Μορφή αναζήτησης

Matthew 15:31

31Bamadicebame ngic-ngigac yowangineng mikac, yenge yowa miibong nga pulingine yenge madickeibong, ailu hige-sowac yenge lec-welec aiibong nga donge-pisic yenge donge hilaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yenge i nganilu kwatackelu Israel yengele Wapong afeeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index