Μορφή αναζήτησης

JUAN 4:12

12Ja ndeetyꞌa̱p Jacob øøts yø nømuꞌut xukmɨda̱a̱n ma̱ jaa ja yꞌijty køꞌøm yꞌuuky, jøts yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk, jøts yjɨyujk chaka̱a̱ nayɨdeꞌen. ¿Ti mja̱a̱ktyimbyønts me ndejɨn?