Μορφή αναζήτησης

Galata 1:18

18Iwa gabe hifa habackang motome Pita nganinogale Yerusalem hikelu hadeng 15 yeholec gaiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index