Μορφή αναζήτησης

Mateo 12:41

41Su ketà te akir din ne hewii te kedtimbang te Eleteala te menusiyà ne ed-itindeg ini se menge etew ne riyà ebpuun te Niniva rengan su ed-isuhat keniyu te kewagib. Su sikandan mulà ne nerineg dan dà ke Lalag te Eleteala ne impesabut ni Jonas kandan ne nekedsendit dan en ne mid-ewaan dan en ke meraat ne mid-ulaula ran. Guntaan ne ruen mepurù pà ki Jonas ne kayi te keniyu, ugaid ne kenà niyu edtelimaan ke penurù din ne kenà kew ebpedsendit te meraat ne ulaula niyu.