Μορφή αναζήτησης

Lucas 19

Si Jesus kag si Zaqueo

1Nagsulud si Jesus sa banwa kang Jerico kag nagapanaw tana rugto. 2May sangka tawo rugto nga ginahingaranan kay Zaqueo. Pangulo tana ka dya kang mga manugsukot kang buwis, kag manggaranun tana. 3Nagatinguha raad tana nga magsulung kon sin-o gid si Jesus, pero indi tana makakita tungud sa kadurohon kang mga tawo kag labut pa putot tana. 4Gani nagdalagan tana kag mag-una kag magsaka sa kahoy nga sicamoro agud to nga makita na si Jesus tungud hay rugto sa dalan nga to tana maagi. 5Kang rugto run si Jesus sa amo nga lugar, nagtangra tana kag naghambal kay Zaqueo, “Zaqueo, panaog dyan lagi tungud hay kadya nga adlaw rugto ako madayon sa imo balay!”

6Nagdali-dali man nga nagpanaog si Zaqueo kag malipayun gid tana nga ginbaton si Jesus. 7Kang makita dya kang mga tawo, nagkurumodon sanda, “Nagdayon tana sa balay kang tawo nga makasasala.”

8Nagtindug si Zaqueo kag nagkuon sa Ginoo, “Ginoo, ang katunga kang akun mga pagkabutang ipanugro ko sa mga imol, kag kon may gindayaan ako, baydan ko kang apat ka pilo.”

9Nagkuon si Jesus kay Zaqueo, “Kadya gid nga adlaw ginluwas kang Dios ang panimalay nga dya, tungud hay ang tawo nga dya kaliwat man ni Abraham. 10Tungud hay ang Anak kang Tawo nag-abot agud pangitaun kag iluwasun ang mga nadura tungud kang sala.”

Ang Paraanggidan nahanungud sa Kwarta nga Ginpatikang kang mga Surugoon

(Mateo 25:14-30)

11Samtang nagapamati ang mga tawo ka dya, nagpadayon si Jesus kag gin-istoryahan na sanda kang sangka paraanggidan. Ginhimo na dya tungud hay nagahinamput run sanda sa Jerusalem kag nagapinsar ang mga tawo nga madali run lang maghari ang Dios. 12Gani nagkuon tana kananda, “May sangka dungganun nga tawo nga nag-agto sa marayu nga lugar para himoon tana rugto nga hari, kag dayon karia mabalik man tana. 13Sa wara pa tana makapanaw, gintawag na ang anang napulo ka surugoon kag gintugroan kang tag sangka bulawan nga kwarta kag ginkun-an, ‘Patikanga ninyo dya hasta sa akun pagbalik.’ 14Pero ang anang mga kasimanwa nagaugut kana, gani pagkahalin na, nagpasugo sanda kang mga tawo agud magkuon, ‘Indi kami gusto nga tana ang magahari kanamun.’

15“Pero ang dungganun nga tawo nga dya ginhimo man angud nga hari, kag nagbalik tana sa ana nga banwa. Ginpatawag na ang anang mga surugoon nga ginpanugroan na kang kwarta agud to nga maman-an na kon pira ang anda nga naginansya. 16Ang una nga nag-abot nagkuon kana, ‘Agalun, nakaginansya takun kang napulo ka pilo sa kwarta nga imo gintugro kanakun.’ 17Nagkuon ang anang agalun kana, ‘Nami gid, mayad gid ikaw nga surugoon! Tungud nga masarigan ikaw sa mga garagmay nga butang, ipadumarahun ko ikaw kang napulo ka mga banwa.’ 18Ang ikarwa tana nga surugoon nag-abot man kag nagkuon, ‘Agalun, nakaginansya takun kang lima ka pilo sa kwarta nga imo gintugro kanakun.’ 19Nagkuon ang agalun kana, ‘Ikaw tana, ipadumarahun ko kang lima ka mga banwa.’ 20Ang isara pa gid tana nga surugoon nag-abot man kag nagkuon, ‘Agalun, dyaay ang imo kwarta. Ginputos ko ria sa panyo kag gintago! 21Nahadluk ako kanimo tungud hay istrikto ikaw nga tawo. Ginabuul nimo ang bukun ti imo kag ginaani nimo ang bukun ti imo pinanggasan!’ 22Nagsabat ang agalun, ‘Malain gid ikaw nga surugoon! Husgaran ko ikaw suno sa imong ginhambal nga ria. Naman-an mo gali nga istrikto ako nga tawo; ginabuul ko ang bukun ti akun, kag ginaani ko ang bukun ti akun sinab-ogan. 23Andut haw nga wara nimo ginbutang sa bangko ang akun kwarta agud to nga pagbalik ko mabuul ko ang akun kwarta nga may saka?’ 24Dayon nagkuon ang agalun sa mga tawo nga nagatirindug rugto, ‘Sige, bul-a ninyo kana ang kwarta kag itugro sa tawo nga nakaginansya kang napulo ka pilo!’ 25Pero nagsabat sanda kana, ‘Agalun, may ana run tana nga napulo ka bulawan nga kwarta!’ 26Nagkuon ang agalun, ‘Sugidan ko kamo, ang tawo nga may ana run nga ginaangkun pagatugroan pa gid. Pero ang tawo tana nga wara ti ginaangkun, pagabul-un pa gani kana ang bisan gamay nga rugyan kana. 27Kon parte tana sa akun mga kaaway nga to nga indi gusto nga mangin hari nanda ako, dar-a ninyo sanda rugya kag pamatyun sa akun atubangan!’”

Ang Pagsulud ni Jesus sa Jerusalem

(Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19)

28Pagkatapos ni Jesus kuon ka dya, nag-una tana panaw paagto sa Jerusalem. 29Kang nagahinamput run tana sa may Betfage kag Betania, rugto sa may bukid nga ginatawag Bukid kang mga Olibo, nagsugo tana kang darwa sa anang mga disipulo nga mag-una kana, 30nagkuon tana kananda, “Agto kamo sa sunod nga baryo. Sa pagsulud ninyo rugto, may makita kamo nga sangka tinday kang asno nga nahigtan nga wara pa gid masakyi, hubadi ninyo kag dar-un rugya. 31Kon may mamangkot gani kaninyo, ‘Andut nga ginahubadan ninyo ria?’ kun-an ninyo nga, ‘Kinahanglan dya kang Ginoo.’”

32Nagpanaw ang darwa ka ginsugo, kag kon ano ang ginkuon ni Jesus kananda amo gid ang andang nakita. 33Kang ginahubadan run nanda ang tinday kang asno, ginpamangkot sanda kang mga tag-iya, “Andut nga ginahubadan ninyo ria?”

34Nagsabat sanda, “Kinahanglan dya kang Ginoo.” 35Kag gindara nanda dya kay Jesus. Ginhapinan nanda ang likod na ka dya kang andang mga kunup kag ginpasakay rugya si Jesus. 36Samtang nagasakay tana, ginpanghumlad kang mga tawo ang andang mga kunup sa dalan.

37Kar-on, kang nagahinamput run tana sa may kunsadan kang Bukid kang Mga Olibo, ang tanan nga anang mga sumuronod nagkinasadya kag nagadayaw sa Dios sa matunog nga limug, tungud kang tanan nga makatiringala nga butang nga andang nakita. 38Kuon nanda, “Pakamayadun ang hari nga nagaabot sa ngaran kang Ginoo! Paghidait sa langit kag himaya sa Dios!”

39Halin sa karak-an may mga Fariseo nga naghambal kay Jesus, “Maestro, sawaya ang imong mga sumuronod!”

40Nagsabat si Jesus, “Sugidan ko kamo, kon maghipus sanda, ang mga bato nga dya amo ang magasinggit.”

Ginhibian ni Jesus ang Jerusalem

41Kang marapit run gid si Jesus sa Jerusalem kag makita na ang syudad, ginhibian na dya, 42nga nagakuon, “Kon naman-an mo lang raad tulad kadya kon ano ang paagi nga makaangkun ikaw kang kalinung! Pero kadya indi mo dya makita! 43Tungud hay magaabot ang adlaw nga palibotan ikaw kang kuta kang imong kaaway, kibunon nanda ikaw kag bisan diin ikaw mag-agi indi gid ikaw makalusot. 44Papasun gid nanda ikaw kag ang tanan nimo nga katawhan nga rugyan sa sulud nimo, kag wara gid ti mabilin nga bato nga nagasampawanay, tungud hay wara mo gintalupangud ang tion nga luwasun ikaw kang Dios!”

Si Jesus Nagsulud sa Templo

(Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22)

45Pag-abot nanda sa Jerusalem, nagsulud si Jesus sa Templo kag ginpanabog ang mga manugbaligya rugto. 46Ginkun-an na sanda, “Ginakuon sa kasulatan, ‘Ang akun balay mangin balay-parangamuyoan,’ pero ginhimo ninyo dya nga paranagoan kang mga takawan!”

47Kada adlaw nagapanudlo si Jesus sa Templo. Ang mga pangulo kang mga kaparian, kag ang mga manunudlo kang Kasugoan, kag ang mga manugdumara kang mga katawhan nagatinguha gid sa pagpatay kana. 48Pero wara gid sanda ti may makita nga kahigayonan sa pagpatay kana tungud hay ang mga tawo nanamian gid mamati kang anang mga pulong.

Kinaray-a NT

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index