Μορφή αναζήτησης

Ma:tiu 27

Pailate Elakemi Yesuwa Siliye Minawa Wekeye

(Mak 15:1; Luk 23:1; Yon 18:28-32)

1Kiapowemi ikiwatapita:, pilisiti sena sosowala, Yu sena tililawala iwa kekene tiyapola:, Yesuwa sanose kuma:na:wa kekela:sela: sela:sela: sita:nekeye. 2Iyewi selese sitalapepela: kekelese selese kotetise, Yesuwa meiyewi tapola: apola:, Pailate elakemi Yesuwa siliye hapakeye. Aputa: Yutia peleya: amowa Lome kamani sena Pailateyewi pota: enekeye.

Yutase Kuluwa Wekeye

(Apa 1:18-19)

3- Yesuwa Pailate elakemi kotomita: siliye hanapita: potapola:, Yesu siheleya sena Yutaseyewi potapola: ene himu sosolo nakolose matanese, “Ko:luma:na:pela: kemi sihelelelue. Siufa moweni usu talo usulupe miwa neyawa tukutiye mene miya:na:keye.” Aluse matanese, pilisiti sena sosowala Yu sena tililawala iwa sita:newemi inapola: selese, 4“Neyawa olokeyatela timiyakeye. Yesuyawa olokeyatela eta: timiyama kamona, neyawa Ewa siheleyakeye.” Au selapita: iyewi selese, “Mouwa kine. Nini nemakeye.”

5Au selapita: moweni usu tiye minawa tuku tiye Kote koane tisawemi tolusupela:, iya:pela: hanapola:, Yutase ene kemakuwemi mei kakiyewi koma:pela: sutesinise kulukeye.

6Kulapita: pilisiti sena sosoyewi moweni tukutiye mene miwa tiyapola:, kekelese selese, “Sena sana kumita: moweni weyamo minase, Kote koane moweni tiye ti alapulu moweni we kekenekamake eta: ilimanakeye.” Aluse iyewi seyakeye. 7Aluse selese moweni amowa tiyapola:, peleya:yewi kopalo amuna timinisene senayewi peleya:wa wa:la:yakeye. Aputa: peleya: wa:la:yawa sena makene mina kulapita: peleya: emi tikiwalomita: wa:la:yakeye. 8Alake peleya:wa unuwatese Pepeta Peleya:keye. Aluse unuwa tula hapawa, puka weyamo momateya ikila emiwana, aluse peleya:wa unuwa seyakeye.

9- Alake peleya: amowa a wa:la:loma:na:no sepatosene sena Yelemaiyayewi momateyawa wekeye. “Ewa wa:la:loma:na:pela: Yu sena sosoyewi selese, ‘Siufa moweni usu talo usulupe amowa ililakeye.’ Aluse selese sepaponase moweni usu talo usulupe amowa tiye 10peleya:yewi kopalo amuna timinisene senayewi peleya:wa wa:la:yakeye. Wa:la:yawa Koteyewi auma:na: seyawa aulakeye.” Aluse Yelemaiyayewi momateyawa heteti epalakeye.

Pailateyewi Yesuma Seyawa Wekeye

(Mak 15:2-5; Luk 23:2-5; Yon 18:33-38)

11Lome sena piseikipela: enene minitapowemi Yesuwa elapita: Yesuma meatewi ta:tese, “Yu senayewi piseikiwa Kewama?” Au selapita: Yesuyewi selese, “Henekeye. Keye seya epakeye.” 12Aputa:, pilisiti sena sosoyawala, Yu sena tililayawala, Yesuma kotopela: selapita: Yesuyawa sowa eta: mene seyamakeye. 13Sowa mamene selapita: Pailateyewi selese, “Iyewi nano ketea sosolo kotoka Keyawa ta:teseya?” 14Au selakamake Yesuyawa sowa mamene selapita: potapola: Lome sena piseikiyewi matanese, “Solama tepela: pota: elakamowa ko:luse epe?” esa: matanakeye.

“Yesuwa Sanose Kula:pa:.” Sena Kesaleyewi Au Seyawa Wekeye

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yon 18:39-40)

15-19Pailateyewi matanese, “Yu senayawa Yesuma kanakese sana kumita: newa elakemi siliye minakeye,” aluse matanakeye. Matanepela: Yesu kotola opo emi Yesu sowa Pailateyewi ta:ta:sela: elapita:, Pailate ekeyewi Pailate enewemi sena nowa hamona seyakeye. Hamonapita: sena amowa hanapola: Pailatema selese, “Keyewi kine kesaleyewi solo sekepiyawa wekeye. ‘Napu neyewi uwa koane sena napolo Yesuwa paponase himuyewi sosolo matanepela: elakeye. Alanase sena napowa falasipa. Iya:ta:pa:,’ au seyakeye.” Aluse sena mina amoke selapita: Pailateyewi topukeye.

Aputa: Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina ikila emiwa tipolo selawapo sena semetei nowa Lome kamani sena piseikiyewi silikepilisekeye. Tipolo selawapo sena semetei nowa silikepimita: Yu senayewi ta:pele tise, “Sena amowa silikepila:pa:,” esa: ta:pelepita: kamani piseikiyewi silikepilisekeye. Alake Yesuwa kotola ikila emiwa sena heneye olokeyatela unuwa Palapase+ tipolo selawapo elapita: potapola:, Yu sena muta kekenama Pailateyewi selese, “Sena mene silikepima:na:wa ikamo silikepima:na: matanepa:? Palapasewalao, Yesu Kelesowalao, ikamo silikepima:na:na?” au seyakeye.

20Alawamona, pilisiti sena sosoyawala, Yu sena tililayawala, iyawa sena kesale sopoke kekenama se tiye kinise selese, “Yesuwa sana kuluse Palapasewa silikepila:pa:, e sela:pa:.” 21Au seyanase Lome kamani sena piseiki Pailateyewi selese, “Sena elipei amowa ikamo silikepima:na: matanepa:?” Au selapita: iyewi selese, “Palapasewa silikepila:pa:.”

22Au selapita: Pailateyewi selese, “Yesu Kelesowa ko:lumeinapa?” Au selapita: iyewi sopoke selese, “Ewa i kelipapoya papela: sana kula:pa:.” 23Au selapita: Pailateyewi selese, “Ko:lupita: sana kula:pa: e sela:? Eyawa olokeyatela ketea ena timiyana?” Au selapita: iyewi unuwapo holose, “Ewa i kelipapoya papela: sana kula:pa:.”

24- Aluse iyewi unuwapo holose sita:nekeye. Aluse sitalapita: senayewi tepa:na:wa Pailateyewi potapola: matanese, “Ne sowa iyewi ta:te iya:takeye.” Aluse sena sopoyewi popita: sena sopolo sikapo ela:, hayewi ene tiya:wa selakolose selese, “Sena epamowa sana kulusaleke ne hele timiyamakeye. Kili hele timiyakeye. Ne tiya:wemi nano ketea panewa selakolose itapa epakeye.” 25Au selapita: sena kesale sopoyewi selese, “Yesuwa sanosaleke hele timiyawa nini nekeye. Nini salala:walapulu nekeye.”

26Apula: Palapasewa Pailateyewi silikepilila:, e ta:le ti senama Yesu fa:kemi meiyewi sanapa: e seyakeye. Sanapita: potapola: selese, “Yesuwa i kelipapoya pamita: siliye ha:na:pa:,” au seyakeye.

Yesuwa Ami Senayewi Itipiyawa Wekeye

(Mak 15:16-20; Yon 19:2-3)

27Kamani sena piseikiyewi ami sena inise, Yesuwa kamani koawemi siliye hanapola:, Yesu elakemi ami sena sopoke kekenakeye. 28Kekene tiyapola: Yesu saowa sopolo kalu tiye iya:pela:, sao keyalo senato kapela: apola:, 29ha:ti napolo piseiki sosoyewi kataopelesene epapula kataopola: apoyakeye. Alawamona ha:ti kataopeyawa heneye hatimakeye. Yesuwa itipilise mei ona towaya ha:ti amuna timiyawemi, kakili a:tesene epapuluse asulu kopo tiye timiyakeye. Timiyawa Yesu piseiwemi kataopola: apoyakeye. Kataopela: Yesu tiya: ili tapowemi tapa naiya tiya: saliye apola: kuniu kula:pola: itipilise selese, “Yu senayewi piseiki, Kewa sena sosokeye.”

30Aluse Yesu tomawemi kepesesa:, tapa tiya:wemi apoyawa tiyapola: Yesuwa piseiwemi sanakeye. 31Sanose itipilise kotetipela:, sao keyalo senato toma momateyawa kolu tiye, Ene saowa kapela: apola: i kelipapoya pama:na:pela: siliye hapakeye.

Yesuwa I Kelipapoya Palawa Wekeye

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yon 19:17-27)

32Yesuwa siliye hanose potakamake Sailini sena ene unuwa Saimone inapita: potapola:, i kelipapowa tiye uwapola: hamona seyakeye. 33Tiye hamonapita: iwa hanapola: Kokata peleya: emi hetetikeye. Aputa: Kokata peleya:wa amo mouwa Pisei Ki peleya:keye. 34- Kokata peleya: emi hanapola: sita:la: Yesuyewi maita: waine hawana munamuna amunawanapulu papela: notoyalapepela: mikeye.+ Kinapita: Yesuyewi tapelesa: eta: menamakeye. 35- Manapita: ami senayewi Yesuwa i palese, Yesu saowa takalese tima:na:pela: iyewi kase fesamonosene epapuluse fesamonakeye.

36Fesamona:sela: ka:la:lopela:la: Yesuwa sena nowamoke sesema:pekise pota: sita:nekeye. 37Ami senayewi Yesu pisei wapa:se falemi Ema kotola i pawemi momate tiye papeyakeye. Momatelese palawa wekeye. “Sena we Yesukeye. Yu senayewi Piseiki Ekeye.” Aluse momate tiye papeyakeye.

38Ikila emi atu tisene sena elipei Yesuwalapulu i kelipapoya pawayakeye. Nowa Yesu tiya: ili tapowemi papela: kepela:, nowa Yesu tiya: hukalo tapowemi papela: kepela:, Yesuwa honosane papela: kepeyakeye.

39- Yesuwa papela: elapita:, sena noka Ewamo papela: ela pawemi hanose itipilise ilio esa:, piseiwa kolose selese, 40- “Keyewi puwano selese, ‘Kote koane ekeyetiye ikila usulupe itapa tepela: wa:ke titima:na:keye,’ au selesapekeye. Au seyanase Keyawa Kine mene sesema. Kewa Kote e Sa:laleke i kelipapowa iya:pela: weyemi mina.”

41Au selapita:, pilisiti sena sosoyawala, Kote solo ele walosene senayawala, Yu sena tililayawala, Yesuwa aluse itipilise selese, 42“Yesuyewi sena noka seselakeye. Sesela kamona Ene Ewa masesetakeye. Ene Isolaiya sena Piseikikeye. Ene i kelipapoya iya:pela: weyemi inisaleke, niyewi Ema matana semetei matanema:na:keye. 43- Ene Kotema matana semetei matanepela: ela: selese, ‘Newa Kote E Sa:keye.’ Au selapita: Koteyewi Ewa epelese seselesekiwalao Ewa sesemapitakeye,” au seyakeye. 44Au selapita: atu tisene sena Yesu tapowemi i kelipapoya pawaya amokiwala Yesuma kau seyakeye.

Yesu Kuluwa Wekeye

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yon 19:28-30)

45Peleya: sopowemi opo si kukuwemi ma:ta: tiye yopoyakeye. Yopolotela enewa ka:le opo si osokemi wa:ke ho:liyakeye. 46- Ka:le opo si osoka mapatokemi, Yesuyewi Yu sena solopela:la: unuwapo holose, “Elai, Elai, lema sapakatani.” Au seya amo mouwa selese, “Ne Kote, Ne Kote, Keyawa Newa ko:lupita: iya:peyala?”

47Au selapita: ta:tapola: sena noka pawemi sita:neyewi selese, “Eyawa Ilaiyawa hotakeye.” 48- Au selapita: sena semetei nowa kipila hanapola: waine hano epapula hano ha:ka:la emi sipanese tikipela: mane tuwemi sakopola: Yesuyewi maita: tili tiye falemi ilikepiyakeye. 49Sena nokamoke selese, “Asepakeye. Ilaiyayewi Yesuwa sesema:na: inapele esa:, niyewi yesi sitalakeye.” 50Au selapita: Yesuyewi wa:ke unuwapo holose, Eyewi matanese, “Ne howa hanosaleke ililakeye,” esa: matanese kulukeye.

51- Yesuwa kulu ikila emiwa Kote koane sao telepeyawa falemi tese keseye kolemi hapakeye. Keseye hanapola: noka pa:ta noka kalilakeye. Apula:, henewana sosolo inise, etewa ene matana pasolose52sena kesale kulu tuwapo apana etewayewi etapeyawa ene matana kolola hapakeye. Kolola hanose sena kesale muta Kotema matana semetei matanepela: sita:ne kuluwa Koteyewi teisa:pekeye. 53Sena kesale teisa:pewa Yesuwa mene teisa:penase iwala apana iya:pela: Yelusaleme sitiwemi hanapita: sena kesale mutayewi iwa papokeye.

54Aputa: ami senawana iwamo yesilawalapulu Yesu pota: sita:ne amoke potakamake henene inise nano ketea sopoke aputa: potapola: himunama tese selese, “Sena epamowa heneye Kote E Sa:keye,” au seyakeye.

55- Aputa: peleya: kolotea pa kemi kesale muta pota: sita:nekeye. Alake Yesuwa Kalili peleya:wemi silalapita: kesaleyewi Yesu seselakeye. Seselese Yesu Yelusaleme sitiwemi inapita: iwala minakeye. Inisekiwa Yesu napu kemi i kelipapoya papita:, kolotea pa kemi sita:la: papokeye.

56Papo kesale amowa unuwa tulawa wekeye. Nowa, Makatala kesalewa Melikeye. Nowa, Meli Yemese Yosepe eli yokeye. Nowa Sepetiyewi e sa:le yokeye. Ili usulupeyawala, kesale nokamokiwala iyawa nano ketea sopowa papokeye.

Yesuwa Apana Tuwapowa Wekeye

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-55; Yon 19:38-42)

57Ka:le oka sinapita: Alamatia sena minakeye. Ene ewa nano ketea sosolo telakeye. Ene unuwa Yosepekeye. Ewa Yesu kulu hanosekeye. 58Ewa Pailate elakemi hanapola: selese, “Yesu kuluwa neyewi apana tuwapa:na: tiye ha:na:na:wa ililapa?” Au selapita: Pailateyewi ami senama selese, “Yesu kuluwa fake tiye Yosepema kina:pa:.” Aluse selapola: apoyakeye. 59Selapola: sekepilapita: ta:tapola:, Yesuwa fake tiye Yosepema mikeye. Kinapita: Yosepeyewi Yesu kuluwa sao koiya napoyewi sakolakeye. 60Sako tiye Yosepeyewi tiye hanapola: ene etewa apana puwano ta:la emiwa, sena nowa puwano eta: tuwatesema, emi Yesuwa tuwapokeye. Tuwapola: apola: apana sulu etapema:na:pela:, etewa sosolo pale kepele tiye hanapola:, apana ulalopo menewemi etapela: hapakeye. 61Aputa: Makatala kesale Meliwala, Meli nowana, apana pawemi hekeya ka:la:lopela:nekeye.

Yesu Kuluwa Sena Nowamoke O:sulu Tiye Ha:na:pekitise Sena Ta:le Tiyewi Pota: Sita:newa Wekeye

62Ha:le tesene ikila amowa hetetiyapose piwemi, nano ketea sopoke kekene tiye tiye tikeye. Tiye ti oka itapa tepela: pilisiti sena sosowala, Felesi senawana, Pailate elakemi kekenese selese, 63- “Piseiki, Niyawa nano ketea weyamo matanekeye. Mokopo selesene sena Yesuwa seta: kulumake Eyewi selese, ‘Newa kuluwa ikila usulupe itapa tepela: mene tesima:na:keye,’ au selesapekeye. 64Au seyanase ikila usulupe weyemi apanawa heneye etapemita: keyawa solo sekepila:pa:. Aputa: Yesu kulu apana tuwapowa Ene sena ilipe hanosene inapola:, o:sulu atu tiyapola: sena sopoma selese, ‘Yesuwa Koteyewi teisa:pekeye.’ Aluse selesaleke sena sopoyewi ta: tiyaposakeye. Ta:tapola: iyawa mokopo selesene amo mokopo selesene puwanowa sitiye tiyaposakeye. Auma:pekise apana amowa heneye etapela:pa:. Aluse selapola: sekepila:pa:.” 65Aputa: Pailateyewi selese, “Sena ta:le tiyewi pota: sita:pesita: hamonama:na:keye. Kiwa hanapola: etewa apeya etapeyawa kiyawa heneye seli etapela:pa:.”

66Au selapita: iwa hanapola: etewa apeya etapeyawa koloyetima:pekise yesi sita:nekeye. Aluse yesipela: elape apola: sena ta:le tiyewi pota: sita:pesita: apolowayakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index