Μορφή αναζήτησης

Salecebaicne 11:5

5“Na Yopa taonka milockelu gabe dongene balockeme gung-didicka ingucne yanguc nganiiba: Wiyac monic kpoluc sugucne ingucnedi mecine neboc nga neboc badomalu honocmengkacni nala lobong wawec, ingucne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index