Μορφή αναζήτησης

Aposel 10

Pita Kʉn Koniliyas Raⱡ

1Sesariya kona ila wu Koniliyas ni, wu ti murum. Wu ei, Rom Gapman ei nga el wu mormin mbʉ nga wu rʉⱡaip kat mbi tek, “Itali Rʉⱡaip” nʉtmʉn kʉⱡ nokundrum. 2Wu ei kʉn, wote elim nga wamp mbo kʉⱡ pora, Got nga mundmong endʉk, Got nga mbi paka rondʉk etmin. Jura wamp kurpa mbʉ, rʉk rʉk tʉpa rapundpa, Got kʉn rʉk rʉk atinga ropa itim. 3Ui ti kun, kona ant ei 3 kilok epindama elinga, ur kump mel etpa kʉndrʉm mel, Got nga anggelo ti ndi omba, nimba mel, “Koniliyas!” nitim. 4Wote mundmong etpa, anggelo ni, nem nem kandpa, nimba mel, “Nuim ye! Namba uⱡ em?” Anggelo ndi, punt ropa, nimba mel, “Nim nga atinga rorʉn, wote tʉpa rʉpndi kongun kai etʉn uⱡ nimbʉ, Got ndi, numan ngumba, pilpa kai pilpa morum. 5Akup ant ila, met Jopa kona ila, wu Saimon Pita ni, ei morum kona ila, wu mat tʉkʉn mundana, kurʉk pinggil. 6Wu ei, wu Saimon ni ti, kng kau kʉng mbʉ nga kongun etʉm wu ei nga manga ei, num ʉldʉ ila anggʉtʉm kona ila mba morum,” nitim. 7-8Wote Anggelo ni, kelpa puⱡnga kʉn, Koniliyas ndi, elim nga kongun wu ralt kʉn, el wu ti, Got kʉn mondpa pili wu ti kʉn, wi ropa rukʉr tʉpa mondpa, elim kʉn anggelo ei ndi, ik nitim nimbʉ mel, timan ropa ngumba, wote wu Koniliyas ndi, wu kʉⱡ, Jopa kona ila, tʉpa mundrum.

Pita Ndi, Ur Kʉmp Mel Etpa Kundrum

9Puk kʉn, nombuⱡa ruk ting ila ting manga petʉng. Pek kona ranggʉⱡnga, Jopa kona peng ila, ekit purung. Purung ui ni kʉn, rʉnggilmʉ Pita ni, manga im ila, oⱡa mba atinga rurum. 10-11Wote, Pita kump kun kuⱡpa, rʉng mat namp nimba pitim ni, rʉng mbʉ kokila kaⱡina mel, Pita ndi, ur kʉmp mel etpa kʉndrʉm. Ni kʉn, muⱡ kona kumba tilinga, muⱡ mbal para na, ni mel ti, muⱡ punt tʉmbʉkak kʉⱡ ila ambuⱡpa, ya mʉi ila mana ndurum. 12Muⱡ ei nga rukʉr orunga, kundrum ei, kimbuⱡa na, kng, kui kʉi na, mel rakra mbʉ pitim. 13Ik ti ndi omba, Pita kundpa nimba mel, “Pita nim oⱡa molkʉn, mel kʉⱡ rok koikʉn nun ka!” nitim. 14Wote Pita ndi, nimba mel, “Nuim ye! Na ndi, ei mel kapⱡa iti nʉtimp. Ei nambuⱡ emel, na ndi, mel ⱡar mul mbʉ kʉn, wote mel eng nui nʉni mbʉ, na nui nandʉr, mon!” nitim. 15Ik nitim ni ndi, aldpa Pita kundpa, nimba mel, “Got ndi, mel ti kai nʉtʉm ei, nim ndi, kit ni nʉni mon!” nitim. 16Uⱡ ei mel etpa, raldika elinga kʉn, wote muⱡ mbal mel ni, muⱡ kona ila oⱡa titim.

17Pita ur kʉmp mel elpa kʉndrʉm ni nga puⱡ ei, pilip mbi nduimp nimba murum. Ni kʉn, Koniliyas ndi, wu tʉpa mundrum ni kʉⱡ, Saimon nga manga ei, kandʉk tʉk ok, paⱡa ekit orunga keta puⱡ puⱡ ila anggilik morung. 18Kona ila molk, tʉk rukʉr nduk, wi rok waldʉk, nʉk mel, “Wu Saimon Pita, nʉtmʉn wu ei ila morum ei?” nʉtʉng. 19-20Ni kʉn, ur kʉmp mel etpa kʉndrʉm uⱡ ni nga, Pita ndi, puⱡ ei, pilip mbi nduimp nimba moⱡnga, wote Muⱡnga Wingti ei ndi kundpa, nimba mel, “Nim pʉn ye! Wu raldika kat nim kurʉk onmʉn. Ei nga, nim numan ou ndukʉn, pili napʉlkʉn, tʉkʉrkʉn mana pukʉn, wu kʉⱡ kʉn rup rokʉn pi! Wu kʉⱡ, na ndi, tʉp mundʉⱡmba onmʉn,” nitim. 21Wote Pita ndi, mana mba, wu kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Na enim kurʉnmin wu ei na! Enim nambuⱡ emel ong?” nitim. 22Wu kʉⱡ ndi, punt rok, nʉk mel, “Tʉn nga el wu kuimbal Koniliyas ndi, tʉpa munduⱡnga onmʉn. Wu ei, Got nga mundmong etpa, Got nga mbi paka rondpa, uⱡ kun kai mbʉ etʉm. Jura wamp mbʉ ndi, wu ei, tʉk ou nduk etmin. Wote, anggelo ti ndi omba, nim wu ei nga elim nga mang kona ila okʉn, ik mat kundʉk, nʉn nitim ei nga onmʉn,” nʉtʉng. 23I nilingina kʉn, Pita ndi, wu kʉⱡ, rumbʉⱡ ei kʉn mukʉr tʉpa, elim nga manga ila ur pimʉn, nitim. Utʉma orunga, Pita tʉpa kun etpa, wu kʉⱡ kʉn rʉp ropa purum. Wote, Jopa kona ila mondpa pili wamp mat, kunda ku, rʉp rok purung.

Pita Koniliyas Nga Mang Kona Purum

24Wote, puk ting manga pek, utʉma orunga, Sesariya kona ila ruk purung. Ei kʉn, Koniliyas ndi, elim nga wamp mbo tenda na, manga keta kup wamp na mbʉ, ruk tʉpa, mou ropa, Pita nokundpa murum. 25-26Pita manga nila mukʉr mbi nimba elinga, Koniliyas ni, Pita kandpa tʉpa, kump puⱡ ila mura koptʉm ropa mondpa, mbi paka ruimp nimba elinga, wote Pita ndi, Koniliyas etpa, tʉpa oⱡa mondpa, nimba mel, “Oⱡa anggila! Na nim mel ku, ei ka!” nitim. 27Pita ndi, Koniliyas kʉn ik nimba moⱡpa, manga nila murʉk mba kʉndrʉm ei, wamp minal mou rok morung. 28Wote wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Enim pora, pilik ketmin ni, Jura wamp nga mi ik ei ndi, Jura wamp ti, wamp rʉⱡaip elpa kʉⱡ kʉn nondpa, puk kup etʉk, iting ei mon nimba petʉm. Wote Got ndi, na uⱡ ti, ora ndupa, wamp mbʉ nga, wamp ti, ⱡar morum ni nʉni mon! Wote wamp ti, eng norum ni nʉni, mon! 29Ei nga, enim na rung mundung ei kʉn, na enim nga ik ei, kum tep teng ndup unt. Akup na ndi, enim waldʉp kʉn, enim na nambuⱡ emel, rung mundung nda?” nitim.

30-31Wote Koniliyas ndi, punt ropa, nimba mel, “Rumbʉⱡ tʉmbʉkak omba puⱡnga kʉn, epindama ant 3 kilok, na mang kona ila atinga rop moⱡmba, wu ti, muⱡ mbal kurmʉⱡʉ eng nui kat ti raⱡpa, na mur ila urum. Wote, wu ei ndi, na kundpa, nimba mel, ‘Koniliyas! Got ndi, nim nga atinga rokʉn, wote wamp kurpa mbʉ, tʉkʉn rapundkʉn etʉn uⱡ nimbʉ, pilpa kandpa mbi ndurum. 32Ei kʉn, wamp mat tʉk mundana, met Jopa kona ila wu Saimon ni ti, mbi tek, Pita nʉtmin ei, petʉm kona ila pangga! Wu Saimon ei, kng kau kʉng mim etʉm wu ei nga manga met, num ʉldʉ ila, manga tʉma mba morum,’ nitim. 33Ik ei pilip kʉn, na nim wun nʉmp rung mundunt ei kʉn, nim teng ndukʉn un ei, uⱡ kai ti in. Akup, tʉn wamp pora, Got nga kuimp keta ila ombun nokundpʉn mormun. Ei nga, Nuim ei ndi, nim namba ik mat mbo rondum mbʉ, tʉn kundkʉn nana pilamin!” nitim.

Pita Ndi, Koniliyas Nga Manga Ila Got Nga Ik Ei Nitim

34Wote Pita ndi, ik puⱡ mondpa, nimba mel, “Na akup pilip mbi ndunt ei kupa, Got ndi, wamp mbʉ pora, to tenda ila mint kʉmp tʉtʉm. 35Wote, wamp rʉⱡaip elpa elpa nant mbʉ nga wamp ti, elim Got nga mundmong etpa, uⱡ kun mbʉ mint etpa moⱡum wamp ei, Got ndi, kandpa kapⱡa nimba pʉtʉm. 36Enim pilik mormin ei, Got nga nombuⱡa rung ik ei, Isrel wamp kʉⱡ kʉn urum ni ka! Nombuⱡa rung ik ei ndi, Jisas Kraist kʉn moⱡpa kundi uⱡ, rʉnang ik kai kʉⱡ, Got ndi, tʉn kʉn ngumba mundrum. 37Enim Jon ndi, wamp nu tindi uⱡ ei nga puⱡ ei, nimba mel ngurum ei, pilik mormin. Ui ei kʉn, Jisas nga rʉnang ik ei, Galili na Jura kona mbila puⱡ mondʉk nilingina, para purum. 38Ik ei, Nasaret wu Jisas nga ik ei, Got ndi, wu ei to ropa tʉpa, Muⱡnga Wingti ngumba ronduⱡ ngurum. Wote, Got wu ei kʉn murum uⱡ ei ndi, kona elpa mbila mba, uⱡ kai mbʉ etpa, Seitan ndi, tepa murum wamp mbʉ etpa titim. 39Wote tʉn ndi, wu ei nga itim uⱡ mbʉ nga Jura kona na, Jerusalem kona mbila kundpʉn, nimbun pora ndurmʉn. Wu ei, nde peta ila pendʉk roⱡina, kurum. 40Wote, rumbʉⱡ raldika omba puⱡnga, Got ndi, Jisas ⱡoporpa tʉpa, oⱡa monduⱡnga, omba pena ila pitim. 41Got ndi, elim wamp mbʉ pora, ora ndui nandrʉm mon! Wote elim ndi, tʉn to ropa tʉpa, elim nga ik ei nʉtmʉn wamp mbʉ, ora ndurum. Wote, elim on kona ila rut nimba murum. Ei kʉn, tʉn elim kʉn rʉng na, nu na mbʉ nomp etmin. 42Wote, Jisas elim ni, Got ndi, wamp kui kont mbʉ, kʉmp tʉmba ei nga tʉpa, kuimbal mundrum. Ei nga, tʉn ndi, wamp mbʉ, ik ei tʉk pena ila pendʉk, mbo indʉi, nitim. 43Painui wu mbʉ ndi, unt wu ei nga nʉndʉk mel kʉn, wamp nam ti ndi, Jisas nga mbi ei, mondpa pilim ndam, wu ei nga mbi ronduⱡ ila, elim nga uⱡ kit mbʉ, pendpa kelmba,” nitim.

Wamp Rʉⱡaip Elpa Mbʉ, Muⱡnga Wingti Tʉtʉng

44Pita ni, ik mbʉ nimba moⱡnga, ik kum tek morung wamp nimbʉ, Muⱡnga Wingti ei mana omba, wamp mbʉ kʉn murum. 45Ei kʉn, Jura mondpa pili wamp mat, Pita kʉn Jopa kona ila kunda molk, orung ni kʉⱡ, Got ndi Muⱡnga Wingti ei, wamp rʉⱡaip elpa kʉⱡ kʉn, kun oi ndupa ngurum ni, Jura wamp kʉⱡ, pilik min ngʉn mundrung. 46-47Ei nambuⱡ emel, wamp rʉⱡaip elpa mbʉ, ik nuim kan elpa elpa mbila, tek nʉk, Got nga mbi paka rondrung. Ei nga, Pita ndi, nimba mel, “Wamp kʉⱡ, akup Muⱡnga Wingti tʉnmin ei, tʉn kitip kʉni wu kʉⱡ titmin, ei mel ku tʉnmʉn. Ei kʉn, wamp nam ti ndi, kapⱡa ya wamp kʉⱡ, nu ti nʉteing nʉk, mi pinding?” nitim. 48I nimba kʉn, wamp mbʉ kapⱡa, Jisas nga mbi ila nu teing nitim. Wote, wamp nimbʉ ndi, Pita waldʉk, en enim kʉn muⱡangga, rumbʉⱡ mat omba pangga nʉtʉng.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index