Μορφή αναζήτησης

Mateo 22:18

18Ugaid ne netuenan ni Hisus ini se meraat ne netahù te itungan dan ne migkahi te, “Sikiyu ne uvag kun ne ruen id-insà niyu kedi! Ugaid ne iyan se ebaal kew rà te ralan te kegkelitag niyu kediey!