Μορφή αναζήτησης

Luka 10:33

33Aime Samaria ngic monicti yefe yogohac balaibelu haulu ngic fawec, ye nganilu yele kweleine sowaleme

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index