Μορφή αναζήτησης

Matthew 13:13

13Ngic-ngigac yenge donge hilalu mi nganigaing, nga hedec kwelu sifu wiyac monic mi ngage-motogaing. Ilec ailu nangeng yowa edocebacaigabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index