Μορφή αναζήτησης

Salecebaicne 6

Salecebaicne yengele babafic ngic bawosaecebaibong

1Dameng iwa mic-tengtengfocine sawelu hikewec. Sawelu hikeemewa Yuda-ngic Hibru+ yowa micaigaing, yenge hadengsoc noba-nosing botoc balu gaibong. Ailu Yuda-ngic Grik yowa micaigaing, yengelacni hosec gocne nosing mi balu gaibongte ailu yowa miyeleibong.* 2Inguc aibong salecebaicne 12 yengi mic-tengtengfocine wacebalu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing heuc-heucte bole yogo balu Wapongte yowa mimile bole hegilebeng fame mi madickedaicte. 3Agofocnonggeng, ilec ailu ngenge ngic 7 ngengileng hewackacni bawosaecebadaing. Ngic Asudi kwelengineng wakeme ngage-ngage nga aibabangineng madicne nganicebacaigaing, ngic ingucne bawosaecebadaing. Aime nonge nosing heuc-heucte bole yogo yelebeng badaingte. 4Nonge nongungbac bole yogo hegilelu Wapongte yowa mimi sugu ailu mimiloc bole badabelengte.”

5Yowa inguc mibong habutowa yenge ngagebong madickewec. Aime ngic yanguc bawosaecebaibong: Stefen, ye ngage-ngagesingtowaineholec ailu Tili Asu kweleina wakeyackeicne facnowec, ailu Filip nga Porokorus ailu Nikanor, Timon nga Pamenas ailu Nikolas.+ Nikolas ye Antiok taonkacni ailu ye Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockewec. 6Yenge ngic yogo salecebaicne yengele emewa locebabong domabong salecebaicnedi yengi yengele milockelu molengineng socnginang loibong.

7Aime Wapongte yowadi Yerusalem iwa sugulelu sawelu hikeme mic-tengtengfocine yengela damengsoc damengsoc taockela hikewec. Hikeme depec-baba ngic, yengelacni homacnedi siduc madicne ngagesingkelu balaibeibong.*

Stefen yowawa loibong

8Stefen ye Wapongte baba-madic nga kuc i homacne facnowec. Ilec ailu yedi ngic-ngigac hewacnginang galu Sugucne ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gawec. 9Aime Yuda-ngic yengele kpakpaduc macngineng monic wacine Yengungtiyac Damongnagudaingte+ wackelu gaibong, yengelacni ngic gocnedi fangkelu Stefenkolec yowangineng fec-wac aiwec. Ngic yogo yenge Sairini nga Aleksandia taonkacni ailu Silisia nga Asia prowins sugucnacni. 10Aime Stefen ye Tili Asule kucka yowa ngage-motolu mime yenge yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong.*

11Aibibiyelu ngic gocne kpafengebabong, yengi Stefente yanguc miibong, “Ngic ye Moses nga Wapong misowalecepame ngageibeng.”

12Inguc mibong ngic-ngigac habutowadi ailu Yuda-ngic micnefocngineng nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele kwele kwefangkeibong. Kwefangkebong yenge Stefen balu hobalu Yuda-ngic yengele tutumangtowa iwa bahikeibong, 13-14iwa kwesac ngic locebaibong yengi sanangneyac yanguc miibong, “Ngic yago ye nongileng ailu yefe-yowanonggeng nga Wapongte mac gbagbacne+ damengsoc misowalec aigac. Yedi yowa yanguc mime ngageibeng, ‘Yesu Nasaret-hocni, yedi mac yago basowalelu yefe-yowa Mosesdi mifuwanolewec, yogo hegilelu yowa gbolicne bafuwanolegac.’”

15Aime Yuda-ngic sasawa tutumangtowanginang ngiyeibong, yengi Stefen ngani-lilickelu nganibong haic-sogeine angelo yengele silic ingucne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index