Μορφή αναζήτησης

Salecebaicne 1

Yenge Tili Asu badaingte

1O Teofilus, na esecne yowa kwelengkegeleiba, yogo Yesudi fungkelu bole bawec ailu mic-yowaine wedunolewec.*2Ye boleine bagacgu damengngine bangkale welewec iwa salecebaicne esecne bawosaecebawec, yenge Tili Asule kucka bole-aling mimiloc aiyelelu honocmengka+ fewec, yogolec siduc esecne hocne kwelengkegeleiba.*

3Ye doic sugucne ngagelu homackacni hatacmac gboliyelu fangke hadeng 40le kwelina yeuctiyac fike-sang aiyelelu pasi fungine fungine balu Wapongte ngani-damongte+ fungine edocebalu weduyelelu gawec. Aiyeleme yenge pasi yogo nganilu ye foinac gagac, inguc ngage-motoibong.* 4Ailu yengeholec ngiye-fangkec ailu yowa yanguc edocebawec, “Ngenge Yerusalem biyac mi hegiledaing. Mamacte mimipang yowa edocngebabe ngageibong, yogolec noine fikenale wangec gadabiyeng.* 5Yogo yangucte, Yohane ye misa biyachac lowayelewec, nga yabac, dameng mi daliweme Wapongti Tili Asu lowangeledaicte.”*

6Aime kpaduckelu ngiyeibong yengi uwacnoibong, “Sugucne, ga yakumac dameng yagowahac Israel ngic-ngigac hatacmac kpaducnubang nonge nongileng himongte ngictauholec+ ailu ganoga, me?”*+

7Inguc mibong yanguc edocebawec, “Mamac ye kuc sasawainedi hifa nga wenac ailu dameng fungine fungine lowec fagac, dameng yogo yeuc sugu ngagegac. Ilec damengte ngage-ngage mi ngeleicne.* 8Ngagegaing, Tili Asudi ngengele kwelewa haulu kuc ngeleme ngenge siduc-mimifocne aidaingte. Nga ngenge Yerusalem yawa ailu Yudeya+ nga Samaria prowins ailu himong mendengine sasawa hikelu siducne milu gabong andoeyackedaicte.”*

Yesu honocmengka fewec

Mrk 16:19-20; Luk 24:50-53

9Yesu ye inguc edocebame Wapongti ye dongenginang balu fewec. Feme kaguwadi dongengineng hedickeme bafewec.

10Bafeme yenge basackelu sawawa ngani domaebongka ngic yaeckang ngakpinginec kwalac-kwalac benangti biyac iwahac fikelu domaiboc. 11Domalu yanguc edocebaiboc, “Galili prowinswacni ngic, ngenge omale dongengineng sawawa hilalu domagaing? Wapongti Yesu bame hegilecngebalu honocmengka fegac. Ailu ye feme nganigaing, ye hocne gacgu silicine ingucnehac kwesidaicte.”*

Ngic monic Yudasle ame bafuwaibong

12Aime salecebaicne yenge Oliwa kupic feinacni hefaliye walu Yerusalem hikeibong, Yefe yogo ye 1 kilomita ngama ingucne.*13Yerusalem hikelu mac kweline monic witina ngiye-fangkec ailu gaibong, iwa felu ngiyeibong. Ngiyeibong, yengele wac-aling yanguc:

Pita,

Yohane,

Yakobos,

Endru,

Filip,

Tomas,

Batolomeu,

Mataio,

Yakobo Alfaiusle madec,

Simon ye Selot wackeibong,

nga Yudas Yakobole madec.*

14Ngic yogo yenge hocne kwele moniyang ailu mimiloc bole duduhuc balu gaibong. Inguc aiyebongka Yesule nenggac Maria, nga ngigac Yesu balaibelu gaibong, ailu Yesu gbafocine, yenge ngic yogo yengeholec momoc galu mimiloc bole balu gaibong.

15Hadeng gocna Yesule agofocine 120 ngama ingucne kpaduckelu ngiyeebongka Pitadi hewacnginang domalu yanguc edocebawec, 16“Agofocne, ngagening, Yudasdi ngic mengocebame hikecgu Yesu baibong, yele hocne Tili Asudi biyachac Dawidile micka yowa lome Wapongte hibiwa kwelengkewec, yogo noine fikewec, yogolec inguc aiwec.* 17Yudas esecne salecebaicne nongileng aling ailu gawec, ye nongileng momoc Sugucnele bole banangte minoleicne.” Inguc miwec.

18(Ngic yedi aibaba sowacnele moneng balu bole himong monic fuli bawec, iwa hikelu hehomame hodocti hau kweme gobeine fouckeme hahungngine himongka wayackewec.*19Aime yogolec siduc Yerusalem ngic-ngigac sasawadi ngageibong, himong yogolec wacine yowanginang yefe Akeldama wackeibong, fungine yanguc, Himong sac wawecka.)+

20Yanguc miwec, “Miti Geewa Yudasle yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ye mac-himongine kisi ailu fame ngic monicti iwa mi ngiyedaic.’ (Miti Gee 69:25)

Ailu hatacmac yanguc,

‘Ngic monicti yele ameine bole badaic.’ (Miti Gee 109:8)

21-22Ilec ngic monic yele ameine bawosaedabeleng. Yohanedi Yesu misa lowacnome boleine fungke balu nongilengkolec lec-welec ailu gacgu Wapongti bame honocmengka fewec, dameng iwa ngic nongilengkolec gaibong, ngic yogo yengele hewackacni ngic monic bawosaeme yedi nongilengkolec momoc galu Yesu homackacni fangkewec, ilec siduc momoc midaicte.”*

23Pitadi inguc mime ngic yaeckang bafuwacepaibong: Monic wacine Yosefe Basabas wackelu gaibong, ye wacine monic Yastus, ailu agoine Matias. 24Bafuwacepalu yanguc milu milockeibong, “O, Sugucne kwelewa ngani-ngani fileine, ga ngic yaeckang yago yekelacni weni yogo bawosaelu edalicnubang nganinang. 25Nganibeng yedi salecebaicne bole balu Yudasle ameine bole badaicte. Yudas ye bole yogo hegilelu yeicne yefe monicka hikewec.” 26Inguc milu milockelu bawosaecepanogale wac kwelengkelu lobong Matiasle wac fikeme salecebaicne 11 yengeholec taockeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index