Μορφή αναζήτησης

Lome 10

Kote Matanawa Yu Senayewi Eta: Matanemake Tikili Tese Sita:newa Wekeye

1Keleso Ne ma:ela:, neyewi sena maya Yu sena epamowa selakeye. Neyewi ima himu hapawa matanese, Koteyewi ili olokeyatela timinisewa heleye tiye Yesuma kulupela: apola: sita:pesita: Koteyewi iwa mene silimita: kulukulula:la:keye. 2Alawamona iwa heleye tiye sitalakeye. Neyewi iwa potose heneye selakeye. Iyewi Kote epelemita: hokolose timiyanakeye. Alawamona Kote matanawa iyewi seli eta: matanemake tikili tese Koteyewi timinisewa iliye tiye matiminikeye. 3Kote mane hekeya timinisewa iwa eta: matanamakeye. Isu sosolo emi iyewi eta: kulu hapamakeye. Iwa ilipe hekeya sita:pesena:pela: iwa ili matana amunuse kulu hapakeye. Kulu hanapola: sita:la: iyewi ili matanawa wapilise Kote hekeya alusene isu sosowa fa:se mikeye. 4Yesu Keleso Eyewi Mosese solo ele sepapowa iliye tikeye. Alanase, sena kesale sopoke Keleso seli ta:tapola: sita:tesaleko, iwa hekeya sena kesale Kote sikapowemi tepesakeye.

5- Solo elewa senayewi ta: tiyapola: timinipitekiwa potapola: Koteyewi selese, “Kewa sena hekeyalapo,” au semita: Moseseyewi momateyawa wekeye. “Kote solo elewa aupa: e seyawa senayewi ta: tiyapola: tiya:sela: sita:laleke, sena kesale amowa kokolo kao tesewa tiyaposakeye,” aluse Moseseyewi momateyalakeye.

6- Alawamona senayewi Yesu Kelesoma himu semetei esa: matanepela: elaleke sena ama Koteyewi selese, “Kewa hekeya elakeye.” Aputa: senayewi ene selese, “Yesu Keleso peleya: weyemi minite eta:wi hepene falemi silima:na:pela: ha:na:na:na?” Aluse selakamakiwa eta: ilimanakeye. 7Aputa: solo nowana senayewi selese, “Yesu kuluwa mene tesi timita: sena eta:wi sena kuluwa peleya: popa:na:pela: hanaposapele?” Aluse selakamakiwa eta: ilimanakeye. Yesuma himu semetei esa: matanesene senayewi aluse eta: selesemakeye.

8Alawamona senayewi Yesu Kelesoma himu semetei esa: matanepela: elaleke sena amawa Koteyewi selese, “Kewa hekeya elakeye.” Aputa: senayewi ene selese, “Kote sowa neyewi topunase newa tikili tese maelakeye. Himuyewi matane tiye meatewi selakeye.” Aluse selakamakiwa ililakeye. Alake, solo weyamowa seli ta:tapola: himu semetei matanesewa amowa niyewi se tiye kinisekeye.

9Keyewi selese, “Piseiki Yesu Ene ekeye,” aluse selapitekiwa, keyawa himu semetei esa: matanepela:, “Koteyewi teisa:pewa Yesu Ene ekeye.” Aluse himu semetei esa: matanesaleke, kewa Koteyewi mene siliyaposakeye. Olokeyatela tisene amo tapo Koteyewi kewa mene siliyaposakeye. 10Senayewi e himuyewi Yesu Kelesoma matana amunuse Koteyewi potose selese, “Sena amowa hekeya elakeye.” Apula: sena himuyewi matanese meatewi selese, “Yesu Kelesoma neyewi himu semetei esa: matanepela: elakeye.” Au selapita: sena amowa Koteyewi mene siliyaposakeye.

11- Aputa: Kote pukawemi momateyawa wekeye. “Yesuma himu semetei esa: matanesene sena kesale amowa ewalose ewa eta: ti o:sulu tesemakeye. Kote Ene sikapowemi iliye tiye epesita: Koteyewi sesepesakeye.” Aluse sepatosene sena Aisaiayewi momateyalakeye.

12Alake Yu senawana, Yu senama telawala iwa sopowamopela: Koteyewi hekeya alusene isu sosowa semeteikeye. Sena nowama nano ketea nowa se tiye apula: sena nowama nano ketea nowa se tiye eta: alusemakeye. Aluse sena sopoke semetei kamunuse Yesu Kelesoyewi Piseikipela: pota: elakeye. Alanase sena sopoke Piseikipela: pota: tesewa Yesu Ene ekeye. Sena kesaleyewi Piseiki Yesu Kelesoma kulukulusekiwa sitalapitekiwa iwa sopoma Yesuyewi seila:tese mokopo seselesewa kinaposakeye. 13- Seselesene amowa Kote pukawemi momateyawa wekeye. “Piseikima sena kesaleyewi kulukulu ela:sela:, Piseiki, neyewi Ke unuwemi hokeye. Keye newa mene siliya:pa:. Sena Kesale eta:wiye au selapita: Piseiki Koteyewi kewa siliyaposakeye.” Au seya Kote pukawemi momateyalakeye.

14Sena Ewemi eta: seli topuma sita:laka, ko:lu holose Eyewi iwa mene siliyaposape? Apula:, sena amowa iyawa puwano eta: kolaiyama sita:laka, ko:luse iyawa ewemi himu semetei esa: matanepesape? Apula:, sena semetei nowamokiwa imawa sowa ma se tiye kinisaleko, ko:luse iyawa seli ta:taposape? 15- Alawamona, sena nowa mailikepilisaleke, Kote Sowa ko:lu selaposape? Kote pukawemi au momateyakeye. “Sena kesale iyawa sena eta:wiye Kote Solo Napowa tiye inaka popa:na:pela: epelesekeye.” Aluse Kote pukawemi momateyalakeye.

Yu Senayewi Kote Solo Napowa Mamatanepita: Seyawa Wekeye

16- Yesu matanemita: solo napowa se tiye kinapita:, Yu sena nokamoke topuwamona kamunuse iyewi eta: topumakeye. Aisaiayewi puwano momatelese, “Piseikio, Ke solo amowa niyewi se tiye mikeye. Se tiye kinapita: iyewi topuwamona kamunuse eta: topumakeye,” esa: momateyalakeye.

17Alake sena kesaleyewi Yesuwa matanemita: sena nokamoke Ewamo se tiye kinapita: iyewi ta:taposakeye. Ta:tapola: Yesuma himu semetei esa: matanepesakeye. 18- Alawamona Yesu matanemita: solo napowa Yu senayewi topula? Henekeye, topukeye. Aputa: Tepitiyewi solo semeteiwa kamona momatelese,

“Sena kesale peleya: sopoke sita:la iyawa sepapowa topulakeye.

Ta:tapola:, Kotewa elatapo esa: matanekeye.

Ili solo weyamowa mowa itu peleya: sopoke iliye tikeye.”

Aluse, Kote pukawemi momateyalakeye.

19- Aputa: neyewi wa:ke kima nano ta:takeye. Solo napowa Yesu matanemita: Yu sena kesaleyewi matanana? Henekeye matanakeye. Aputa: puwano Moseseyewi selese.

Isolaiya senama Koteyewi selese, “Yu senama tela peleya: kalikalila enewa neyewi seselesaleke, kiyawa potosekiwa kekepesakeye.

Kiyawa matanesekiwa, ‘Iyawa Kotewa mamatanekeye,’ aluse kiyawa matanawa kamunuse neyewi iwa seselesaleke kiyawa potose konomopesakeye.”

Aluse, Moseseyewi momateyalakeye.

20- Aputa: Yu senama telawa Koteyewi selapita: Aisaiayewi momateyawa wekeye.

Koteyewi selese, “Yu senama telayewi Newa popa:na:pela: eta: keyama kamunuse, iyawa Newa matanema:na:keye.

‘Koteyewi alusewa enana?’ Aluse iyawa Newemi mata:tesaleke mene, Neyewi kima waiyakeye,” esa: momateyalakeye.

21- Alawamona Isolaiya senama Koteyewi selese,

“Inayewi ene e sa:le minite tiya:wa kesi tisene epapuluse, kiwa Newemi sita:pesena:pela: temita: Neyewi kima tiya:le kesi tima:na:keye.

Ikila sopoyewi kima mina e seyakeye. Mine e seya kamunuse kiyawa mapolose pota: iya:tese fa:se kinisekeye.”

Au seya, Koteyewi Yu sena kesale amowa selapita: Aisaiayewi momateyalakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index