Μορφή αναζήτησης

Hebrews 9

Kpoluc-fale kweline

1Dodofic molickelu kwesiwec, yogolec mimitengte aibabaine nga yefe-yowaine fawec. Aime kpoluc-fale gbagbacne himongka yawa fawec.-2Aime kpoluc-fale kweline molic-molic fawec, yogolec wacine Kweline Gbagbacne. Aime kweline molic-molic iwa hifa domalu gawec, ailu tebo bret feina loicne ngiyelu gawec. 3Aime kpoluc monic hewacina domawec, nebocina kweline monic fawec, kweline yogo wacine Gbagbacnebenang.-4Iwa hasoc hoine madicne lobe-lobele alata goldi baicne nga dodoficte katapa domaiboc. Dodoficte katapa yogo goldi lolu bakatackeicne, ailu ilec kwelina hebec goldi baicne mana nosingkolec+ lobong ngiyelu gawec. Aronte yasu gidecine weicne nga dodoficte posa-tafe iwa inguchac lobong ngiyelu gawec.- 5Katapa yogolec feina angelo sosocine ingucne wiyac monic yeke Wapongte hibi-angoc edaliboc kwenggelengnginecti tapaina hedickelu someckelu domalu gaiboc. Wapongti iwa hocne bikicnginengte ameine hegilelu gawec. Aime kpoluc-fale nga wiyac sasawa kwelina fagac ilec yakucmac yowa homacne yanguctiyac mi midacte.-

6Yenge kpoluc-fale silicine inguc balu gabong depec-baba ngic yenge mac kweline molic-molic iwa felu bolengineng balu gaibong.-7Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne yedi sugu mac kweline monic iwa hifasoc alecine moniyang sugu felu gawec. Ailu ye moc nalic mi felu gawec, miyac. Ye damengsoc sac balu felu yeicne bikic nga ngic-ngigac yenge bikic fungine mi ngagelu moc kosa balu gaibong, ilec ailu ibu lonogale bafelu gaibong.-8Aime dameng iwa Tili Asudi yanguc edalicnubagac, Kpoluc-falele aibabaine faemewa Kweline Gbagbacnebenang iwa ngic-ngigacti feningte yefeine monic mi fikelu yegengkedaicte. 9Ngic-ngigac yanguctiyac gagaing, yenge yogolec sosocine ingucne aigac. Yenge Wapongte kwele-madic nga bikicte hasocte depec bafelu locaigaing, aime yogodi yengele kwele-ngage-ngagengineng sasawa bucbuchac nalic mi suweyeledaicte.-10Aime bole i nosing misa nolu nga suwe-suwele aibaba fungine fungine i socte bole sugu bacaigaing. Wapongti yefe-yowa i yeleme, yenge i balaibelu gacgubong gaga gbolicne monicte dameng kwesiwec.

Kristo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne

11Aime Kristo ye biyachac kwesilu wiyac sasawa madicne yawa fagac, ilec depec-baba ngic yengele damong sugucne aiwec. Inguc ailu kpoluc-fale monic madicnebenang moledi mi baicne ailu himongkacni wiyac monicti mi baicnedi domawec, i sugucne nga madicne ailu esecne ewali-benangkegac. 12Kristo ye noning ngicne me bulumaka madecinele sac balu mi fewec, miyac. Ye yeicne sacti dameng moniyang sugu ibu balu kweline gbagbacnebenang, iwa fewec. Felu yeicne sacti fulinonggeng bawec, sac yogodi fafa-sanang faginowagac. 13Ngic-ngigac yenge Wapongte dongewa wonongkolec aibong depec-baba ngic yenge noning me bulumaka ngicne yengele sac nga bulumaka ngigacne madec mi baicne dacti lobecebame defe aibong, sac nga defe i balu ngic-ngigac wonongnginengkolec yengele feinginang wikebong kpaluwacebalu gawec. Kpaluwacebame motome ngic-ngigac yenge Wapongte dongewa sockapec gbagbacne ailu gaibong. Ilec ailu yanguc ngagedaing,-14Kristo ye gaga-sanangte Tili Asuholec domalu yeicne dondonne ailu gagaine Wapongta loyackewec. Yele sacti bulumaka nga sic sacngineng sasawa ewaligac. Yogodi kwele-ngage-ngagenonggeng suweyackeme homacte aibabanonggeng sowacne miyac aime Wapong gagaineholec kwelec kwecnodabelengte.-

15Kristo yeicne gagaine loyackelu homalu fulinonggeng balu dodofic esecne yogolec bagewacni bacnubawec. Bacnubame nongileng dodofic esecne yogolec yefe-yowa hegileibeng. Kristo ye dodofic gbolicnele ngic nga Wapong nongileng ngic hewacnonggeng aiwec. Wapongti ngic-ngigac wacnubalu gagac, nongileng gaga-sanangte mole-damoc i banangte Kristodi inguc aiwec. 16Mole-damocte hibi monic fadaictewa yanguc ainoga, fileine ye homame, yogo mibong yegengkedaicte. 17Fileine ye gbolicne gaemewa mole-damocte hibi kwelengkeicne i moc fadaicte. Nga fileinedi homadaictewabac, mole-damocte hibi i sanangkedaicte.

18Ilec ailu dodofic esecne yogo sacti basanangkewec. 19Aime Mosesdi yefe-yowa sasawa ngic-ngigac milu edocebame motome, bulumaka nga noning ngicne sacngineng balu misaholec lalickelu lama kandangngine sasacne hisop hekengkolec+ balu sacka kpomuluckelu yogodi hibi kpadidiweicne ailu ngic-ngigac sasawa feinginang wikeme kpaluwacebalu gawec. 20Kpaluwacebame yanguc edocebawec,

“Sac yago, yogo dodoficte sac. Ailu ngenge dodofic kwelina ganingte Wapongti edocngebawec.” (Wahikeicne 24:8)

21Aime Moses ye kpoluc-fale feina nga kwelina ailu hasocte depec lolole wiyac fungine fungine ngiyewec, yogo inguchac sacti sotiyeme sasawa lowacebayackewec.-22Inguc aime yefe-yowale aibabawa sacti wiyac bame gbagbacne aidaicte, nga sac monic mi wadaictewa bikic hegile-hegile monic mi fikedaicte.-

Kristo ye depec noine

23Himongka kpoluc-falewa wiyac fagac, yogodi mac gbagbacne honocmengka fagac, yogolec sosocine aigac. Aime yogodi Wapongte dongewa gbagbacne ainogale sacti suwelu gaibong. Aime wiyac noine honocmengka fagac, yogo gbagbacne ainale sac madicne nga feicnebenangti fagac.-24Kristo ye kpoluc-fale gbagbacne moledi baicne ailu wiyac noine fagac yogolec sosocine aigac, mac iwa mi fewec, miyac. Yedi nongilengte ailu Wapongte dongewa domanale honocmeng noina fewec. 25Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne ye hifasoc sic-sacine balu Kweline Gbagbacnebenang, iwa felu gawec. Aime ye ailu gawec, Kristo ye yogo ingucnehac mi aiwec. Ye dameng bocyac depec banagulu fenogale mi fewec.

26Kristodi inguc ganogale midecka, ye himong nga sawawa wiyac sasawa molickelu fikeibockacnihac dameng bocyac sacine wame doic ngagedec. Ailu ye inguc mi aiwec, miyac. Ye dameng motonogale aiyemewa himongtowa yagowa dameng moniyang sugu fikelu ngic-ngigac bikicnonggeng baickenale Wapongta yeicne socine mimoctolu lome depecte boleine bayackewec.-27Aime ngic-ngigac sasawa dameng moniyang sugu homanangte miwec, ailu lobewa gacgu yowawa domadabelengte. 28Yogo ingucnehac Kristodi dameng moniyang sugu ngic-ngigac sasawa nongileng bikic baickenogale ailu depecnonggeng aiwec. Ailu lobewa kwesidaicte, iwa bikic baickenale mi kwesidaicte. Dameng iwa ngic-ngigac Kristole wangec gagaing, yengela fikelu bikickacni bacebame wasecne aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index