Μορφή αναζήτησης

La Bilalaha 17:1

Egite la valalua e Tesalonaika veia ge kue e Pol me Sailas

1Mulimuli e Pol me Sailas goio tuga lou, egira goio sibitala oio la mautu e Ampipolis, egira sele polo molia goale guvi oio la mautu e Tesalonaika. Oio la mautu ele la luma la lotu tegite Iuda isasa oio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index