Μορφή αναζήτησης

Ma:tiu 26

“Yesuwa Kumita: Supa:na:keye.” Aluse Seyawa Wekeye

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53)

1Yesuyewi ketea auma:na:wa selapola: kotetise, E sena ilipe hanosema selese, 2- “Ikila elipei itapa tepela:, Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikinakeye. Tikinisene ikila emiwa, Sena Sa: Newa i kelipapoya papela: sana kuma:na:keye. Sana kumita: senayewi Newa sihelelepesakeye,” au seyakeye.

3Aputa: pilisiti sena puwanowa ene unuwa Kaiafasekeye. E koane pilisiti sena sosowala, Yu sena tililawala sopoke kekenakeye. 4Kekene tiyapola: iyewi kekelese selese, “Yesuwa hopolose sukulu tiye sana kumita: sanaposakeye. 5Alawamona, tikina amo okemi, Yesuwa sutakamakiwa eta: ilimanakeye. Sena muta kekenayewi niwanapulu tepa:pekise niyawa eta: supa:na:makeye,” au seyakeye.

Petani Koamesa: Wela Ikomo Hosonosene Yesu Piseiwemi Kesale Nowamoke Sulawa Wekeye

(Mak 14:3-9; Yon 12:1-8)

6Petani koamesa: Saimone waka:pila tela itapa telayewi koane, Yesuwa enewemi 7- kesale nowa inise etewa napolo potolo amuna timiyawa tiye minakeye. Potolo tiye mina emiwa wela hele heneye ikomo hosonosene, moweni sosoyewi wa:la:losewa wasu tikeye. Wasu tiyapola: Yesuwa tepolo pawemi hela: ma:na: na:sela: helapita:, kesale amoke wela ikomo hosonosene Yesu piseiwemi sulakeye. 8Supita: potapola:, sena ilipe hanoseyewi konomonose i kene sopolo selese, “Kesale amoke welawa ko:lupita: mokopokemi suluse itapa tepe? 9Welawa sena nowama wa:la:lopela: moweni sosolo timapetakeye. Moweni tiwa sena kesale ketea misitiyama miyapetakeye.”

10Au selapita: ili matanawa Yesuyewi potapola: selese, “Ko:lupita: kesale amowa mapolomita: aluse sela? Kesale amoke Ne piseiwemi wela sukamowa nano ketea tisene heneye napowa akeye. 11- Alake sena ketea misitiyawa ikila sopoke kiwalapulu kilipe sitalaposakeye. Alawamona Newa ikiwapo sopoke kiwalapulu ninipe maelaposakeye. 12Ne tomawa apana tuwapa:na:pela: kesale amoke wela ikomo hosonosene Ne toma napola:tese suma:na:wa ta:pele tiyapola: sulusapekeye. 13Ta:ta:pa:. Neyawa kima heneye selakeye. Peleya: sosolo weyamo senayawa Newamo se tiye kina ikila emiwa kesale amoke wela sulawala sena kesaleyewi matanemita: iyewi selaposakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Yutaseyewi Yesuwa Sihelelepesakeye, Au Seyawa Wekeye

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Sena ilipe hanosene kukuluipe semetei nowa unuwa Yutase Isekeleote ewa pilisiti sena sosolo sita:newemi hanapola:, 15- se tiye kinise ta:potose, “Neyewi Yesuwa sihelelesaleke kiyawa nema ena miya:na:na?” Au selapita: iyewi Yutasema selese, “Niyawa kema silifa moweni usu talo usulupe+ miya:na:keye.” Aputa: iyewi silifa moweni usu talo usulupe akelese ema kinakeye. 16Aluse kinapita: Yutaseyewi matanese, “Yesuwa noko:lu sihelelema:na:ne,” esa: Yesuwa sihelelema:na: isuwa keyakeye.

Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikinawemi Ma:na: Ma:na:pela: Yesuwa E Sena Ilipe Hanosewanapulu Kekenawa Wekeye

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14; Yon 13:21-30)

17Falawa eta: solosema ma:na:pela: tikinisene ma:ta: tisene ikila emiwa Yesuwa elakemi sena ilipe hanosene inapola: selese, “Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikinise ma:na: ma:na:wa, koane kami kekene tiye tiye tima:na:na?” 18Au selapita: Yesuyewi selese, “Yelusaleme sitiwemi hanose sena nowama weyamu sela:pa:. Walosene senayewi selese, ‘Newa kuma:na: oka mapatotakeye. Mapatoyanase Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikinima:na:pela: ke koawemi Ne sena ninipe hanosewanapulu ma:na: ma:na:keye.’ Aluse Neyewi selesapekeye, e sela:pa:.” Aluse Yesuyewi sekepilapita:, 19solo amowa kaluse kulu hanose sena ilipe hanosewa hanapola: ma:na: ma:na:wa kekene tiye tiye tikeye.

20Ka:lewemi Yesuwa E sena ilipe hanosene kukuluipewalapulu koane emi hapakeye. Hanapola: tepolo pawemi 21ma:na: na:sela: ka:la:lopela:ne ikila emi Yesuyewi selese, “Neyawa kima heneye selakeye. Kiyawa sena semetei nowamoke Newa sihelelepesakeye.” 22Au selapita: iyawa matana eta: epeyamake mapolose, i kene ta:keye hanose, “Piseiki, Kewa sihelelema:na:wa newama?” Aluse ta:keye hapakeye.

23- Ta:keye hanapita: Yesuyewi selese, “Neyewi falawa tiye hano wela tikipela: kemi, sena nowamokiwala ke tikila sena epakeye. Sena amokiwa Newa sihelelepesakeye. 24Sena Sa:wa Nekeye. Newa senayawa auma:na:wa Kote pukawemi sepatosene senayewi momate tiye apoyawa kamunuse aupesakeye. Newa sihelema:na: senawa falasima:na:wa mahepapelepesakeye. Sena amowa yoyewi eta: kesilamakiwa amowa ilimapetakeye.” 25Au selapita: Yutase Yesu sihelelema:na: sena amoke Yesuma selese, “Walosene sena, Kewa sihelelema:na:wa newama?” Au selapita: Yesuyewi Yutasema selese, “Henekeye, kine epe seleseya kakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Sena Ilipe Hanosema Yesuyewi Falawawala Waine Hawana Miwa Wekeye

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Kol 11:23-25)

26Iyewi ma:na: na:sela: ka:la:lopela:ne ikila emi Yesuyewi falawa tiyapola: Kotema napolo esa: kulukululakeye. Kulukuluse kotetipela: Eyewi falawawa tiyapola: pasoloyetiye, E sena ilipe hanosema kinapola: selese, “Falawa we kiyewi tiyapola: maiya. Weyamowa Ne tomakeye,” au seyakeye. 27Aputa: kapo hano tiyapola: Kotema napolo esa: kulukulupela: kotetipela: ima kinise selese, “Kiyawa sopoke maiya. 28- Waine hano we Ne pepetakeye. Koteyewi sena kesalewalapulu hili sepapowa matanemita:, Ne pepeta hapawa akeye. Sena kesale mutayewi mane olokeyatelawa pepeta amoke kepoliyetiyaposakeye.

29Ta:ta:pa:. Waine hano weyamowa Neyawa wa:ke peleya: weyemi eta: ma:na:makeye. Ni Ata Piseikipela: elakamo peleya: emi kiwalapulu ninipe kekene tiyapola: waine hano hiwamo ma:na:keye.” Aluse Yesuyewi seyakeye. 30Aluse selapita: iyewi Kotema wapilise kisalakeye. Kisalese itapa tepela: koawa iya:pela: tokomo Olifiwemi fiyanekeye.

“Yesuwa Neyawa Eta: Potesemakeye.” Aluse Pitayewi Sema:na:wa Yesuyewi Seyawa Wekeye

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38)

31- Sena ilipe hanosema Yesuyewi selese, “Napu nukulapo Newa aputa: potapola:, kiyawa sopoke Newemi matana semetei esa: eta: matanamake Newa iya:taposakeye. Aputa: Kote pukawemi Koteyewi seya momateyawa wekeye. ‘A:pele sipi yesila senawa Neyewi kumita: sanaposa, a:pele sipi sopoke netalepesakeye.’ Aluse momateyawa aupesakeye.

32- Auma:na: kamunuse Newa mene tesilapola: Kalili peleya: emi Newa puwano hapalapita:, kiwa sikape inapola: ninipe semetei kekenema:na:keye.” 33Aputa: Pitayewi Yesuma selese, “Iyawa sopoyawa kewa iya:tapita:, alawamona, neyawa Kewa heneye maiya:taposakeye.”

34Au selapita: Yesuyewi Pitama selese, “Neyawa heneye selakeye. Napu nukulapo kokono seta: kayamawemi keyawa ‘Yesuwa eta: potesemakeye,’ esa: ikila usulupe keyawa mokopo selaposakeye.” 35Au selapita: Pitayewi selese, “Eta: auma:na:makeye. Newa Kewalapulu na:nipe kuluse, ko:luse Kewa eta: potesemakeye, e sema:na:na?” Au selapita: sena ilipe hanosene sopoyewi Pitayewi solo amowa semetei kamo kulu hanose seyakeye.

Kesemene Peleya: Yesuyewi Kulukulusewa Wekeye

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Yesuwa sena ilipe hanosewanapulu Kesemene peleya: emi hanose, Yesuyewi ima selese, “Kiwa weyemi ka:la:loma. Newa kolotea hanapola: kulukuluma:na:keye.” 37Aluse Yesuyewi Pitawala, Sepetiyewi e sa:le elipeiwala siliye hanapola:, Yesuwa Ene sosolo himu nakolose eta: epeyamake enekeye. 38Aluse ela: Yesuyewi ima selese, “Newa himu sosolo nakolose ela: Newa kuma:na:nakeye. Weyemi kiwa Newanapulu ninipe yesipela: sita:pesena:keye. Kiwa eniyapa.”

39Aluse Yesuyewi selapola: apola: kolotea hanapola:, panoka:pela:la: mitiyawa peleya:wemi opola: ela: kulukulula:sela:, “Ni Ata, Keyawa Nema nano ketea hilila apoyakeye. Apoyawa ililaleke nano ketea hililawa Keyewi tima. Alawamona Neyewi matanawamunuse aupa. Keyewi Kine matanawamunuse aupa:.”

40Aluse kulukulupela: kotetise sena ilipe hanosene usulupe amowa ka:la:lo pela:newanapulu inapola:, potakamake iwa fayalapita: papokeye. Potapola: iwa kila:tese tesilapola: Pitama selese, “Kiwa opo si awa semeteiwemi Newanapulu ninipe tesile pota: eta: sita:pesena: telamanakeye. 41Alake kiwa polusaleke kiyewi olokeyatela tima:na: tiye ha:na:pekitise falela apota: sita:la: kulukulupa:. Kili matanayewi kulukuluma:na:pela: epelese, elawamona tomayewi hopolo tese eniyaposakeye.”

42Aluse Yesuwa wa:ke me hanapola: kulukulula:sela:, “Ni Ata, nano hililawa Keyewi Nema mikeye. Miwa Neyewi matisaleke maitapa tepesakeye. Nano hililawa itapa temita: Neyewi tima:na:keye. Keyewi matanawamunuse Neyawa auma:na:keye.” 43Aluse kulukulupela: kotetipela: sena ilipe hanosene ka:la:lo pela:newanapulu, Yesuwa inise potakamake iwa wa:ke fayalapita: papokeye. Ko:yawemiye, iwa enima:na:pela: siwa sitiyapola: minenise heneye fayakeye. 44Fayalapita: iya:pela:, Yesuwa kolotea hanapola: wa:ke osokamo kulukululakeye. Kulukuluse puwano kulukulula semetei kamunuse kulukululakeye.

45Kulukuluse kotetise sena ilipe hanosewa ka:la:lo pela:newanapulu Yesuwa mene inise selese, “Kiwa kao fayala? Kiwa sopoke tesima. Sena Sa: Newa sihelelese sena olokeyatelayewi Newa supa:na: ikilawa opo weyalakeye. 46Kiwa sopoke tesima. Tesilapola: niwa hanakeye. Sena Newa sihelelema:na:wa inatakeye,” au seyakeye.

Yesuwa Supuwa Wekeye

(Mak 14:43-52; Luk 22:47-53; Yon 18:2-12)

47Yesuyewi seya ikila emi E sena kukuluipe hanosene nowa unuwa Yutase inise, sena muta ewalapulu ilipe minakeye. Sena minawa sena nokamoke kafa: tiye ine, sena nokamokiwa pene ketea amowa tiye ine, sena nokamokiwa sapa ketea amowa tiye minakeye. Sena minawa pilisiti sena sosoyawala, Yu sena tililayawala, iwa hamonapita: minakeye. 48Sena amowa seta: minama ela: sihelema:na: sena Yutaseyewi puwano selese, “Sena neyewi minitisaleke sena akeye. Ewa suta:pa:.”

49Au seyanase Yesu enewemi Yutase hekeya inapola: selese, “Yopolotela napolo, Walosene sena,” esa: eyewi Yesuwa minipikeye. 50Minitapita: Yesuyewi selese, “Ne mana, keyewi timinima:na: minawa timinima.” Au selapita: sena muta inapola: Yesuwa supukeye. 51Sutapita: Yesuyewi sena ilipe hanosene sena semetei nowamoke ene sapa sulu tiyapola: tiye, pilisiti sena puwano tima:na: tisene sena nowa kena:wa alotiye toliyetikeye. 52Alotiye toliyetiyapita: Yesuyewi selese, “Ke sapawa tekakemi pokolopoma. Senala: sapayewi tetesaleke sapayewi iwa sanaposakeye. 53Senayewi Newa ikomoma:na: ikila emi Ni Atama hopita: Ni Atayewi hepene sena taosene muta eta: akema:na: telama amuna amoke Newa sesemita: hamonapesakeye, aluse Ni Atayewi hepene sena amowa hamonama:na:wa kiyawa tikili tepa? 54Aputa: Newa kulaposape e seyawa Kote pukawemi momateyawa aumita: hepene senawa mahamonapesakeye.”

55- Aluse Yesuyewi sena sopolo kekenama selese, “Kiyawa sapawa tiye ine, kafa: tiye inapola:, Newa supa:na:pela: inapola: epesita:ya Newa atu tisene senanapa? Ikila sopoke Kote koane Newa ela: se tiye kinapita:, kiyawa Newa masutuselapokeye. 56Alawamona Kote pukawemi Kote solo se tiye kinisene sepatosene senayewi momatelese Newa auma:na: seyawa epe hetetiseya akeye.” Aluse selapita: Yesuyewi E sena ilipe hanosene sopoke Ewa iya:pela: talele hapakeye.

Pilisiti Sena Kaiafase Ela Emi Yesuwa Siliye Hapawa Wekeye

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yon 18:13-14,19-24)

57Pilisiti sena puwano wa:pa:se elaka Kaiafasekeye. Kaiafase koane Yesuwa supulu sena amoke Ewa siliye hapakeye. Koane Kote solo ele walosene senawana, Yu sena tililawala, Kaiafasewalapulu kekene tiye sita:newanapulu iyawa Yesuwa siliye hapakeye. 58Siliye hanapita: Pitawa kolotea pama kulule hanose hapakeye. Kulule hanose hanapola: pilisiti sena puwanoyewi koane peleya: pakia hanapola: sena ta:le ti ka:la:lo pela:newanapulu Pitawala henekeye. Hela: Yesuma nano kotoka popa:na:pela: henekeye.

59Aputa:, pilisiti sena sosoyawala, Kote solo ele walosene senayawala, Yu sena tililayawala, iyawa sena nokama mina e seya. Inapola: senayawa Yesuma kotopela: tipalese selapose mina e seyakeye. Iyewi matanese, “Sena nokamoke Yesuwa kotopita: Yesuwa falasise sana kulaposakeye.” Aluse tipalese semita: keyakeye.

60Keya ikila emiwa sena nokamoke Yesuma mokopo tipalese seya kamona, ili sowa ta:tese Yesuwa sana kula:pa:, aluse semita: iyewi tafase eta: ilimakeye. 61- Sikape sena elipei inise selese, “Sena amokiwa selese, ‘Kote koane Neyewi ekeyetiye ikila usulupe itapa tepela: wa:ke tima:na:keye.’ Au seyawa na:tewi topukeye.”

62Au selapita: pilisiti sena putupela: enewa tesile Yesuma selese, “Keyawa sowa mene sema:na:na? Kema nano kotola mouwa enana?” 63Aputa: Yesuyewi nano nowa maselapita: pilisiti sena puwanoyewi selese, “Kotewa kokolo kao enenase neyawa Kema meatewi ta:potapita: Keyawa hekilase sowa mene sela:pa:. Koteyewi Kewa Piseikipela: epesita: ta:peya sena Kelesowa Kewama? Kote E Sa:le amowa Kewama? Keyawa sema.”

64- Au selapita: Yesuyewi selese, “Henekeye, kewa kine epe seleseya akeye. Ta:ta:pa:. Kote Ewa hele heneye penaiya elakeye. Alake sikape Sena Sa: Newa Kote tiya:le ili tapowemi helapita: kiyawa potaposakeye. Newa hepene emi tese kiniwaniwanapulu inapita: kiyawa potaposakeye.” 65- Aputa: pilisiti sena puwanoyewi ta:tapola: mapolose, ene saowa keselese selese, “Sena amokiwa Kotewa kolotea me apolatakeye. Eyewi ela: Kotewa kolotea meapolosaleke Ewa kotoma:na:pela: sena nowa eta: minama:na:makeye. Ene ela: Kotewa kolotea meapolosaleke kiyawa ta:takeye. 66Ta:tapola: kiyawa matanawa enana? Niyawa Yesuwa ko:luma:na:na?” Au selapita: iyewi selese, “Ewa sana kula:pa:.”

67- Aluse Yesu sikapo kepesesa:, sena nokamoke tiya:wa somo tiye sanose, sena nokamoke tiya: tekatewi sanose selese, 68“Kewa Kelesonase Kewa sanaka etewi sanapa:? Ewa unuwa sema. Alake Kote sepatosene senama seya amunuse, Kewa ikomoma:na: senawa Koteyewi unuwa selapita: ta:tapola: Keyawa unuwa sema.” Aluse iyewi seyakeye.

Pitayewi Selese “Yesuwa Neyawa Eta: Potesemakeye.” Aluse Mokopo Seyawa Wekeye

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18,25-27)

69Peleya: pakiawemi Pitawa helapita: tima:na: tisene kesale nowa inapola: ema selese, “Kewa Kalili sena Yesuwalapulu kilipe hanosekeye.” 70Au selapita: Pitayewi alamakeye esa: selese sena sopoyewi ta:pita: selese, “Keyewi epe seleseyamowa newa tikili tekeye.” 71Au selapita: Pitawa koane sola pakia isuwemi hanapola: elapita:, tima:na: tisene kesale nowamoke sena ka:la:yama Pitawa walose selese, “Sena epamowa Nasalete sena Yesuwalapulu hanosekeye.” 72Au selapita: Pitayewi hekilase selese, “Sena epamowa neyawa eta: potesemakeye.”

73Au selapita: kolotea ka:la:lopela:lape sena sita:neyawa Pita enewemi inapola: selese, “Ke sowa niyewi ta:takamake Kalili senayewi solo selatakeye. Yesuyewi sowa niyewi ta: tesenase ke sowala niyewi ta:takamake, Yesuyewi sena ilipe hanoseyewi selesewamunuse selatakeye.”

74Au selapita: Pitayewi henipasolose hekilase selese, “Sena epamowa neyawa eta: potesemakeye. Neyawa mokopo selapitekiwa Koteyawa newa falasisaleke ililakeye.” Au selakamake ela:pe kipila kemi a:nema: kokonowa kayakeye. 75Kalopita: ta:tapola: Yesuyewi puwano seyawa Pitayewi mene matanakeye. Alake puwano Yesuyewi selese, “A:nema: kokonowa seta: kayamawemi keyawa ikila usulupe ‘Yesuwa neyawa eta: potesemakeye,’ au selaposakeye.” Aluse Yesuyewi seyawa Pitayewi matanese koawa iya:pela: mowa hanapola: sosolo ya:lakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index