Μορφή αναζήτησης

Lome 3

Koteyewi Auma:na: Seyawa Heneye Aupesakeye, E Seya Mouwa Wekeye

1Yu senayewi selese, “Solo ele sepapoyewi niwa Yu senawa maseselesaleko niwa ko:lupasape? Niwa Koteyewi sena maya ta:peyanase, sena kapo hekelesa: nanesene mokopo ketealole?” 2Eta: alusemakeye. Koteyewi Ene nano ketea napolo sopowa Yu senama minakeye. Puwanowa Koteyewi E solo amowa Yu senama se tiye miwa, sena kesale sopoma se tiye mita:, Yu senama se tiye minakeye. 3Koteyewi E solo amowa Yu senama se tiye kinapita: Yu sena nokamoke eta: topumakeye. Eta: topumanase Koteyewi Ene auma:na: seyawa iya:pa:na:napa? 4- Alamakeye. Maiya:taposakeye. Koteyewi nano ketea auma:na: seyawa heneye kalusekeye. Senala: mokopo selesekeye. Alawamona, Koteyewi epapu eta: selesemakeye. Aputa: Kote pukawemi momateyawa wekeye.

“Koteo, kotoma:na: ikila emi sena kesalema Keyewi heneye hekeya sopolo selesekeye.

Heneye hekeya sopolo seleseke senayewi Kema kotose Kewa masutesinaposakeye. Masutesinisaleke Keyewi heneye hekeya sopolo selesene iyawa solo amowa helepekeye,” esa: momateyalakeye.

5Sena kesale nokamoke selese, “Niyewi mane olokeyaletela timinikemi Kote mane hekeyawa hokatopesakeye. Alake, Koteyewi nima kotopela: falasi kinakemiwa amowa Koteyewi hekeya timinipa? (Au matanesene amowa sena kesale nini matanakeye.) 6Eh, eta: alamakeye. Koteyewi hekeya mane ikila sopoke makulu hanosaleke, Eyawa sena kesale peleya: sosolo weyemi sitalaka ko:lu takalepesape?” 7Aputa: senayewi ili matanawamunuse kekelese solo nowa selesewa wekeye. Senayewi selese, “Neyewi mokopo selesaleke, Koteyewi hene solo amowa kiyawa hokato ta:taposakeye. Alake Kote unuwa kiwa me sola:tesekeye. Neyewi mokopo seya emi Kote unuwa me sola:penase, Koteyewi newa falasisaleke eta: ilimanakeye.” Au seya selakamakiwa eta: ilimanakeye. Mokopo senayewi esa: selesekeye. 8Apula:, amowa solo olokeyaletela amunakeye. Solo amowa wekeye. “Ili. Niyewi olokeyaletela mane timinisaleke, mane hekeya napolo hetetiyaposakeye.” Aluse sena kesale nokamoke niwamo tipalese selese, “Poleyewi aupa:, esa: se tiye mikeye.” Au seya sena kesaleyewi mokopo seyanase Koteyewi ima wa:la:ya hepe olokeyatelawa kinaposakeye.

“Sena Kesale Sopoke Hekeya Matanepela: Masitalakeye,” Au Seyawa Wekeye

9Niwa Yu sena amowa ko:lupasape? Niwa Yu senayewi Yu senama telawa heletaposapele? Kote mitiwa niwa Yu sena amowa puwanowa? Alamakeye, puwanomakeye. Puwano neyewi sowa wekeye. Yu senayawala Yu senama telawala niyawa sopoke olokeyatela timinisekeye. Tima:na: olokeyatela penaiyawamoke niwa sukulu tiye olokeyatela timinise sita:nekeye. 10- Alake, Kote pukawemi momatelese,

“Hekeya tisene sena kesale semetei nowana maelakeye.

Henekeye, semetei maelakeye.

11Matane tiye hene matanawa sena kesale semetei nowana maelakeye.

Kotewa kelese potosene sena kesale amowa semetei nowana maelakeye.

12Sena kesale sopoke Kotema fa:se kinisekeye.

Aluse Koteyewi Ene alusewa kulu hanose tisene sena kesale semetei nowana maelakeye.

Sena kesale napolo sesema:na: sena kesale semetei nowana maelakeye.

Henekeye, semetei maelakeye.

13- Sena kesaleyawa meatewi selakamoke, sena kulu ikumu olokeyaletela peleya: ta:pela: apoya kola:pe epapulakeye.

Aluse ili tepe mokopo selese o:sulu selesekeye.

Hesekeyewi meatewi sena nasene olokeyale tisene amunuse, ili meatewi mane selesewa olokeyatela epapulakeye.

14- Meakemi mane olokeyatelawa woliyetiye sita:la:, henipasolose selesewana, mapolose selesewana, kaleya ho tuwatese selesewana ili meakemi woliyetiye sitalakeye.

15- Iyewi sena nowa kipila sanose kumita: hanosekeye.

16Iyewi sena kesale nokamo falelawa olokeyalema:na:pela: apula: hiliwa kinise sila:lakeye.

17Apula: sena kesale nokalapulu hopola sita: tesewa iwa tikili tese sita:tesekeye.

18- Iyawa Kotewalapulu eta: ipilamake Kotewa mawapilipesakeye.”

Au seya, Kote pukawemi momateyalakeye.

19Ta:ta:pa:. Koteyewi E solo elewa Mosesema se tiye kinapita:, Moseseyewi Yu senama se tiye mikeye. Aluse solo elewa Yu senayewi kulu hamonite, solo ele amoke iwa pota: elakeye. Aluse solo ele sopowa Yu senayewi seli ta:tapola: kulu hanosene kamunuse, iyawa hele timinisekeye. Aluse iyawa solo ele sopowa eta: kulu hanosemakeye. Alake iwa kotoma:na: ikila emiwa, iwa Kote sikapowemi ili eta: sema:na: telamanapota:, Koteyewi iwa falasipesakeye. Auma:na: epapu, sena kesale peleya: sopowemi sita:newa, Kote sikapowemi hekeya eta: sita:nema tesaleko, Koteyewi iwala falasipesakeye. 20- Alanase Kote solo ele sepapoyewi mane olokeyatelawala, mane napowana, hokato walosekeye. Waiya kamona sena kesaleyewi olokeyatela timinisaleke solo elewa amoke eta: fala:tesemakeye. Eta: fala:tesemanase sena kesale amowa Kote sikapowemi hekeya maelakeye.

Koteyewi Ene Hekeya Alusewa Kinisene Mouwa Wekeye

21Alawamona, Koteyewi nima hekeya sena kesale e sema:na:wa napu weyemi hokato hetetikeye. Amo hetetiwa ele kulu hapa isu emi eta: hetetimakeye. Alamakeye. Amowa isu nowemi tese ine hetetikeye. Kote mane amo sepapowa Mosese elewala apula: sepatosene sena pukawemiwala Kote solo mane amoke se tiye mikeye. 22- Aluse Koteyewi Ene hekeya alusewa kinisene mouwa wekeye. Sena kesaleyewi Yesu Kelesoma himu semetei esa: matanepela: sitalaleke, Koteyewi Ene hekeya alusewa ima kinisekeye. Yesuma himu semetei esa: matana sena kesale iwa sopoma kinisekeye. Yu senamawana, Yu senama telamawana, iyawa sopoke Yesuma himu semetei esa: matanesaleke, Koteyewi Ene hekeya alusewa iwa sopoma kinisekeye. Koteyewi sena nokamawa kinapola:, noka iya:pela: eta: alusemakeye.

23Sena kesale sopoyewi olokeyatela timinisekeye. Kotewa hene heneye ho:liya seli enenase, E ho:liya napowa sena kesale sopoke hepe tepela: sitalakeye. 24Alawamona, Koteyewi niwa hauwekilakeye. Yesu Kelesoyewi niwamopela: Eyewi mene wa:la:le tikeye. Alawemi ela:, Koteyewi nima selese, “Hekeya sena kesale,” e seyakeye. Nini tima:na: ti amoke hekeya sena kesale eta: hetetimakeye. Alamakeye. Yesu Keleso tiya:wemi Koteyewi nima mokopo mikeye.

25Koteyewi Yesuwa kulapola: e pepetayewi sena kesale Ewemi himu semetei esa: matanepela: ili olokeyaletelawa iya:pita: aluse Yesu Ewamo ta:peyakeye. Ala emi ela:, Koteyewi nima selese, “Kiwa hekeya sena kesalekeye,” esa: waiyakeye. Puwano, Koteyewi halute halute esa: sena kesale olokeyaletelawa wa:la:la hepe kilpila eta: mimakeye. 26Alawamona, napu opo weyemi Koteyewi nima walose Ene Ewa hekeya sopokeye. Apula:, sena kesale sopoke Yesuwemi himu semetei esa: matanepela: ela amowa Koteyewi ima selese, “Kiwa hekeya sena kesalekeye.”

27Koteyewi Ene hekeya alusewa kinisenase sena kesaleyewi iyawa i kene mane napolo matanepela: timiyawa wapilise me sosolo tesaleke ililapa? Alamakeye. Kiyawa kilipe kemi me solose selakamakiwa eta: ilimanakeye. Kote solo ele amowa ta: tiyapola: kulu hanosene sena kesalema Koteyewi Ene hekeya alusewa eta: kinisemakeye. Yesu Keleso Ene Ema himu semetei esa: matanesene sena kesalema Koteyewi Ene hekeya alusewa kinisekeye. Hekeya matanesene mouwa Yesu Ene enase kiyawa kilipe kemi me solose sema:na:wa maelakeye. Aluse Yesu Kelesowa me wapilise sela:pa:. 28Alanase sena kesaleyewi Yesuma himu semetei esa: matanesaleke, Koteyewi ima selese, “Kiwa hekeya sena kesalekeye.” Apula: sena kesaleyewi Kote solo elewa ta: tiyapola: kulu hanosaleke Koteyewi Ene hekeya alusewa ima eta: kinisemakeye. Amowa niyawa matanekeye.

29Aluse Yu senayewi selese, “Kotewa Yu sena Kote semeteikeye.” Au seya selapitekiwa solo amowa selapa. Yu sena Kotewala, Yu senama tela Kotewala, Kote Ene semetei kakeye. 30- Kote Ene semeteinase Ene isu semetei epakeye. Kote Ene hekeya alusene isu semeteikeye. Yu senayewi Yesuma himu semetei esa: matanesaleke, ima Koteyewi Ene hekeya alusewa kinisekeye. Aputa: Yu senamawana, Yesuma himu semetei esa: matanesaleke, imawana, Kote Ene hekeya alusewa kinisekeye. 31Alake Yesuma himu semetei esa: matanesene sena kesale ama Koteyewi Ene hekeya alusewa kinisenase Kote solo ele amowa niyawa eyalapele? Alamakeye. Niyewi eta: eyamakeye. Eyalose, aluse matanepa. Aluse Yesuma himu semetei esa: matanesene sena kesalema Koteyewi E penaiyawa kinisekeye. Penaiyawa kinapita:, sena kesale amoke himuyewi matane tiye Kote solo ele amowa seli kulu hanosekeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index