Μορφή αναζήτησης

Salecebaicne 1:19

19Aime yogolec siduc Yerusalem ngic-ngigac sasawadi ngageibong, himong yogolec wacine yowanginang yefe Akeldama wackeibong, fungine yanguc, Himong sac wawecka.)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index