Μορφή αναζήτησης

Hebrews 6:20

20Aime Yesu ye nongilengte ailu ilec kweline molickenolelu fewec. Ye depec-baba ngic yengele damong sugucne moto-motoine mikac felu Melikisidek gawec, ingucnehac gagidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index