Μορφή αναζήτησης

San Mateo 13

Ejemplu tsëhë cha xi catsitjë trigu

1Nixtin hya ne, cavetjuxin Jesús tsëhë ndihya ne, quiji me tjehen laguna ngajan cavejña me. 2Hane ngajan camatangun xutacjín. Vëhë xi cavisehen me ngu barcu ngajan cavéjña me. Hane xutacjín jan ne, caviyuju me nangui quixí tjehen nandan jan. 3Sehe cavicuya Jesús me jemu cjín cjua sacuaha xcusun rë ejemplu. Cuitjin cachja me:

―‍Cuejñaa ne xi ngu cha xi tsitjë cha trigu matsejen ne, cavetju cha quiji cha xi tsitjë cha trigu. 4Hane jinguyëjë rë xi titsitjë cha matsejen ne, ngujo matsejen ne, cavixu ndiya. Hane canduva chu nisë, catsicjë chu cajine chu. 5Hane ngujo nga matsejen ne, cavixu hiscan xi jemu naxindya, hacuaha jemu chuva nihndë quisun. Ngajan jemu xati cavetju ta tsëhë xi hacuiin tjain nihndë quisun. 6Hane xi cavetjucaa tsuhi ne, cavaca rë cojo ndavá jan. Hane tsëhë xi tsajin tyjama rë xi nungun matsejen ne, caxintsen. 7Ngujo nga ne, cavixu ngajñi nahyá. Hane xi camacha tangun matsejen ne, nahyá jan ne, vëhë casahmi hndë rë catsixi rë. 8Hane xi yahnga matsejen ne, cavixu hiscan nihndë ndaja. Hane camayehe ne, ngujo ne casua tutjë rë ngu cientu sa cuatjin sacuatjin xi camatjë́, ngujo nga ne, yachantë sa, hane ngujo nga ne, cantë sa sacuatjin xi camatjë́. 9Yo ngayun xi tjin nuju cjuasua xi cuinuhyun cjua naha ne, ndaja tetuhunrcun. ―‍Cuatjin cachja me.

Mé má ejemplu cachja Jesucristu cojo xuta

10Hya xi camá ne, cafehetiña xuta ladu rë me cavinenguise me Jesús tsëhë ejemplu xi chja me ta, ¿mé tsëhë xi ejemplu ni vicuya me cojo? 11Hane cafayangui me tsëhë xuta jan cuitjin:

―‍Nina ne casua me cahndë́ xi ngayun ne, cuijne rcu cjuatacun tsëhë gubiernu xi sahmi Nina, cjuatahahma xi titjun ne tsajin yo machaya rë. Peru yëjë sa me xi yahnga ne, casuaain me cahndë́ xi cuijnercu me. 12Me xi ha tjin rë cjuatacun jan ne, sua sa Nina me, ndaja cuijne rcu me. Hane me xi tsajin cjín rë cjuatacun jan ne, cjuahataha Nina hitsë xi tjin rë me. 13Vëhë xi suvá ejemplu tichjá cojo rë me ta, handasa vutsejen me, peru sahmicuendaain me; visiñuju me ne, peru sahmi me sacuaha xi vihndiin me hacuaha vijnii rcu me. 14Xi cuatjin sahmi me ne, sahmichihin me cjua xi catsihindu profeta Isaías xi catsihindu cjua vihi:

Handasa cuisiñuju ngayun ne, peru ha tuxa cuijnii rcun;

Handasa chutsujun ne, peru cumatsijiin nuju.

15Xuta xi cuacun vë ne, tichjá cjuatacun rë me,

tyjavañuju me cojo tuxcun me ne, cavechja me,

ta sá tu scuëë me cojo tuxcun me,

hane sá cuihndë me cojo tyjavañuju me,

hacuaha cuijne rcu me cojo cjuatacun rë me, sehe cuya me ladu naha xi cuaxë́tjë me.

16’Peru ngayun ne, jemu ndaja tsujun ngayujun ni tsëhë xi hatuxa tichutsujun cojo tuxcun; hacuaha visiñuju cojo tyjavañuju. 17Nguehe cuichjá quixë cojo nuju ta jemu ndaja tsujun ta, tsëhë xi hacuaha jemu cjín profeta hacuaha jemu cjín xuta xi matitjun xi caviyuju titjun ne, jemu meje scuëë me xcusun xi ngayun tichutsujun, peru casacuiin cavëë me. Hacuaha jemu meje cuisiñuju me cjua xi tivisiñuju ngayun, peru casacuiin cavisiñuju me ta, tsëhë xi cjëë cuechu nixtin.

Cachja Jesús mé vijne ejemplu tsëhë cha xi catsitjë trigu

18’Cuatjin hindë ne, nuhyun mé meje cuichja ejemplu tsëhë cha xi catsitjë trigu. 19Hya xi visiñuju ngu xuta cjua tsëhë gubiernu xi sahmi Nina ne, peru vijniircu me cjua jan, sehe vinduva Satanás ne, fahataha cjua jan tsëhë xahasen rë me. Cjua vi ne, hacui sacuaha trigu xi cavixu ndiya. 20Hane tsëhë trigu xi cavixu hiscan jemu naxindya ne, hacui sacuaha hya xi vihndë xuta cjua rë Nina, hane fahatsja me cojo cjuasua. 21Peru trigu xi cuacun vë ne, jemu chúva tyjama rë vetju. Hacuanitjin ni vatju ngujo xuta má. Macjain rë me ngujo nixtin peru hya xi vechú ngu nixtin xi satë rë me cjuañihi o cjuandya xi sua xuta me ngatsë rë cjua rë Nina ne, fëcacun me cojo cjua jan. 22Hane tsëhë trigu xi cavixu ngajñi nahyá ne, hacui sacuaha hya xi vihndë xuta cjua rë Nina, peru ha xcun xi cjuinduju me cojo nixtin rë me ne, tsingataha cacun me tsëhë cjuatacun xi satë naja nguehe ngasunhndë, hacuaha meje rë me cjuanchina xi cjuicanii rë, hane vëhë suaain cahndë́ xi cumajyë cjua rë Nina cahntsua xahasen rë me, hacuaha sahmii me ngu cjuandaja xi tsingacun xi xuta rë Nina má me. 23Hane hya xi vixu yahnga trigu hiscan nihndë ndaja ne, hacuaha hacui sacuaha hya xi vihndë xuta cjua rë Nina hane vijne rcu me mé vitexa Nina, hane sahmi me cjuandaja. Tjin me xi jercu quisun cjuandaja sahmi, hane tjin nga me ne, chuva cjuandaja sahmi me, hane yahnga me, hitsë sa chuva cjuandaja sahmi me.

Ejemplu tsëhë xi jiyahma cojo tutjë rë trigu

24Sehe cachja nga me ngu ejemplu cojo me, hane cuitjin cachja me:

―‍Gubiernu xi sahmi Nina ne, cumá sacuaha camá hya xi catsitjë ngu xuta tutjë rë trigu ndaja xcun nangui rë. 25Peru nixten ne, hya xi jiñafë xuta ne, cafehe ngu xi condra rë me catsitjë cha ngu ndiji xi meje tanguncun cojo trigu. Ngajan ngajñi rë trigu jan catsitjë hma cha sehe quiji cha. 26Hya xi camá ne, hisca xi cavetju xca rë, cavetju tú rë, sehe camachaya rë me tsëhë ndiji jan. 27Hya xi camachaya rë me ne, cafehe mosu rë me xi tsëhë nangui jan, cavinenguise mosu me: “Nai, tutjë ndaja xi camá canitjun, ¿há cutjin cavetjun xi casecjan cojo ndiji ne?” 28Ngajan cafayangui me tsëhë mosu jan: “Ngu me xi condra naha casahmi me.” Hane cafayangui mosu jan cuitjin: “¿Há hanguin chjanijñi ndiji jan?” 29Peru cafayangui me cuitjin: “¡Jéya! Caveni chjanujñu ndiji jan ta sá tsajin ne, hacuaha chjanu trigu xi ndaja. 30Catamacha catsijo, sehe cuichja hya xi tjune rë xi tjun ni cjuanejñi cha ndiji, sahmi cha xtë rë xi cuaca cha. Sehe cjuaya cha trigu, cuinchandaja cha cahndë́ rë.” Cuatjin fi ejemplu xi cachja Jesús.

Ejemplu tsëhë tutjë lihndi

31Jesús ne, cachja nga me ngu ejemplu cuitjin:

―‍Gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuaha cumajyë tangun cojo ngu tutjë ya mostasa ta jemu lihndi camahani ne. Tutjë jan ne, cafaha ngu cha catsitjë cha xcun nangui rë cha; 32Tutjë rë ya mostasa ne, handasa hitsë sa lihndi má xi cumá rë yëjë ni tutjë xi yahnga ne, hya xi camá cha ni, hitsë sa jyë camá xi cumá rë yëjë ni ya xi yahnga. Cuma ngu ya xi hiscan nisë xi vitjen chu ngahnga ne, cuma sahmi chu ndava chu rcu ya jan.

Ejemplu tsëhë san rë pan

33Cavuya cachja nga Jesús cuitjin:

―‍Gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuaha tangun sahmi sacuaha san rë pan xi visecjan ngu chjuun ngajñi rë jyan chuva rë nahyu rë pan cojo sa xi sahmixa ngajñi rë yëjë ni nahyu cjín jan.

Me tsëhë xi Jesús ne, sahmixa me cojo ejemplu

34Cuatjin cachja Jesús cojo xutacjín, ta ejemplu ni cachja me cojo xuta ne, cachjaain me chichihin ta, suvá cojo ejemplu. 35Cuatjin cavicuya me sehe cuetjucaa cjua xi catsihindu profeta ta:

Cjua xi vetju ntsuva ne, suva ejemplu ni;

Cuichjá cjua xi hinchahma hisca ntsacu cavetsihin ngasunhndë.

Cachja Jesús mé vijne ejemplu tsëhë ndiji jan

36Hya xi cavatju cachja me, sehe catsicjë Jesús cjua cojo xutacjín jan, cavisehen me cahntsua ndihya hane ngajan cafehe tjengui rë me cha ladu rë me, cavinenguise cha me ¿mé vijne ejemplu tsëhë ndiji nguijña jan?

37Sehe cafayangui Jesús cuitjin:

―‍Cha xi catsitjë trigu ne, hacui Quihndi rë Xuta Jain. 38Hane nguijña ne, hacui ngasunhndë. Tutjë ndaja ne, vëhë xuta xi vihndë me tsëhë Nina, hane ndiji jan ne, hacui xuta xi vihndë tsëhë xitsehen. 39Cha condra xi catsitjë cha ndiji jan ne, hacui xitsehen xi matitjun cha. Hacuaha nixtin xi cjuanga ne, hya xi cjuë ngasunhndë. Hane cha xi cjuanga ne, hacui ángel. 40Cuanitjin sacuaha ndiji xi casahmi cha xtë rë xi cueti, cuatjin cumá cojo xuta xi hndiin tsëhë Nina hya xi cjuë ngasunhndë. 41Hya ne Quihndi rë Xuta Jain ne, tsingatju me ángel rë me xi cuahaxin me yëjë ni xuta xi candiya xicjin me ngajñi rë cjuatsehen cojo xuta xi sahmi me cjuatsehen, cuaxëxin me tsëhë gubiernu xi sahmi Nina. 42Hya xi camá cavaxëxin me ne, scandiya me xuta hiscan cuaca me ngu ndihi jyë, ngajan jemu squihnda me hacuaha jemu cuanerii nehñu me. 43Peru xuta xi tyjahi cjuatacun rë me xcun Nina ne, cumá me sacuaha tsuhi xi seti xi sua hasen rë camá ngajan gubiernu xi sahmi Nina nahmi rë me. Yo ngayun xi tjin nuju cjuasua xi cuinuhyun cjua naha ne, ndaja tetuhunrcun. ―‍Cuatjin cachja me.

Ejemplu tsëhë tujún xi caseyanijihma

44’Xuta xi meje cuisehen gubiernu xi sahmi Nina ne, hacuaha tangun me sacuaha ngu cha xi casacu rë cha ngu cahndë́ hiscan xi caseyanijihma tujún cjín. Hane hya xi camá ne, cavetsa nga cha tujún jan, sehe quiji cha cojo cjuasua ne, caviteña cha yëjë xi tjin rë cha sehe cavechutaha cha chji rë xáhva jan.

Ejemplu tsëhë tuseti xi hnga chji rë

45’Hacuaha xuta xi meje cuisehen me gubiernu xi sahmi Nina ne, tangun me sacuaha ngu cha viteña xi vanguise cha ngu tuseti xi hitsë sa ndaja seti. 46Hane xi sacu rë cha ngu xi jercu tu vengui chji rë ne, quiji cha caviteña cha yëjë xi tjin rë cha sehe cavechutaha cha chji rë tuseti jan.

Ejemplu tsëhë changa rë chu ti

47’Hacuaha gubiernu xi sahmi Nina ne, cumá sacuaha ngu changa jyë xi catsingatjeya xuta ndachacun. Hane hya xi camá ne, ngajan cahntsua changa jan camá tangun yëjë xcusun chu ti. 48Vëhë xi hora xi catsë rë ne, cajuvë nga xuta changa jan ne cavejña me tjehen rë ndachacun ngajan cavaxijin me chu. Chu xi chine ne, cavinchanndaja me, peru cacandi me chu xi yahnga. 49Cuanitjin ne cumá hya xi cjuë ngasunhndë, ta cuinduva ángel ne, cuatëcja me xuta xi tsehen cjuatacun rë me tsëhë xuta xi tyjahi cjuatacun rë me, 50sehe scandi me xuta tsehen hiscan cuaca me ngu ndihi jyë. Hane ngajan ne, jemu squihnda me hacuaha jemu cuanerii nehñu me.

Cjuanchina xatsë cojo cjuanchina changa

51Hya xi camá ne, Jesús ne, cavinenguise me xicjin me:

―‍¿Há cavijne rcu cjua vi?

Ngajan cafayangui me:

―‍Juun, cavijnircuin.

52Sehe ngajan cachja Jesús cuitjin:

―‍Hya xi ngu maestru xi vicuya me ley ne, sá xi scutaya me xi meje cuisehen me ladu tsëhë gubiernu xi sahmi Nina ne, sahmi me sacuaha nai rë ngu ndihya jyë. Xuta jan ne, vaxë me xcusun xatsë ne, hacuaha vaxë me xcusun changá tsëhë cahndë́ xi cavinchandaja me.

Jesús ne, cavuya me nangui rë me

53Hya xi camá cajnetaha cachja Jesús ejemplu vihi ne, sehe cavatju quijixin me. 54Hane xi quiji me ne, cafehe me nangui rë me, ngajan cavicuya me xuta cahntsua yungun rë. Hya xi camá ne, jercu cavëhërcun me Jesús, hane cachja me cuitjin:

―‍¿Jani cavutaya cha vihi ta jemu tjin rë cha cjuatacun? ¿Jani casacu rë cha cahndë́ xi sahmi cha cjuarcun? 55Cha vihi ne, quihndi rë cha chjineya jan. Naa ra ne, María hmí na. Hacuaha xicjin cha ne, hacui Jacobo, José, Simón cojo Judas. 56Hacuaha tichjá cha ne, xuta nandya naja. Ha hyun ta cuatjin peru, ¿jani casacu rë cha cjua xi tichja cha?

57Cuatjin ne mijí cjuaha cuenda me cjua rë Jesús tsëhë xi tangun nangui rë me. Sehe cachja Jesús cuitjin:

―‍Ngu profeta ne, macjain rë xuta me, peru hatuxa xuta nangui rë me macjaain rë me tsëhë me. Hacuaha xuta ndava me ne, macjaain rë me tsëhë me.

58Cuatjin camá ta tsëhë xi ngatsë rë xi macjaain rë xuta me ne, ndastu cjín cjuarcun casahmi me ngajan.