Μορφή αναζήτησης

Salecebaicne 5

Ananaias nga Safaira

1Aime ngic monic yengeholec gawec wacine Ananaias, ye ngigacine Safaira himongnginec nebocine monic salelu moneng baiboc. 2Balu moneng nebocine baickelu lome ngiyenale ngigacine edome ngageme kwele moniyang aiiboc. Ailu nebocine salecebaicne yengela bahikelu lowec.*

3Lome Pitadi yanguc edowec, “Ananaias ngagegic, Aleng Sugucnenginengti kwelegona haume ga Tili Asu kwesac aicnolu himonggone nebocinele fuli nebocine sangkeengka fagac.* 4Mac-himonggone nebocine fagelenale milu fageledec me salelu moneng balu yogodi inguc me inguc aibe milu aideng. Ga kwelegonedi kwesacgume inguc aigic, yogo nalic mi aigac. Ngagegic, ga kwesac aigic, yogo ngic nonge mi ainolegic, miyac. Ga Wapong kwesac aicnogic.”

5Inguc mime Ananaias ye yowa yogo ngagelu iwachac lodingke wawelu homawec. Aime yenge sasawadi pasi fikewec, ilec siducine ngagelu damuebame hangoc sugucne aiibong. 6Aime ngic-madec yenge fangkelu kponggbongine ebeckelu tengke hikelu longkeibong.

7Longkebong awa habackang motome ngigacine ye ngaweinela aibaba fikewec, yogo mi ngagelu welewec. 8Weleme Pitadi yanguc uwacnowec, “Himong nebocinele moneng babiyec, yogo sugu me?”

Uwacnome yedi miwec, “Oc, yogo sugu.”

9Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Foinac, ngeke Sugucnele Asu lokwesacka lonogale mingagec ailu kwele moniyang aibiyec. Ngagegic, ngawegone longkelu wele nu lobina domagaing, yenge ga inguchac tenggulu hike longgudaingte.”

10Inguc edoemewa ye iwachac higeina lodingke wawelu homawec. Homame ngic-madec yenge mac kwelina felu ye biyac homawec, inguc nganilu kponggbongine tengke hikelu ngaweine fawec, yogolec mendengngina longkeibong. 11Aime Yesule habu sasawa nga ngic-ngigac sasawa yenge siducnginec ngagelu damuebame hangoc sugucne benang aiibong.

Salecebaicne yengi pasi kucineholec baibong

12Salecebaicne yenge ngic-ngigac yengi ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine, yogo homacne ngic-ngigac yengela balu gaibong. Nga Yesule habu sasawa yenge Ibu-kulucka Solomonte Dakec, iwa kwele moniyang ailu kpatulelu gaibong.*13Kpatulebong ngic-ngigac yenge hangoc ailu yengela mi taockeibong. Ailu yenge sifu alang-baba aiyelelu gaibong. 14Inguc aiibongte ngic-ngigac homacnedi yenge Sugucne ngagesingkelu yengela hike taockelu gabong Yesule habu sugulewec. 15Salecebaicne yenge pasi kucineholec babong nganiibongte ailu yenge huckolec mapicka nga dembengkolec yefewa yanguc milu locebalu gaibong, Pita ye lec-welec aime ilucinedi hedicebame hucngineng miyac aidaic. 16Ailu Yerusalem taon emeina mac-himong dadalicne ngiye-legac, yogowacni ngic-ngigac homacnedi huc-doickolec ailu aleng wonongkolecti basowalecebaicne, yenge baceba hikebong sasawadi madickelu gaibong.

Angelodi muc-mackacni baicebawec

17Pasi ingucne fikeme depec-baba ngic yengele damong sugucne nga alingfocine Sadyusi ngic-habu, yenge hasowac aigacgu 18salecebaicne bacebalu muc-macka locebaibong. 19Locebabong deboc yogowahac Sugucnele angelo monicti nu laliyelu mengoceba walu yanguc edocebawec,*20“Ngenge Ibu-kulucka fedomalu gaga gbolicnele fungine ngic-ngigac sasawa edocebayackedabiyeng.”

21Inguc edocebame ngagelu mac sae-saele Ibu-kulucka felu ngic-ngigac edocebalu weduyeleibong.

Dameng iwa depec-baba ngic yengele damong sugucnedi alingfocineholec Yuda-ngic yengele tutumangtowa, ilec memba nga Israel ngic-ngigac yengele micnefocngineng wacebame kwesilu kpatulelu kpaduckeibong. Kpaduckelu salecebaicne baceba kwesiningte muc-macka yowa lobong hikewec. 22Hikeme lebe-ngic yenge hike sulumelu muc-macka basacebalu hefaliye wele miibong, 23“Nonge hikelu nu panggala sanangne benang baicne, yogo nganibeng damong yenge nuwa domagaing. Aime nu witie felu ngic basacebalubac ngic monic mi nganigabeleng.” 24Yowa yogo mibong Ibu-kulucte lebe-ngic micne nga depec-baba ngic micne, yenge pasi fikewec, ilec ngage-bibiyeibong.

25Inguc aibong ngic monicti wele miwec, “Ngagegaing, ngic muc-macka locebabiyeng, yenge Ibu-kulucka ngic-ngigac weduyelelu domagaing.” 26Inguc mime lebe-ngic micnengineng yedi lebe-ngic bacebame hikeibong. Aime ngic yengi posadi wikelu holecebadaingkale hangocebame salecebaicne ulucne mengocebalu weleibong.

Salecebaicne yenge mi hangocebawec

27Ailu Yuda-ngic yengele tutumangtowa, ilec memba, tutumangka locebabong domabong depec-baba ngic yengele damong sugucnedi yowa yanguc uwayelewec, 28“Ngenge Yesule wac-siducine ngic-ngigac mi edocebalu weduyeleningte mingeleibeng. Aime ngengebac Yerusalem ngic-ngigac sasawa yengela hatacmac mibong yegengkeyelegac. Ailu ngic yogolec sacte bikic, yogo nongele witiwa lonogale migaing.”*

29Inguc mibong Pita nga salecebaicne yengi yowa yanguc bafaliyeibong, “Wapongte yowa hegilelu ngic-yowa balaibenoga, yogo nalic mi aidabelengte.* 30Ngengi Yesu molenginengti malicpongka welu wehomabong ngambofocnonggeng yengele Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec. 31Fangkeme Wapongti balu damongnonggeng ailu asa bacnubame madickenangte gunungkeme foleina domagac. Ailu Israel-ngic ngenge kwelengineng hefaliyeme bikicngineng hegilenale inguc aiwec.* 32Wapongte yowa balaibebong Tili Asu yelecaigac. Aime Tili Asu nga nonge Yesule siduc yogo nongileng bucnac nganilu mibeng yegengkegac.”

Gamalieldi mime salecebaicne hegilecebaibong

33Yowa inguc edocebame kwelenginang bame salecebaicne wehomacebanogale miibong. 34Inguc mibong tutumangtowanginang Farisaio ngic monic ngiyewec, wacine Gamaliel, ye Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu ngic-ngigac yenge ye alang bacnocaigaing. Yedi miwec, “Ngenge ngic yago mac sobengka baceba haulu domaebong.” 35Inguc mime baceba haubong micne-baba alingfocine yanguc edocebawec, “Israel ngic, ngenge ngic yago funginengineng ngage-motolu aibaba i aiyeledaing. 36Esecne dameng monicka ngic monic wacine Teudas yeuctiyac fikelu miwec, ‘Na ngic sugucne.’ Inguc mime ngic 400 ingucti yela wetackeibong. Aime ye yeicne hudu hilu homame alingfocine singsang kwebong bolengineng miyac aiwec.* 37Ye miyac aime wac-aling babale dameng gaibong, dameng iwa Galili prowinswacni ngic monic wacine Yudas, ye ngic gocne kwelengineng kwefangkeme Roma yengele gamang baickeningte yenge ye balaibeibong. Yudas yeicne inguchac webong miyac aime alingfocine siyeckelu hikeibong. 38Ilec ailu yanguc edocngebabe ngagening, ngenge ngic yago hegilecebabong hikening. Yenge bole yogo ngic ngage-ngagewa bagaingka, yogo ngic yekele bole miyac aiwec, inguc miyac aidaicte. 39Nga Wapongti kuc yeleme bagaingka, ngengi nalic mi kpatalayeledaingte. Gacgu Wapong aka holecnodaing ilec.”

40Inguc edocebame ngage-motolu salecebaicne wacebabong welebong lebe-ngicti wecebaningte edocebaibong. Wecebabong motome yenge yowa hatacmac Yesule wacka mi miningte mimacebalu salecebaibong.*

41Salecebabong, Wapongti ngageme madickenale yenge Yesule wacte wecebalu game-gameine nalic aiyeleibong, ilec kwele-madicka tutumangtowa iwacni walu angacka hikeibong.*42Aime yenge hadengne hadengne Ibu-kulucka nga macne macne, iwa Yesu ye Mesia ilec siduc madicne edocebalu weduyelelu gaibong, ailu bole yogo mi hegileibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index