Μορφή αναζήτησης

Mupapo Hokatea 3

Yoneyewi Satise Kulukulu Koane Sawi Momateyawa Wekeye

1Yesuyewi selese, “Newemi kulu hapa sena kesale Satise kulukulu koane sita:newa hepene sena pota: tesema weyamu momatepa:. Newalapulu Kote ho tomoipewa sitalakeye. Meiyetolu tomoipewa Ne tiya: iliyewi tiyapola: elakeye. Neyewi tiyapola: ela: kima selakeye.

Kiyawa nano sopoke timinisewa Neyewi potapola: selakeye. Sena nokamoke selese, ‘Kelesowemi kulu hapa sena Satise kulukulu koane sita:neyawa seli timinise sitalakeye.’ Au seya kamona Satise sena kesale, kiyawa heneye napolo eta: timake kiye timiyawa kulu amunanakeye. 2Kiwa enisene epapuluse eniwa mene tesi tiyapola: penanose sita:latipa:. Kiyewi nano alusene napolo muta iya:peyakeye. Alawamona nano alusene noka kolotea napolo telakeye. Alake nano alusene amowa itapa tema:pekise penana: tese timinipa:. Nano napolo alusene amowa kulu pa telakeye. Kili mane timinisene sopowa Neyewi potakamake Ne Kote sikapowemi hekeya iliyeti nowa ma elatapo. 3- Alanase, matanepa:. Kiyawa puwano Kote sowa ta: tiyapola: napolo timinise inapola: honosane olokeyatela timiyawa yemiwa iya:ta:pa:. Kili matana notola:pa:. Iya:pela: sita:newa notoloye tiye puwano napolo sita:ne epapuluse, wa:ke napolo timinise sita:latipa:. Apula: kiwa fayawemi ma kila: tesaleke, kiwa tikila:pela: fayawemi nano ketea atu tisene sena inisene epapuluse kiwa tikila:pela: sita:newemi Neyewi kiwa kotoma:na:pela: mina:na:keye.

4Alawamona Satise kulukulu koane kiwa noka napolo sitalakeye. Apula: sena kesale amowa ili tapolawemi nano ketea olokeyatela akeleya eta: folamakeye. Kiwa ki kene noka napolo sita:nenase ima tapola koiya napowa Neyewi miya:na:keye. Kinapola: iwa Newanapulu ninipe hanaposakeye. 5- Apula: Ne kisiwa ikomoyetisene sena kesalema tapola koiya napowa kamita: Neyewi miya:na:keye. Aputa: sena kesale amowa kao sita:pesa:na: unuwa Kote pukawemi momateyakeye. Alake Ne kisiwa ikomoyetisene sena kesale unu momateyawa Neyewi eta: hepa:na:makeye. Sena kesale unu amowa Ni Atamawana, Ata hepene senamawana, Neyewi walose selese, ‘Sena kesale epamowa Newemi kulu hapakeye,’ au sema:na:keye.

6Kiwa kena:ne telayawa Ho Napoyewi kulukulu koawemi Newemi kulu hapa sena kesalema selapita:wa seli ta:ta:pa:.” Aluse, Yesuyewi seyakeye.

Yoneyewi Filatelifia Kulukulu Koane Sawi Momateyawa Wekeye

7- Yesuyewi selese, “Newemi kulu hapa sena kesale Filatelifia kulukulu koane sita:newa hepene sena pota: tesema weyamu momatepa:.

Neyewi alusewa heneye napolo hekeya sopolo enenase, Neyewi kima selakeye. Heneye solo amo mouwa Nekeye. Piseiki Tepiti isu kiwa Neyewi tiyapola: elakeye. Isu tenamowa Neyewi kolo tisaleke, sena nowamoke ma etalaposakeye. Isu tenamowa Neyewi etalesaleke, sena nowamoke makoloposakeye.

8Kiyawa nano timinisewa Neyewi matanesekeye. Kiwa ta:ta:pa:. Neyewi kiwamopela: isu tenamowa kolotiyapita:wa, sena nowamoke ma etalaposakeye. Kili penaiyawa kolotea kemi, Ne solo amowa kiyawa ta: tiyapola: sita:la:, Ne unuwemi eta: fa:tapo iya:peyamakeye. 9- Kiyewi ta:ta:pa:. Setenema kulu hapa sena kesale nokamoke pateya selese, ‘Niwa Yu sena sitalakeye. Niwa Kote sena i sitalakeye,’ au selesekeye. Alawamona iwa Yu senama tela kemi pateya selakeye. Pota:pa:. Neyewi timinima:na:wa wekeye. Kili onatu onaiya moukemi pateya selesene sena kesalewa kula: walomita: poluma:na:keye. Iwa kula: walopela: sita:lapita: selese, ‘Kiwa Yesuyewi himu hapa matanesekeye,’ au selaposakeye.

10Ikomona ikila emiwa Ne sowa kiyawa eta: iya:peyamake, kao timiya:sela: sita:nekeye. Sena kesale peleya: sopowemi sita:newa ili toma popa:na:pela: mane olokeyatela hetetiyaposakeye. Alawamona, kiyawa Ne sowa kao ta: tiyapola: sitalapitekiwa kiwa Neyewi pote epesena:keye. 11Newa mina:na: ikilawa mapatokeye. Newa inakemiwa Neyewi kiwa nano wa:la:ya hepe miya:na:keye. Ikila weyemiwa Ne sowa kiyawa ta: tiyapola: tiya:sela: sitalakeye. Sena nowamoke kiwa sutapitekiwa, solo amowa kiyawa ta: tiyapola: Ne sowa iya:tapita:, sikape kiwa Neyewi nano wa:la:ya hepe eta: miya:na:makeye. Auma:pekise kiwa sutapitekiwa solo amowa ta: tiyapa. Ne sowa kao ta: tiyapola: tiya:sela: sita:latipa:. 12- Ne kisi Setenepela: e mane olokeyatela heletetiye sena kesale amowa Ne Kote koawemi ola:pe isu penaiya amuna epapuluse kao sitalaposakeye. Sena kesale amowa tomawemi Ne Kote unuwana, Ne Kote siti unuwana Neyewi momatema:na:keye. Ne Kote siti unuwa momateyawa Yelusaleme siti hili akeye. Yelusaleme siti hiwa Kote elakemi hepene falemi tese sine hetetiyaposakeye. Apula: Neyewi Ne unuwa hiwala momatema:na:keye.

13Kiwa kena:ne tela:yawa Ho Napoyewi Newemi kulu hapa sena kesalema selapita: seli ta:ta:pa:.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Yoneyewi Leotisia Kulukulu Koane Sawi Momateyawa Wekeye

14- Yesuyewi selese, “Newemi kulu hapa sena kesale Leotisia kulukulu koane sita:newa, hepene sena pota: tesema weyamu momatepa:. Newa Yesuyewi kima selakeye. Koteyewi auma:na: seyawa heneye aumita: Neyewi timinisekeye. Kote sowa Neyewi heneye kao selesekeye. Neyewi hekeya sopolo se tiye kinisekeye. Nano ketea sopoke Koteyewi timiyawa Newa emi ma:ta: tiye timiyakeye.

15Kiyewi nano ketea timinisewa Neyewi matanesekeye. Kiwa hano potia alamakeye. Hano ofola amunawana itapakeye. Hano ofolawalapulu hano potiawalapulu tisilakolose amunawa kiwakeye. Kiwa hano potia sopolo epapuluse epesena:keye. Kiwa hano ofola sopolo epapuluse epesena:keye. Alawamona kiwa hano potia hano ofolawalapulu tisilakolosene amunanakeye. 16Alanase senayewi hano ofola hano potiawalapulu tisilakolosene menawa nasaleke isiye tima:na:keye. Alusene epapuluse Neyewi kiwa ne meapowemi isima:na:keye. 17Aputa: kiyewi selese, ‘Niyewi nano keteawa sosokeye. Alake ne unuwa sosokeye. Newa nano ketea nowa itapa maelakeye. Ili tiyapola: sitalakeye,’ au selesekeye. Alawamona Koteyewi nano ketea alusene napowa kiyawa eta: papoma kiwa sena kesale olokeyatela, alawamona kiyawa eta: matanamakeye. Kiwa olokeyatela sitalapita: sena nokamoke kiwa potapola: hauwekimita:keye. Kewa nano ketea hepe tela epesita:ya epapulakeye. Kewa si kola epapulakeye. Kewa tapola itapa tepela:, henese epesita:ya epapulakeye. 18Alanase, kiyawa napolo matanemita: Ne matanawa kima selakeye. Kiyawa nano ketea me sosolo tema:na:pela: Ne kolowa wa:la:lopa:. Ne kolowa teiyewi satapola: sokamenese, nano ketea funu sita:newa tiyapola: sotukepilapola:, kolo hene sopolo tiwa epakeye. Kiwa henese sita:la: ewama:pekitise tapola kapela:, Ne tapola koiya napowa wa:la:lopa:. Kili siyewi seli popa:na:pela: si munamunawa wa:la:lopa:. 19- Aputa: Neyewi himu hapa matanesene sena kesale amowa Neyewi hekelesekeye. Alake kili mane olokeyatelawa kipila hekema:na: matanepa:, sitalapose notolopa:.

20Kiyawa mapopa:. Isu tenamowemi Newa ela: kotokoto ela:la:keye. Kotokotola:sela: hopita:, sena kesale nowamoke Ne sowa ta:tapola:, isu tenamowa kolo tisaleke, ewa elakemi Newa musuluyetiye na:ko: semetei ka:la:lopela:la: ma:na: ma:na:keye.21Puwano Ni Ata kisiwa Neyewi keneyetinase E Piseiki sea emi Ewalapulu Newa semetei helakeye. Ala epapuluse Ne kisiwa ikomoyetisene sena kesale amowa Newanapulu semetei piseiki sea helaposakeye.

22Kiwa kena:ne tela:yawa Ho Napoyewi kulukulu koawemi Newemi kulu hapa sena kesalema selapita: seli ta:ta:pa:.” Aluse, Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index