Μορφή αναζήτησης

1 Korin 7:7

7La gauru ale taritigi sesele ale eau masaga seselea eia kama mai ele, veia amuto ge vipulipuli. Eau masagea veia amuto tomi ge samura mai eau. Eala moli eia la paga te La Tahalo Uru, eia tabari la masasagala tetala mai la vaabila somai tegatou la valalua me hatavivile, eia isapolopolo, isahari La Uru veia egite ge puli e rutu giteu me harua giteu, isahari ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index