Μορφή αναζήτησης

LUCAS 10:7

7Jøts jam mda̱ꞌa̱ndɨt jaꞌ tyøjkjotptɨ pøn Dios jotøjkɨyɨdɨp, mgaꞌadyɨp mjøøꞌkxtɨp ɨdøꞌøn pønɨ ti ja mmøøjyɨdɨp, mba̱a̱tꞌa̱jttɨp ku jadeꞌen myikmoꞌodɨt. Kidits tøjkp tøjkp nugo mwɨdettɨ.