Μορφή αναζήτησης

San Mateo 12

Cavotohosun xuta ladu rë Jesucristu trigu nixtin xi chjahájenda rë

1Nixtin hya ne, cuatjin camá ngu nixtin xi chjahájenda rë. Hora xi tivatju Jesús cojo xuta ladu rë me hiscan tjin tjë trigu ne, cama vojo rë xuta ladu rë me, cavetsihin cavotohosun xuta jan tsë tsë trigu jan ne, catsufëtsja me cajine me. 2Hane cha tsëhë partidu fariseo xi cavëë cha xi cuatjin casahmi me, cachja cha cojo Jesús cuitjin:

―‍Chutsujun ni, xuta ladu nuju ne, tisahmi me xa quihndë nixtin xi chjahájenda rë, handasa chja ley naja xi cumaji xi cuatjin nihña.

3Hane cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Ngayun, ha cachutayun xcusun xi casahmi xutachanga naja David hatsëë nixtin hya xi jercu camá vojo rë me cojo xuta xi siu cojo me. 4Cavisehen me ndava Nina, hane cafaha me pan xi viyuju xcun Nina xi tsajin cahndë́ xi tu yo ni sinë ta suvá ni nahmi xi cuma sinë me. Peru David ne, cajinë me hacuaha casua me cajinë xuta xi siu cojo me. 5Cuanitjin ne, ha cachutayun xi chja cjua rë ley naja xi nahmi xi sahmi xa ndava Nina ne, ngajan tjin xa xi satë rë me nixtin xi chjahájenda rë peru tsajin jyë́ xi cuma rë me handasa tisahmi me xa nixtin hya. 6Cuichjá quixë cojo nuju ta nguehe tacun ngu xi hitsë sa meje rë xi chjahanrcun rë xi cumá rë yungun xi matitjun. 7Cjëë cuijnercun cjua xi chja: “Hitsë sa ndama ná xi cumayuma nuju xingun tsëhë xi cumá rë xi nicuhun chu sacuaha cjuatjo xi tuhun ná.” 8Hacuaha cachja sa Jesús cuitjin: Ngahan xi Quihndi rë Xuta Jain ngahan ne, ngahan xi vitéxa mé xi cuma nixtin xi chjahájenda rë.

Casahmi Jesucristu xi camandaja cha xi quixíhñu ngu tsja

9Hya xi camá ne, xi quiji sa Jesús ne, cavisehen me yungun ngajan. 10Hane tacun ngu cha cahntsua yungun jan xi quixíhñu tsja quixi cha. Hane cha xi vicuya cjuachacun cojo cha fariseo ne, cavinenguise cha Jesús cuitjin:

―‍¿Mé xi tsingatihi ley xi nihña nixtin xi chjahájenda rë? ¿Há sua cahndë́ xi nirquen rë xuta hmu rë? ―‍Cuatjin cafinenguise cha me xi sehe cuma cuinchajyë cha me.

11Hane cuitjin cafayangui Jesús tsëhë cha:

―‍¿Há cuma xi ngu ngayun handasa hya xi nixtin xi chjahájenda rë ne, cuanguun naxun chu tsánga nuju sá xi cjuinenguiya chu ngu ngojo xi jemu nungun? 12Sá cuatjin vengui chji rë ngu chu tsánga ne, hitsë sa cjín vengui chji rë ngu xihin. Vëhë xi tsingatihi ley xi nixtin xi chjahájenda rë ne nihña cjuandaja.

13Sehe cachja Jesús cojo cha hmu rë cuitjin:

―‍Nixingun ntsun. ―‍Cuatjin cachja me.

Hane cuatjin casahmi cha. Hane tsja cha xi quixi ne, ha camandaja sacuatjin jyihi tsja cha xingu. 14Hya xi camá ne, cha partidu fariseo jan ne, cavetju cha quiji cha, cachja cha ngajñi rë cha cojo xicjin cha xi meje rë xi sacuya ra xcusun hacutjin cuma tsiquehen cha Jesús.

Cjua xi catsihindu profeta tsëhë Jesús

15Peru Jesús ne, machaya rë me cjuatacun jan, hane cavetju me quiji me tsëhë ngajan. Hacuaha cjín xuta quiji tjengui cojo rë me, hane catsindaja me yëjë ni xuta tsëhë chíhin xi má rë me, 16sehe cachja me cojo me xi cuichjaain të me yo me jan. 17Cuatjin casahmi Jesús xi cuetjucaa cjua xi catsihindu profeta Isaías xi chja cuitjin:

18Cha vihi ne, cha mosu naha, cha xi cavitéxa ngahan,

cha xi tsihmúcacun, cha xi ndama ná tsëhë.

Suá cha Hasen naha, cuichja cha cojo xutaxín tsëhë hacutjin quixi Nina hya xi tsichuva me xuta.

19Cha vihi ne, hacuiin cjin cuisiajmi cha cojo xuta; hacuiin jindaya të cha xi chja cha.

Cuichjaain hñu cha cojo sa xi jemu catjaha cuenda rë cha xuta xi tsujyihiya me ndiya të.

20Xcotaain cha cjuatacun rë hisca ngu xuta yuma xi tangun me cojo ngu ndeje xi caxtane, hacuaha sahmi chuvaain cha cjuatacun rë xuta yuma xi tangun me cojo ngu candil xi ha ndiya coho.

Yëjë xcusun vihi ne, sahmii cha hisca xi cumatsejen cjuaquixi rë gubiernu rë cha.

21Hane xuta ngasunhndë ne, cuetahacacun me cha.

Cachja xuta xi Satanás casuaxa rë Jesús

22Cavechú ngu nixtin xi cafehe tjengui xuta Jesús hane yaha me ngu cha xi jiya xitsehen xahasen rë cha. Rcá cha jan hacuaha lihmi cha. Hya xi camá ne, Jesús ne casahmi me xi camandaja cha jan hisca cama cachja cha hisca cavutsejen ndaja cha. 23Hane xutacjín ne, jemu quijircun rë me cachja me cuitjin:

―‍¿Há cumacacun xi cha vihi hacui quihndi tjë rë David xi tsingatju Nina?

24Peru cha partidu fariseo xi camachaya rë cha cjua jan ne, cachja cha cuitjin:

―‍Hacuiin suvá cha vaxëxin cha xitsehen ta Beelzebú, xitsehen xi matitjun ne, vëhë casuaxá rë cha xi vaxëxin cha xitsehen.

25Peru Jesús ne, tsëhë xi ha vëë me mé xi tsingataha cacun xuta xi cuacún jan ne, cuitjin cachja me cojo cha:

―‍Hya xi xuta tsëhë ngu nandya ticjan me ngajñi rë me cojo xicjin me, cjuë ngahñu cjua rë, hane cjuincanii rë me. Hacuaha sá xi xuta tsëhë ngu ndihya ne, scaan me ngajñi rë me ne, ngajan chajá ngahñu cjua rë ndihya jan. 26Ha cuanitjin rë Satanás ta, sá xi Satanás ne vaxëxin xitsehen xi yahnga ne, cavatëcja ngahñu cjua rë, hane cumaji cuitexa xicjin. 27Vëhë xi sá xi Beelzebú casua ná xa xi vaxë́xen xitsehen ne, hacuaha ha Beelzebú vëhë casua rë ngu ngu xuta ladu nuju xa xi hacuaha vaxëxin me xitsehen. Vëhë xi me vëhë ni cuma cuichja me xi cuaaintjin cjua xi nújun xi Beelzebú casua ná xa. 28Peru sá xi hacuiin Beelzebú casua ná xa ta Nina casua me ne, ngajan matsejen xi gubiernu xi sahmi Nina ne, ha tivetsihin.

29’Hisca ngu cha chëjë cumaji tu cuisehen ni cha ndava ngu xuta xi hñu cjua rë sá xi tacun me. Titjun tsihñu cha xuta xi ndava ta cuatjin xi cuma tsichëjë cha tsëhë me.

30’Xuta xi fiin me favor naha ne, condra naha má me. Hane xuta xi visecuaain ná me xi nihñi tangun cjuatacun rë xuta cojo Nina ne, tsinguetsun me cjuatacun rë xuta.

31’Hacuaha cuichjá cojo nuju cjuaquixi ta tu mé ni jyë́ xi sahmi xuta hacuaha tu mé ni cjua xi choho cuichja me tsëhë xuta ne, sacú rë me cjuaninchataha sa xi cuijacun me jyë́ jan. Peru tu yo ni xi choho cuichja tsëhë Hasen rë Nina ne, tsajin cjuaninchataha xi cuma rë. 32Cuanitjin ne, tu mé ni cjua xi choho cuichja xuta tsëhë Quihndi rë Xuta Jain ne, cuma sacú rë me cjuaninchataha. Peru tu yo ni xi choho cuichja tsëhë Hasen rë Nina ne, tsajin cjuaninchataha nguehe nixtin vi, hacuaha tsajin cjuaninchataha nixtin xi nduva.

Ngatsë ni rë xcusun xi sahmi me ne, tsejen mé xcusun xuta me

33’¿Jarë xi meje nuju?, ¿há xi ndaja ya hacuaha ndaja tu rë? o há tsajin ne, ¿há xi ndajin ya hane ndajin tu rë? Jima ngu ya ne, cuma tsejen sá xi ndaja o sá xi ndajin ngatsë rë tu xi sua. 34Ngayun quihndi rë chu tsehen, maji nújun cjua xi ndaja. Maji ta tsëhë xi cjua xi quitsë rë xahasen nuju ne, vëhë cjua xi vetju nújun. 35Vëhë xi xuta ndaja ne, tsëhë cjuandaja xi tetjo rë me cahntsua xahasen rë me cojo cahntsua cjuatacun rë me ne, tsëhë ngajan vetju cjuandaja. Cuanitjin ne xuta tsehen ne, tsëhë cjuatsehen xi tetjo rë me ne, ngajan vetju cjuatsehen. 36Cuichjá cojo nuju ta tu mé ni cjua xi cuinújun, handasa tu visiajmu ni ne, tuhuncuenda rë Nina cjua jan nixtin xi tsichuva me yaan. 37Cuatjin ta cojo cjua xi canújun ne, cjua jan cuma testigu xi cuetjunxun tsëhë castigu, o sá tsajin ne, cjua xi canújun vëhë cuma testigu tsëhë castigu xi cueyun.

Cafehya xuta tsehen ngu seña xi sua Nina

38Ngajan xi ngujo cha xi vicuya cjuachacun cojo ngujo cha partidu fariseo catsicuya cha tsëhë me, cuitjin cachja cha:

―‍Maestro, ningacun niji ngu cjuarcun xi sua seña yo ngayun.

39Ngajan cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Ngayun xuta tjë rë Israel xi nechun nixtin vihi matsejen ne, tsehen cjuatacun nuju, hacuaha majotacun xcun Nina. Vëhë xi chjahyun ná ngu seña xi sua Nina. Peru seña vëhë ne, sacuiin nuju ta ngu ni seña xi sacú nuju matsejen ne, vëhë seña xi casua profeta Jonás hatsëë nixtin. 40Sacuatjin rë profeta Jonás ne, jyan nixtin cojo jyan nixten caseya me cahntsua chu ti jyë, hane ha cuanitjin ni ne cumá rë Quihndi rë Xuta Jain, ta jyan nixtin cojo jyan nixten seya me ngahma nangui. 41Hya xi cuechú nixtin xi tsichuva Nina jyë́ nuju, ngayun xi nechun nixtin vihi ne, yëjë ni xuta nandya Nínive matsejen ne, cjue cuinchajyë nuju me; ta me vëhë ne catsindeya me cjuatacun rë me hya xi casua profeta Jonás camachaya rë me cjua rë Nina. Peru nguehe ne ha tejña ngahan sacuaha ngu seña xi hitsë sa vengui chji rë xi cuma rë profeta Jonás. 42Hacuaha nixtin hya ne, na xi cavitexa ngajan nangui Sabá ne, cjue cuinchajyë nuju ta, tsëhë xi jemu cjuañihi cavatju na tsëhë xi jercu cjin hiscan canduva na xi cuihndë na cjuatacun ndacun rë Salomón, me xi cavitexa xuta naja nixtin hatsëë. Peru nguehe tejña ngahan xi hitsë sa vengui chji rë cjuatacun naha xi cumá rë cjuatacun rë Salomón.

Xitsehen xi vuya

43’Hya xi vetjuxin xitsehen tsëhë xahasen rë ngu xuta hiscan xi camá sacuaha ndava xitsehen jan ne, fi táha hiscan jemu nangui quixí camahani, vanguise cahndë́ hiscan xi cuejñajenda. 44Hane xi sacuiin rë cahndë́ hiscan cuejñajenda ne, cuitjin tsingatahacacun: “Cúya rë cjuë́ ndya naha hiscan xi cavétjuxen.” Cuatjin tsingataha cacun xitsehen jan. Hane hya xi vuya fehe xitsehen jan cahntsua xahasen jan ne, vutsejen xitsehen jan cahntsua xahasen jan sacuaha ngu ndihya tiya, ngu xi caxtecha tyjahi tyjahi, hacuaha siundaja chichihin ngu tsë́ ngu xtí. 45Xi vutsejen xitsehen xi cuatjin jyihi jan ne, sehe fi jaha sa rë yatu sa xitsehen xi hitsë sa tsehen xi cumá rë vëhë ne, sehe visehen nga viyujucahndë́ jan. Peru xi má ngascan ne, hitsë sa chojyihi tsëhë xuta vëhë xi cumá rë titjun. Cuitjin cumá tsëhë xuta xi siu nixtin vihi. ―‍Cuatjin cachja Jesús.

Naa rë Jesucristu cojo xicjin me

46Hya xi tichja me cojo xutacjín ne, naa rë me cojo xicjin me ne, cafehetjengui me Jesús, hane maji vechútahacjin me xi cuichja me cojo ta tsëhë xi jemu quitsë xuta. 47Ngajan xi cachja ngu xi cachja cuitjin:

―‍Nutsujun ni. Ná nuju cojo nixti xingun ne, hinchacun me ngajan candatsen, xi meje nduvatjengui nuju me cuichja me cojo nuju. ―‍Cuatjin casacu camachaya rë me.

48Hya xi camá ne, cavuya me catsicuya me cjua cuitjin:

―‍¿Yo xi má nuju xi ná naha cojo xingueen?

49Hya xi cuatjin cachja me ne, catsingacun tsja me xuta ladu rë me sehe cachja me cuitjin:

―‍Ngayun xi nechun nguehe ne, ngayun xi sacuaha ná naha cojo sacuaha xingueen ngayun ta, 50tu yo ni me xi sahmi me sacuaha meje rë Nahmi naha xi tacun me ngahnga ne, me vëhë tangun ni cojo xingueen, cojo ná naha.