Μορφή αναζήτησης

Lome 11

Koteyewi Isolaiya Sena Kesale Sesewapowa Wekeye

1- Neyewi kima wa:ke nano ta:talakeye. Koteyewi Isolaiya sena ta:peyawa iya:peyala? Eh, eta: iya:peyamakeye. Newa Polewa Isolaiya senakeye. Epalahamewa nini tilila kouwa kulu minakeye. Neyewi sena maya Penesamene sena mayakeye. 2Puwano fa:nemiwa Koteyewi Isolaiya senawa ta:peyalakeye. Ta:pele tiyapola: iwa Koteyewi eta: iya:peyamakeye. Aputa: Kote pukawemi momateyawa kiyawa matanesekeye. Momateyawa wekeye. Puwano fa:nemi Isolaiya senayewi olokeyatela timiyanase sepatosene sena Ilaiyayewi Kotema kato seyakeye.

3- Ilaiyayewi selese, “Piseiki Koteo, etewa wapa:kemi fala Kema nano ketea satapola: muta etewawa Isolaiya senayewi ikumuye tikeye. Ke solo sosolo sepatosene sena epamowa iyewi sana itapa telakeye. Sanose itapa tepela: newa semetei elakeye. Aputa: iyewi newana sama:na:pela: iyewi matanekeye.”

4- Aputa: Koteyewi Ilaiyawa selese, “Sena Newa kulu hanosene kewa semeteimakeye. Isolaiya sena noka taosene tomoipe sopowa (7,000) Newemi kulu hapa senakeye. Iyewi Newa matanese, mokopo kote unuwa Peao eta: wapiyamakeye.” Aluse Koteyewi Ilaiyawa solo amowa Kote pukawemi momateyalakeye.

5Puwano fa:nemiwana amuna epapuluse ikila yemiwana Yu sena mutama nokamoke Kotema matane tiye sitalakeye. Koteyewi Ene mokopo seselesene amowa iwa ta:pele tiye silikeye. 6Sena mene siliwa Koteyewi E sena kesale amowa matanese hauwekilise silikeye. Hauwekilise silinase sena kesaleyewi ilipe nano ketea timiya amopela: Koteyewi eta: silimakeye. Sena kesaleyewi nano ketea napolo timinisaleke potapola: mene sili telakiwa amowa, Koteyewi Ene matane tiye mokopo seselakeye. Auwa ma aumapekeye.

7Alanase, niyawa ko:lu sema:na:napa? Isolaiya sena kesale iyawa Kote sikapowemi hekeya tema:na:pela: iyawa tima:na:pela: hokolawamona iyawa eta: timakeye. Koteyewi sena kesale noka ta:pele ti amoke tikeye. Alawamona, sena kesale noka ili himu matanawa talapoiya telakeye.

8- Aputa: Kote pukawemi momateyawa wekeye.

“Isolaiya sena himuyewi matanesewa Koteyewi tikili tese apoyanase, senawa eni kuluwa sita:la: epapuluse sita:nekeye.

Amunuse sitalapepela: ili si amowana si tiyapola:,

apula: ili kena:wa amowana seta:pela: amunuse sitalakeye.

Alake iyewi takalepela: eta: matanamake sitalakeye.

Puwanowala napu ikila yemiwana aluse sitalakeye.”

9- Aputa: Kote pukawemi Tepitiyewi momateyawa wekeye.

“Iwa ma:na: sosolo mena ikila amo fiyatekemi iwamo ikomoma:na:wa a:pele ketepaye tisene epapupesakeye.

Apula: etewayewi onatu kalesene epapuluse wa:la:la olokeyaletela iyewi tiyaposakeye.

Amo hetetimita:, neye matanekeye.

10Ili siwa yopolotela epapuluse mapotaposakeye.

Ili fa:se ki kukusu tela epapuluse hanaposakeye.

Amo hetetimita:, neye matanekeye.”

Au seya, Tepitiyewi matanasewa Kote pukawemi momateyalakeye.

Yu Senama Telawa Koteyewi Mene Siliwa Wekeye

11Aputa: kima neyewi selakeye. Isolaiya sena kesale heneye sululuwalose kao sitalaposapele? Eh, aluse matanepa. Iwa mane olokeyatela sululuwalose sitala. Fa:se kinise iya:tapita:, Yu senamanase selapose Koteyewi sena noka hamona seyakeye. Hamonapita: iwa hanapola: Kote matanema:na: solo amowa se tiye kinapita:, Yu senama tela mutayewi seli topukeye. Ta: tiyapita:, Koteyawa iwa mene silikeye. Iwa mene silipita:, Yu senayewi potose, “Niwala auma:na:pela: mene silima:na:keye,” au semita: Yu senama telawa Koteyewi mene silipekeye. 12Aputa:, Yu senayewi Kote fa:se kinise mane olokeyatela timinipitekiwa, Koteyawa Yu senama tela peleya: sopowemi seli napola:pekeye. Koteyewi ima fo kinise Ewemi himu semetei esa: matanemita: apoyakeye. Amowa hele henekeye. Alanase, Koteyewi Yu sena kesale sopoke eye ta:piyawa mene inisaleko, Koteye iwemi mane sa:le napolo timiye ha:na:sela: ha:na:na:posakeye.

13Kiwa Yu senama tela kima neyewi selakeye. Yesuyewi waiya epapu neyewi walomita: Koteyewi newa walosene sena ta:peyakeye. Kiwa Yu senamawana tiya:sela: newa sosolo epelese timiyanakeye. 14Sosolo epelese timinipitekiwa Yu senayewi ta:tapola: selese, “Yu senama telawa Koteyewi mene siliyapita:, niwana mene siliyapita: matanekeye,” au semita: Yu senamawana Koteyewi timinisewa neyewi wapilise selakeye. Selapita: Yu sena muta matanemita:, Yesuma himu semetei esa: matanesaleke Koteyewi iwa mene silimita: newa epelekeye.

15Koteyewi Yu senawa iya:pela: sita:ne ikila emiwa sena kesale peleya: sopowemi sita:newa Kotewemi pama:na:pela: minite Koteyewi seselakeye. Alawemi ela: sikape Koteyewi Yu senawa iwa mene siliyapola: ima selese, “Kiwa ilikeye,” au selaposakeye. Au selala ikila emiwa sena kulu mene teisa:pe sitalaposakeye. 16Alanase neyewi kima pale seya selakeye. Falawa satapola: takalese kolotea Kotema kinapita:, koloteawa Kote nekeye. Falawa kolotea Kote nenase falawa sosowala Kote nekeye. Aputa: pale seya nowa seyawala wekeye. I sepe Kotema kinapita: i elewa amowana enakeye.

17Alawamona, alekenawemi i olife ele nokawa emi na tisaleke, apula: kewa i olife nowa mowa enewa na tiye alekenawemi i olife elakemi emi sakolosekeye. Sakopola: alekena i olife sepe emi i ipi hawa i olife mowa elewa seila:tesekeye. 18Alake kiwa Yu senama telayewi matanese, “Yu senawa niyawa heletakeye,” aluse matanepa. I elewa emi i sepewa eta: penanosemakeye. Alawamona, I sepe emi i ele penanosekeye. 19Alawamona kiwa Yu senama telayewi sema:na:, “Mokopo mowa i olife elewa amowa, alekenawemi enewa i olife polopela: sakopomita:, alekenawemi i olife elewa noka naiye tikeye.”

20Henekeye. Alawamona, iyewi Kelesowemi himu semetei esa: eta: matanamanase, Koteyewi iwa mosote hema apoyakeye. Aputa: kiwa Yu senama telayewi Kelesowemi himu semetei esa: matanepela: kulu hanosene, kiwa Koteyewi mene silikeye. Mene silinase kiwa kilipe kemi wapilise me solose matanepa. Alawamona kiwala Koteyewi naiye tima:pekitise ipilise seli pota:pa:. 21Yu senawa heneye alekenawemi i olife elewa amunawa Koteyewi naiye tinase, kiwa heneye alekena i olife elemanase amunawana naiye tiyaposakeye. Kiyawa Kotema himu semetei esa: eta: matanamanase, Eyewi kiwa naiye tiyaposakeye.

22Alanase Koteyewi Ene sena kesalema hauwekilisewana, falasisewala, kiyawa matanepa:. Yu senawa apela kolose sanose keyalewatesene Koteyewi falasikeye. Alawamona kiwa Yu senama telayewi Kotema himu semetei esa: matanepela: kaluse sitalaleke, Eyewi kima hauwekipesakeye. Kiyewi Ema himu semetei esa: eta: matanamanase, Eyewi kiwala hauwekilise mamatanepesakeye. Koteyewi i elewa naiye tisene aluse, kiwala aluse naiye tiyaposakeye.

23Yu senawa wa:ke Kotema sita:pesena:wa mene inisaleke, heneye alekenawemi i olife elewa naiye ti, wa:ke tiyapola:, hene heneye olife polopela: sakopesakeye. 24Kiwa mowa enene i olife elewa epapuluse Koteyewi na tiye tiyapola: alekena i olife polopela: sakopelesaleke, heneye alekena i olife elewa tepesakeye. Alake alekenawemi i olife elewa naiye tisaleke Koteyewi tiyapola:, alekena i olife polopela: sakopelesaleke, hene heneye alekena i olife fiyatepesakeye. Alusene amunuse Yu senama telawa mowa i olife elewa amuna siliyapola:, alawamona, Yu senawa hene alekena i olife elewa epapuluse sita:newa me ha:na: pama:na:wa hene heneye siliyapola: iwa sopoke Kote Ewemi me ha:na: pama:na:wa amaseya ketea elakeye.

Yu Senawa Koteyewi Mene Siliyaposaka Wekeye

25Ne ma:ela:o, neye matana semeteiwa mupapolo elaka kiwa matanemita: selakeye. Neye solo mupapolo we kima hokatolose selakeye. Koiyawemiye, kine kewa matana sosolo esekiwa matanepa. Solo mupapo wekeye. Napu yemiwa, Isolaiya sena ili himu matana fa:na etaya amuna enekeye. Ala kamo ha:na: tese, Koteye Yu senama tela ta:peya akeyawa Ewemi ine iliye tikeye.

26- Isolaiya Yu sena kesale sopolo amowa Koteyewi wa:ke mene silima:na:keye. Solo semetei kamona ela:pe puwano Kote pukawemi sepatosene sena Aisaiayewi momatelese, Koteyewi selese,

“Yelusaleme siti emi Yu senawa Silikepilapita: Sena amowa inaposakeye.

Yakopeyewi sena maya ma:ta: tiye mina senayewi Koteyewi isu sosolo eta: kulu hapamawa silikepilapita: Sena amokiwa silikepilaposakeye.

27- Ili olokeyatela timiyawa Neyewi kepoliyetiyaposakeye.

Kepoliyetima:na:nase sepapo hiwamoke se tiye kinakeye.”

Aluse, iwalapulu Kote solo hili selese tilakeye. Aluse Aisaiayewi puwano fa:nemi momateyalakeye. Alake kiwa Yu senama telayewi Yu senama seli matanepa:.

28Sena kesaleyawa Yesu matanemita: solo napolo se tiye miwa Yu sena mutayewi fa:se kinise, iyewi Kotema kisi tepela: elakeye. Aputa:, kiwa Yu senamanase Koteyewi napola: tese seselakeye. Alawamona Yu sena Koteyewi ta:peyanase, ima Ene himu hapa matanepela: elakeye. Alake Yu senayewi tilila kouwa Epalahamewana, Aisakewala, Yakopewala, iyewi sena maya ma:ta: tiye mina emi tese Koteyewi iwa himu hapawa matanepela: elakeye.

29Alake Koteyewi E matanawa apula: E nano ketea napolo mokopo kinisewa na tiye eta: iya:tesemakeye. Eta: iya:tesemanase Koteyewi E tisewa timinimita: sena ta:peyawa eta: iya:tesemakeye. 30Kiwa Yu senama telayewi puwano Kotema tikapeye tikeye. Alawamona, Yu senayewi Kotema tikape tinase, Koteyewi kiwa hauwekilise seselakeye. 31Alanase Yu senayewi yemiwa Kote sowa tikapeye ti kamunuse, Koteyewi iwala hauwekilise sesepesakeye. Kiwa Yu senama telawa hauwekilise sesela epapu, Yu senawana epapu hauwekilise sesepesakeye. 32Alake Koteyewi sena sopoke, Yu senayawala, Yu senama telawala iwa sopoke tipolo selawapola: epapuluse apoyakeye. Iyewi Kote solo elewa ta:ta: iya:peyakeye. Ta:ta: iya:tapola: Koteyewi iwa kotopela: falasima:na: matanawa kamunuse, iwa hauwekilise sesema:na: matanekeye.

Kotema Wapilise Wekeye

33- Koteyewi niwa sosolo seselesewa napolo sopokeye. Koteyewi nima aupa: e seyawa napolo sopokeye. Kote nano ketea sopoke matanesekeye. Hano tawala honosanewemi sosolo ela epapuluse, Ewa napolo sosolo epapulakeye. Sosonase Koteyewi Ene matane tiye takalese selesene mouwa senayewi eta: matanesemakeye. 34- Alake Kote matanawa sena eta:wiye matanana? Kotema aupa: aluse sena eta:wiye selesena? 35- Koteyewi nima nano ketea mita: senayewi Kotema nano ketea muta wa:la:ya hepe puwano kinapola: eta: alusemakeye. Aluse Kote pukawemi momateyalakeye.

36- Koteyewi nano ketea sopoke timiyakeye. Nano ketea timiyawa Ene matanawamunuse sita:pesita: inayewi pota:tesene epapuluse Ene nano ketea sopoke pota: elakeye. Potapola: ela: sikape auma:na:wana Ene matanawamunuse aupesakeye. Alanase ikila sopoke niyawa Kote unu tuwapowa kokolo kao solo se wapiyakeye. Aumita:keye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index