesaleke neyawa koane panokaseya kolotea usulupe tima:na:keye. Nowa Kewamopela:, nowa Mosesepela:, nowa Ilaiyapela: aluse tima:na:keye. Kewa epelepa?”

5- Aluse Pitayewi sela:sela: enene kemi, kiniwani sosolo ho:liyayewi ela:pe kipila iwa foye tikeye. Kiniwani fopiya olapo emi tese solo nowa selese, “Ewa Nine Ni Sa:keye. Ewa Nine himu hapawa sosolo matanepela: epelekeye. E sowa ta:tapola: matanepela: sita:latipa:.” Aluse seyakeye.

6Aluse selapita: sena ilipe hanoseyewi ta:tapola:, peleya: sululuwaluse howa hanose ipilakeye. 7Ipipita: iwa falopela:newemi Yesuwa inapola: iwa tomawemi kesalese selese, “Kiwa tesima. Ipipa.” 8Aluse selapita:, iwa tesilapola: siyewi kelese, fa:nemi pote, komemi potose potakamake, sena nowa eta: enima Yesu semetei elapita: papokeye.

9Aputa: iwa tokomo tumu emi tese ina:sela: Yesuyewi penanose selese, “Sena Sa:wa Nekeye. Newa kupula: mene seta: tesima weyemiwa kiyawa uwa koane potosene epapuluse papowa sena kesale nowama selapa.”

10- Aputa: sena ilipe hanoseyewi selese, “Kote solo elewa walosene senayewi selese, ‘Keleso seta: minama ela: Ilaiyawa puwano inaposakeye.’ Au seyawa ko:lupita: iyawa ke seyala?” 11Aputa: Yesuyewi selese, “Kote solo elewa walosene senayewi selese, ‘Ilaiyawa puwano inisekiwa nano ketea sopoke seila:taposakeye.’ Au seyawa heneye au seyakeye.

12- Aputa: Ne solo we henekeye. Ilaiya mina:na: seyawa puwano minakeye. Minawa iyewi potapola: matanese, ‘Ilaiya mina:na: seyawa ewalakeye.’ Aluse eta: matanemakeye. Eta: matanemake i matanawamoke tise ewa ikomonakeye. Ikomona amunuse Sena Sa:wa Newana kapo olomita: ikomopesakeye.” 13Au selapita: sena ilipe hanoseyewi matanese, “Ilaiya mina:na: seyawa, Yone hano toliyetisene epalakeye, esa: Yesuyewi seleselakeye.” Aluse iyewi matanakeye.

Ho Olokeyatelayewi Sala Tiwa Yesuyewi Fala:pewa Wekeye

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-42)

14Yesuwala, E sena ilipe hanosene Pitawala, Yemesewala, Yonewana iwa hanapola:, sena kesale muta kekenepela: sita:newemi hetetikeye. Hetetise Yesu elakemi sena nowa inapola:, kuniu kula:walopela: hela: selese, 15“Piseiki, ni sa:wa wa:ke matakolose sutesinise sosolo tesekeye. Ikila mutawemiwa tei kiyawemi sutesinisekeye. Ikila nowemiwa hawemi sutesinisekeye. Alusenase Keyawa ewa hauwekilise sesema. 16Aluse Ke sena kilipe hanosene sita:newemi, ne salawa siliye minawamona iyawa eta: fala:pemakeye.”

17Au selapita: Yesuyewi selese, “Sena kesale ikila weyemi sitalakamokiwa Kotema matana semetei matanepela: eta: sita:nemanase olokeyale sitalakeye. Ikila sopoke kiyawa hele matanepela: sitalapitekiwa, Neyawa kiwamopela: ikiwapo sopoke kaluse hokolose tiya:sela: elaposapa? Kiwalapulu Newa ikila sosowa elapitekiwa kemi, kiyawa Nema matana semetei matanepela: masitalatakeye. Newamo ela weyemi salawa siliye mina.” 18Au selapita: salawa siliye minakeye. Siliye inapita: ho olokeyatelama Yesuyewi penanose selese, “Kewa iya:pela: hamona.” Au selakamake ho olokeyatelawa iya:pela: hapakeye. Ho olokeyatela hanapita: salawa fala:pekeye. 19Yesuyewi salawa fala:tapita: sena ilipe hanoseyewi potapola:, sikape iwa Yesu enewemi inapola: ilipe ka:la:lopela:la: Yesuma selese, “Niyawa ho olokeyatelawa iya:pela: hamonapita: eta: hapamawa ko:luse elale?”

20- Au selapita: Yesuyewi selese, “Kiyawa Kotema matanawa hele heneye koloteanase ho olokeyatelama selese, ‘Kewa iya:pela: hamona,’ esaleke eta: hapamakeye. Neyawa solo we heneye selakeye. Kiyawa Kotema himu semetei matanawa i maseta fo kolotea+ epapulaleke, tokomoma selese, ‘Tokomo weyamowa kewa peleya: we iya:pela:, peleya: nowemi elapose hamona,’ au selesaleke hanaposakeye. Alusaleke, nano ketea sopoke ile timinipesakeye. 21[Alake ho olokeyatelawa we iya:pela: hamona, au selesaleke ho olokeyatelawa hamonite ma:na: nasewa alepela:la: hela: Kotema kulukulupa:. Kulukuluse ma:na: nasewa eta: alepemake, ho olokeyatela weyamowa iya:pela: hamonapitekiwa mahanaposakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.]

Ikila Elipeiwemi Yesuyewi Selese, “Senayewi Newa Kumita: Sanaposakeye,” Au Seyawa Wekeye

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Ikila nowemi, Yesuwala, E sena ilipe hanosewana, iwa Kalili peleya: mene hanapola: sita:newemi Yesuyewi ima selese, “Sena Sa:wa Nekeye. Newa sana kumita: senayewi Newa ta: tiye kinaposakeye. 23Ta: tiye kinise Newa sukulu tiye kumita: sanaposakeye. Newa sana kuluwa ikiwapo usulupe kotetipela: mene tesima:na:keye.” Au selapita: sena ilipe hanoseyewi ta:tapola: sosolo hauwekilise matanakeye.

“Yesuyewi Kote Koanepela: Takese Moweni Tuwatesena?” Au Seyawa Wekeye

24- Yesuwala, E sena ilipe hanosewana, Kapaneame taunewemi minakeye. Inapola: Pita enewemi Kote koanepela: takese tisene sena inapola:, Pitama ta:potose, “Ke walosene sena, Yesuwa Kote koanepela: takese moweni tuwatesena?” 25Au selapita: Pitayewi henekeye e seya. Henekeye epela: Pitawa koane mene inapita:, Pitayewi seta: seyamake Yesuyewi Pitama puwano seyakeye. Yesuyewi selese, “Saimone, peleya: weyamo sena piseikiyewi sena kesale ipima takese moweni halosapeya:? Piseiki Ene e peleya: sena kesalema takese moweni halosapeya:? Makene sena kesale nokamawa takese moweni halosapeya:? Ke matanawa enana?”

26Aputa: Pitayewi selese, “Makene sena kesale nokamawa takese moweni tine, au selesekeye.” Aputa: Yesuyewi selese, “Henekeye, Piseiki Koteyawala Ene e sa:ma takese moweni tuwapa, elawa eta: selesemakeye. 27Alusene amunuse Neyawa iya:pa:na: telawamona, takese tisene senayewi mapoloma:pekise, Neyawa takese moweni tuwataposakeye. Pita, kewa hanapola: kimiyewi hano tuwapola: ewalo tiyaposakeye. Ewalo puwano ti emi kimiwa sutiye, moweni uka ewalo meakemi sulu talapita: potaposakeye. Potapola: moweni usu amo tiyapola:, na:niwa na:komopela: Kote koanepela: takese tuwata:pa: elanase, moweniwa takese tisene senama kina:pa:.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index