Μορφή αναζήτησης

Huwan 20

Ka insabalan ne warad tahu

(Mat. 28:1-8; Mar. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

1Te sikan pad egkaliwaswas te aldew te Duminggu, miggendiye si Mariya Magdalina te inlungahan ne dalama ne insabalan ki Hisus. Te pegtengteng din, nalilid e ka batu ne in-elet dutu te gumawan te insabalan. 2Seeye naa, migpallahuy sikandin peendiye engki Simun Pidru wey te seeye se hibateen ne miggeyinawaan ni Hisus. Ne migkahiyan din sikandan, “Ingkuwa ran e ka Magbebaye diye te insabalan, ne ware key nakataha ke hendei ran e sikandin itahu.”

3Purisu miggendiye te insabalan si Pidru wey ka sabeka ne hibateen. 4Namallahuy sikandan se daruwa, piru meiyal ne egpallahuy ka duma ni Pidru, purisu iyan nekewun-a diye te insabalan. 5Te pegginguma rin diye, mig-unduk sikandin ka egseilang wey nakita rin ka hinabel, piru ware sikandin migseled. 6Ne miggingume e degma si Simun Pidru ka migsinundul kandin, piru migleus sikandin migseled diye te insabalan. Ne nakita rin dutu ka me hinabel, 7wey ka manggad ne imbukus te ulu ni Hisus. Nalupi e seini wey nakasuwey te me hinabel. 8Ne migseled e degma ka sabeka ne hibateen ne nekewun-a ne migginguma diye te insabalan, wey nakakita degma sikandin dutu wey migpalintutuu ne neuyag e si Hisus. 9(Nakapalintutuu e sikandan minsan ware dan pad nasabut ka nasulat te Kasulatan ne egkeuyag si Hisus.) 10Nataman, mig-uli e ka daruwa ne hibateen.

Ka pegpakita ni Hisus ki Mariya Magdalina

(Mat. 28:9-10; Mar. 16:9-11)

11Si Mariya mule, migsasindeg sikandin diye te lihawangan te insabalan ka egsinsinehew. Te egkalihet sikandin ne egsinehew, mig-unduk sikandin ka egseilang diye te insabalan. 12Ne due nakita rin dutu ne daruwa ne panalihan te Manama ne migkukumbale te maangkag ne diye migpinnuu te migtahuan te lawa ni Hisus. Ka sabeka diye migpinnuu lenged te keulunanan din wey ka dangeb diye lenged te kasikuwayan. 13Ne mig-insaan dan sikandin, “Mengeatebey, mania te egsinehew ka?”

Ne migtabak si Mariya, “Uya, su ingkuwa ran e ka lawa te Magbebaye ku, wey wara a nakataha ke hendei ran e sikandin itahu!”

14Te pegkapenga rin te miglalag, migbalikid e sikandin wey nakita rin si Hisus ka migsasindeg, piru ware sikandin nekeila ne si Hisus bes seeye. 15Ne mig-insaan sikandin ni Hisus, “Mengeatebey, mania te egsinehew ka? Hentew bes ka egpammitawen nu?”

Kahiyen ni Mariya ne talagtanggu seeye te me pinamula diye, purisu migkahiyan din, “Emun ke sikeykew ka migkuwa kandin, nangeni a ke hendei nu sikandin itahu su egkuen ku.”

16Ne migkahiyan sikandin ni Hisus, “Mariya!”

Ne migtangke si Mariya diye te ki Hisus ne migkahi te Hibruwanen ne linalahan, “Rabuni!” (ka igpasabut, “Talagpanulu.”)

17Ne migkahiyan sikandin ni Hisus, “Kene ka gen-gen keddi su ware e pad nabatun diye te Amey. Piru hendiyei nu ka me suled ku wey panugtuli nu sikandan te eggendiya ad te dibabew diye te Amey ku ne Amey niyu red, wey Manama ku ne Manama niyu red degma.”

18Purisu miggendiyaan e ni Mariya Magdalina ka me hibateen wey impanugtulan din sikandan te nakita rin ka Magbebaye. Ne ingguhuran din man-e sikandan te inlalag ni Hisus diye te kandin.

Ka pegpakita ni Hisus te me hibateen din

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19Te pegkamarusilem e te seeye ne Duminggu, miglibulung ka me hibateen diye te sinabeng wey migsiraduwan dan ka me gumawan su naaldek sikandan te me pangulu te me Hudiyu. Nataman, miglepew e si Hisus wey migsasindeg diye te taliware dan wey migkahi, “Ka keupianan egduma kaniyu.” 20Te pegkapenga rin te eglalag, impapitew rin e kandan ka me belad din wey ka kakiliran din. Ne nahale-gale ka me hibateen te nakakita sikandan te Magbebaye. 21Ne migkahiyan e man-e sikandan ni Hisus, “Ka keupianan egduma kaniyu. Insuhu a te Amey kayi, ne egsuhuen ku degma sikaniyu.” 22Ne inniyupan din e sikandan wey migkahiyan, “Dawata niyu ka Panisingan te Manama. 23- Emun ke egpasayluwen niyu ka minsan hentew te me sale dan, impasaylu e sikandan. Piru ke kene niyu egpasayluwen, ware sikandan pasayluwa.”

Ka pegduwa-ruwa ni Tumas

24Te pegginguma ni Hisus, ware diye si Tumas ne egngaranan ki Seping, ka sabeka te sapulu wey daruwa (12) ne hibateen. 25Purisu migpangguhuran naan de sikandin te duma ne me hibateen te nakita ran ka Magbebaye.

Piru migkahiyan sikandan ni Tumas, “Angin e ke egkakita ku ka naye te lansang diye te belad din wey egkatiyuk ku te kemel ku ka imbaye te lansang, wey ke egkasamsam ku ka pali diye te kakiliran din, human e naa egpalintutuu.”

26Te egsenge simane e ka miglihad, miglibulung e man-e ka me hibateen diye te sinabeng, ne dutu, duma ran e si Tumas. Nasiraduwan ka me gumawan piru miglepew e man-e si Hisus wey migsasindeg diye te taliware dan ne migkahi, “Ka keupianan egduma kaniyu.” 27Ne ingkahiyan din si Tumas, “Hendini ka, tengtengi nu ka me belad ku wey tiyuka nu. Samsama nu degma ka pali kayi te kakiliran ku. Kene kad duwa-ruwa, ke kene, palintutuu kad nasi.”

28Ne migkahiyan sikandin ni Tumas, “Magbebaye ku wey Manama ku!”

29Ne migkahiyan sikandin ni Hisus, “Migpalintutuu ke naan e su nakakita kad e keddi? Egpanalanginan seeye se egpalintutuu minsan ware nakakita keddi!”

Ka katuyuan te pegsulat te seini ne baseen

30Masalig pad ka me kein-inuwan ne innimu ni Hisus ne napamalehetan te me hibateen ne ware nasulat te seini ne baseen. 31Piru ka nasulat kayi insulat eyew egpakapalintutuu kew ne si Hisus ka Kristu ne Anak te Manama. Ne eyew pinaahi te pegpalintutuu niyu, egpakaangken kew te umul ne ware egtamanan tenged te pegsabeka niyu kandin.+

Meupiya ne panugtulen: Bibliya ne Matigsalug

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index