Μορφή αναζήτησης

Luka 11

Mimilocte yefe

Mat 6:9-15; 7:7-11

1Yesu ye dameng monicka hikelu hewacine monicka milockeme motome mic-tengtengfocine yengelacni monicti miwec, “Sugucne, Yohane ye mic-tengtengfocine wenuc milockeningte weduyelewec, ga inguchac ingucne gocne wedunolenong!”

2Mime Yesudi miwec, “Ngenge yanguc milu milockedaing, ‘Mamac, gale wac gbagbacne fadaic. Aime ngani-damonggone yogodi welenoledaic. 3Ga hadengsoc nosing socnonggeng noledamec! 4Nonge ngic yengele ame hegilegabeleng, ilec gagi inguchac bikicnonggeng hegilenolenong. Ga lokwesacka mi locnubadamec!’”

Sanangkelu galu milockenoga

5Milu edocebawec, “Ngengelacni monicti deboc hewacina agoine monicte macka lelu midaicte, ‘Agone, ga bret ebec habackang baficnunong ameine lobewa geledacte. 6Na agone monicti yefe dalickacni kwesilu debocka macna welegac aime nosingne mikac aime oma gumenogale kpungkegabac.’

7“Ye inguc mime agoine mac kwelina ngiyelu midaicte, ‘Ga umac mi nelenong! Nunonggeng biyac holelu adu-madecfocne naholec gung fagaingte nalic mi fangkelu bageledacte.’ 8Na edocngebabe, ye agoinele ailu bret mi lacnodaickale milu ye dogbac ailu uwacnodaicte, ilec ailu ye fangkelu bret lacnodaicte.

9-10“Ilec ailu migabac, milockening, aime yedi wiyac ngeledaicte, nga basackening, ailu bafuwadaingte, nga nuwa holening, aime ye nu laliyedaicte, ilec ngenge milockebong, ameine ngeledaicte, nga basackelu noine bafuwadaingte, ailu nuwa holebong nu laliyengeledaicte.

11“Aime ngengele hewackacni mamac monicte madecinedi misa-sicte uwacnome hema sowacne nalic mi lacnodaicte 12nga kokolec hucinele uwacnome wame-wame nalic mi lacnodaicte. 13Ngenge sowacne aicaigaingti sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yeleningte ngage-motogaing. Ilec yanguc ngagening, honocmeng Mamacnginengti aibabangineng madicne ingucne benang aicaigac, nga Tili Asuine yelenale uwacnodaingte, yenge Tili Asuine nalic yeledaicte.”

Yesu ye male kucka aleng yebicebadaicte?

Mat 12:22-30; Mrk 3:20-27

14Aime Yesu ye dameng monicka aleng monic ye yowaine mikac, yogo ngickacni yebiyewec. Yebiyeme alengti ngickacni ofelu leme ngic yowaine mikac gawec, yedi yowa mime ngic-ngigac yenge ngani-welec aiibong. 15Nga ngic-ngigac gocne yengebac yanguc miibong, “Yogo aleng yengele ngictaungineng Belsebul yele kucka aleng yebiyecebagac.”+* 16Aime gocne yengebac Yesu kucine wosaeningte ngagelu honocmengkacni pasi kucineholec monic banale edoibong.*

17Edobong Yesudi ngage-ngagenginang biyac ngagelu yanguc edocebawec, “Himong monicte ngic-ngigacti ngaba ainagulu siyeckedaingtewa, himong yogo kisi fikedaicte, mac monicti mac monicte witina waweme miyac aidaicte. 18Nga Aleng Sugucnenginengti siyeckelu yeuctiyac yebicnagudaictewa, ye nga alingfocine nalic mi sanangkelu domadaingte. Aime ngengebac sifu nale migaing, ‘Ye Belsebuldi aicnome yele kucka aleng yebicebacaigac, yogodi nalic mi aidaicte.’ 19Nani Belsebul yele kucka aleng yebicebadacka, ibac ngenge madecfocngineng yengi male kucka aleng nalic yebicebadaingte? Inguc aime yenge ngage-wosaec aingeledaingte. 20Nga Wapong ye kucine lome na yogodi aleng yebicebagabacka, Wapongte ngani-damongti ngengela biyac weleyec, yogo ngagedaing.*

21“Ngic kucineholec monicti hudule woc-wiyacine balu macinele damong gaemewa mafaine madicne fadaicte. 22Nga ngic monicti kucine hatacmac yela welelu yeholec wenagulu ewalidaictewa yedi ngic yele hudule woc-wiyac ewalicnoyackedaicte. Ewalime mac fileinedi hudule wiyacte kucka sanangne gawec, yogo miyac aime ngic kucine sugucnedi yele woc-wiyacine hise balu heuckelu ngic-ngigac gocne yeledaicte.*

23“Inguc aime monic ye nale agone mi aigac ye kweleinedi hegilecnugac. Nga monicti naholec bakpaduc bole mi badaicte, ye nale wiyac bame singsalolong fikenale bole bacaigac.*

Aleng hatacmac hefaliyecaigac

Mat 12:43-45

24“Aleng wonongkolec yedi ngickacni ofelu himong misaine mikac, iwa hikelu mac nale ngiye-ngiyeine basackelu lolickelu gacaigac. Gacgu mac ngiye-ngiyeine monic mi bafuwadaictewa yeuctiyac yanguc midaicte, ‘Macne esecne ngiyelu hegileiba, iwayac hatacmac hefaliyelu hikenogale ngagegabac.’ 25Inguc milu hikelu mac yogo pelengkelu bamadickeicne nganilu 26hatacmac hefaliye hikelu alengfocine 7 mengocebame kwesidaingte. Alengfocine yogo yengi ye ewalilu sowacne benang aigaing, yenge baceba kwesilu mac iwa micnengineng ngiyedaingte. Aime ngic ye molic-molic sowacne gawec, yogo ewalilu sowacne benang gadaicte.”

Aling weni yenge kwele-angackolec aigaing

27Yesu ye yowa inguc miyemewa ngigac monicti habu yengele hewackacni wackelu miwec, “Ngigac bacgulu kogocka damongguwec, ye kwele-angackolec.”*

28Wackeme Yesudi ilec ailu yanguc miwec, “Wapongte yowa ngagelu balaibecaigaing, yengebac kwele-angackolec.”

Pasi kucineholec monic fikeme nganidaingte

Mat 12:38-42; Mrk 8:12

29Aime ngic-ngigac habu yenge mocyac welelu fabong Yesu ye yowa taockelu yanguc miwec, “Dameng yagolecte ngic-ngigac, ngenge aling sowacne benang. Ngenge kucne wosaeningte ngagegaing. Ailu pasi kucineholec fikengelenale milocnugaing, pasi ingucne ngengela nalic mi fikeme nganidaingte. Yonala pasi kucineholec fikewec, yogo sugu fikengeledaicte.* 30Omale Yonala pasi kucineholec fikewec, yogo Niniwe taonte ngic-ngigac yengi nganiibong. Yonala fikewec silicine ingucneyac Ngicte Madecta fikeme nganidaingte. 31Aime Seba himongte ngigac-tau ye Solomonte ngage-ngage-motoc banogale himong mendengngina sautkacni welewec. Aime ngagening, yakumac monicti Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-tau ye wowosae damengka ngengeholec fangke domalu aibabangineng woasaelu ngengele sowacne mingeledaicte.* 32Niniwe taonte ngic yenge Yonale mimiloc yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagening, yakumac monicti Yona ewaligac. Ilec ailu Niniwe ngic yenge wowosae damengka ngengeholec fangke domalu ngengele aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mingeledaingte.*

Socnginengte angoc

Mat 5:15; 6:22-23

33“Monicti hifa kwendangkelu sangke-sangke me pakec bageina nalic mi lodaicte, ye hifa yogodibac ngiye-ngiyeina lome ngiyeme angocina ngic-ngigac yenge ofelu angocine nganidaingte.* 34Aime Dongegonedi socgonele hifa aigac, aime dongegone madicne fame socgone sasawa baangoleyackedaicte. Nga ga donge-heloc me donge-sowac bagadamecte me dongegone sowaledaictebac soc-kwelegone kundung kweyackedaicte. 35Ilec ailu ga angocgone fagac, yogo kundung kwedaickale ailu damongkelu bagadamec! 36Aime soc-kwelegonedi kundung mikac angockolec sasawa fadaictewa socgone angocti sawelu fadaicte. Yogo hifa monic angoctowaineholec baangolecgucaigac, yogo ingucne.”

Yesu ye Farisaio nga mimiloc yowale wewedu ngic yengele fungine miwec

Mat 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 20:45-47

37Aime Yesu ye yowa miyemewa Farisaio monicti yeholec nosing nonale wackeme yele macka feme ngiyeiboc. 38Wangiyeboc ye moleine mi suwelu moc sugu nosing nonogale aime Farisaiodi yogo nganilu kwatackemebac, 39Sugucnedi edowec, “Farisaio ngenge pele-tasengineng lobine sugu suwecaigaing, nga ngenge kwelenginengti ngani-angac aibong aibaba sowacne ngengela wakeicne fagac. 40Ngenge kapaine! Lobine wiyac bawec, yedi kwelinele inguchac bawec. 41Ngengi yogolec ailu waweweine kweledi doficebalu yeledaing! Inguc aibong wiyacngineng sasawa gbagbacne aidaicte.

42“Farisaio, ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogolec botoc balu 10 yogowacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing. Ailu aibaba dondonne nga Wapong ago balu angac ngageningte, yogobac kpaoma ailu hegilecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec. Ngenge aibaba madicne yogo balaibedabiyeng ailu tofaine mi hegiledaing. 43Farisaio, ngenge kpakpaduc macka ngiye-ngiye molic-molic iwa ngiyenogale aicaigaing, nga maket sobengka alang-baba aingeleningte angac ngagecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec. 44Dongesi maine mikac ngic yenge mi ngagelu moc sugu witina lec-welec aicaigaing, ngenge dongesi yogo ingucne gagaing, ilec ngenge umacnginengkolec.”

45Inguc mime Wapongte yefele ngage-ngage ngic yengelacni monicti edowec, “Wewedu, ga inguc milu nonge inguchac misowalecnubagic.”

46Mime Yesudi yowa ameine yanguc bafaliyecnowec, “Wapongte yefele ngage-ngage ngic, ngenge inguchac umacnginengkolec! Ngenge ngic yengele lobenginang mafa, ngicti babalesoc miyac, yogo locaigaing, ailu ngengileng umacngineng efecne aidaicte, wiyac monic baficebaningte mole monic mi yelecaigaing.+

47“Ngambofocngineng yenge Wapongte sinaic mimi esecne wehomacebabong homaibong yogo yengele dongesi bafangkecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec. 48Yengi Wapongte sinaic mimi wehomacebaibong, ailu ngengi dongesingineng bacaigaing, ngenge yogo ailu yanguc mibong yegengkegac, ‘Nonge aibabanonggang kwele moniyang gagabeleng.’ 49Ngengele ailu Wapongte ngage-ngage-motocti biyachac miwec, ‘Wapongte sinaic mimi nga salecebaicne, yengela salecebabe yengi gocne wehomacebadaingte nga gocne weyebic aiyeledaingte.’ 50Ilec ailu himong funginacniyac ofegacgu Wapongte sinaic mimi wehomacebabong sacngineng wawec, yogolec ameine yakumac ngic-ngigac gagabiyeng, ngengelacnidi baduyeledaingte. 51Ameine yogo Abel wehomabong yele sackacni molickelu ofegacgu Sekariyale sacka ofegac. Yengi Sekariya alata nga Ibu-kuluc kweline hewacnginac wehomaibong. Oc, ngic-ngigac aling yago ngenge ameine yogo baduyackedaing, ilec edocngebagabac.+

52“Wapongte yefele ngage-ngage ngic, ngenge Wapong ngagecnoningte ki, yogo baickeibong.+ Ailu ngenge ngengileng iwa mi feibong, aime ngic-ngigac yenge fenogale aiyebongkabac aka biyac locaigaing ilec ngenge umacnginengkolec.”

53Aime Yesu ye hegilelu lobina hauwec. Haume Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, yengi yele ngage-sowalelu uuwa fungine fungine uwacnoibong. 54Aime yowaine gocne lilome banang milu yele damong balu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index