Μορφή αναζήτησης

Ioanes 18

Egiteu la valalua la gima lao tola e Iesus

(Matiu 26:47-56; Mark 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Goio, e Iesus kaka kaluvu moli mai ele, egiteu me la valalua la vimari tetala goio tuga, egite tulu polo la lalu isa la isala e Kidron, la malilo isa oiole, egite me la valalua tetala goilo vola.

2Eala moli e Iudas, ale ge sugu taro e Iesus soio tegiteu la gima, eia rovi tai la malilo alele, la vuhula la haro usu e Iesus me la valalua tetala goio volale. 3Tio e Iudas goio puli egiteu la valalua la vaubi isahari, me egiteu la bilalaha tai isahari tegiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me tegiteu e pariseo, me egite goio te la baa alele. Egite ababi la lam, la selu, me la papaga isahari te la vaubila tai mai la viso me la gata.

4Eala moli e Iesus rovi tomiti la igo barala ale egiteu la valalua la gima ge igoa soio tetala te la haro alele, eia goio hagagavi tegiteuo, eia tahi egiteu mago “Amuto ga paa mulimuli ere?”

5Goma, egite koliala mago “Amite paa mulimuli e Iesus la tau Nasaretio.”

Goio, e Iesus veia molitia giteu ele mago “Me eiau molie.” Tiele e Iudas tai ale veipalatia soio tegiteu la gimale, eia oio vimagiri tomi legiteu ele. 6Eala moli ale e Iesus veitia giteu mago “Me eiau molie” tio egite buru sosouti sotigu ele, egite boruti sotalo la magasao.

7Tio, eia goio tahi rivu lou egiteu mago “Amuto ga paa mulimuli sesele ere?”

Goio, egite vei louala mago “E Iesus la tau Nasaret.”

8Goio, e Iesus vei moli loua giteu ele mago “Me eau veitia mutou veia eiau molie. Mai amuto paa mulimuli eaue, amuto ge mata taro moli la valalua takue, egite ge tuga.” 9Ale eia vei maie veia la merera tetala ale pala ge puru sesele oio vola, ale eia vei mugatia pala mago “Egiteu ale eme sugu taroti egiteu somai takue, egite isasa kamati ge kokovu.”

10Goio, e Saimon Pita eia sau tavu moli la viso la vaubila tetalao, eia goma barautu taro moli la gavusa la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris, te la galela e gatao. La isa la bilalahale, e Malkas. 11Goma e Iesus veiale Pita mago “Eme ge sugu rivu lou la viso taume te la mulilale. Mave, eme veia ge taho loio taku veia egite kama ge lao toleau, ia? Eme soioge veia eau kama ge igoa gageie la igogolu ale uru e Tete bahati eau ovola, e?”

Egite vimagiri e Iesus te la vigagiala oio te la lagule Anas

12Tio, egite la valalua la vaubi ele, me la mapala tegiteuo, vikapopo me egiteu la bilalahale, egite laoti e Iesus, goio egite kisi tola la limala la mota. 13Goio egite lapu mugea soio te Anas, eia e loale Kepas ale la mulugaluga tegiteu e pris te la leavala aleiele. 14Me e Kepas ele, eia la tahalo ale vei mugatia giteu e Iuda pala veia eia taritigi veia la tahalo isa moli sekela ge peho robo la valalua me hatavivile tomi ele.

E Pita tahi taro e Iesus

(Matiu 26:69-70; Mark 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Goma, e Saimon Pita mira me la tahalo la vimari te Iesus isa lou, egira mulimuli e Iesus. Eala moli la mulugaluga tegiteu e pris, eia rovitia la tahalo la vimari te Iesus ele, me eia koramulia ge tiroro vikapopo me Iesus soilo te la mautu te la mulugaluga uru tegiteu e pris ele. 16Eala moli e Pitale magirigiri moli oio te la mata la bigomu ale goilo te la mautu ele. Eala moli la tahalo la vimari te Iesus ale la mulugaluga tegiteu e pris roviao, eia gogala lou, eia goio veia la tavile ale baumuli la matao veia e Pita ge goilo, tio eia goio pulia soilo.

17Tiele, la tavile ale baumuli la matale, eia mata kosi e Pitale, eia goma tahia mago “Eme tai soioge isasa lou la tahalo la vimari te la tahalo ale e Iesus, ia?”

Eala moli eia tahi taro mago “Eiau ouka.”

18Goio, egiteu la bilalaha tegiteu e pris isu la havi, la vuhula la maigi uru pasi, me egite magiri galili la havi ele, egite malululu, me e Pita tai oio tegiteu, malululu ele.

E Anas tahi e Iesus te la vuhu la valolo tetala

(Matiu 26:59-66; Mark 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Tio, goio e Anas ale la mulugaluga tegiteu e pris, eia goio tahiti e Iesus tegiteu la valalua la vimari tetalale, me la vuhu la valolo tetala ale eia vimarimari legiteu la valalua ovolao.

20Goma, e Iesus veiala mago “Eau vikarakara matagaga sesele oio te la lumaluma la lotu tomi te la maututula te la mata giteu la valalua tomi. Me eau vimarimari bibibi la valalua me hatavivile te la luma la lotu uru tai oio e Ierusalem, ale amutou e Iuda tomi goio vikapopo tai ovolao, eau kama vei kokovu la vikararala isasa. 21Ilava eme tahiau? Eme ge tahi egiteu ale lolo la vikararala taku ale eau veveia giteu ovolao, egite rovi la valolo taku ale eau veitia giteu ovola.”

22Tiele, ale eia veitia maie, la tahalo la vagari robola tegiteu e pris isasa, eia sabala la galele Iesus, eia goio veiala mago “Ilava eme koli la vikararala te la mulugaluga uru tegiteu e pris mai ele, e?”

23Goma, e Iesus veiala mago “Mai eau ruruti te la vikararala takue, taritigi eme ge veipala la iruru taku. Eala moli mai la vikararala taku eia sesele moli, ilava eme sabala la galegu e?”

24E Iesus magirigiri ele, la limala kisia, goio e Anas baha taroa soio te loala e Kepas, ale la mulugaluga sesele tegiteu e pris.

E Pita tahi taro lou e Iesus

(Matiu 26:71-75; Mark 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Goma, e Pita magirigiri, eia malululu la havi, egite goio tahia mago “Soioge eme tai isa tegiteu la valalua la vimari te la tahalo ale e Iesus, ia?”

Eala moli e Pita goio tahi taro mago “Eau ale ouka.”

26Goio, kama tabaa la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris isasa, eia la karakara te la bilalaha ale e Pita barautu taroti la gavusalao, eia vei mago “Eia sesele, eau hilo tai emei, eme vikapopo me la tahalo aleie oio te la malilo ale amite lao tolea oio volao.”

27Goma, e Pita tahi taro lou mago “Ouka.” Tio e kukureko talitio.

Egite vimagiri e Iesus te la vigagiala oio te la lagule Pailat

(Matiu 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Tio, goio te la kavikoki sasaha, egite puli e Iesus loio te Kepas ele, soio te la luma te gavman tegiteu e Rom ale uru. Eala moli egiteu e Iuda kama goilo te la lumale, la vuhula egiteu e Rom kama tegiteu e Iuda, me egiteu e Iuda gabutatalea veia mai egite ge hagagavi tegiteu e Rom, egite ge mata mai ale mumugu la haro La Ilali La Poloselela ale tikumu sesele. Mai la vulovulo giteu ge mumugu mai ele, egite kama koramulia ge ali La Ilali La Poloselela vikapopo legiteu e tabarabara giteu. 29Eala egite kama goilo la luma te gavman, egite magiri moli ogalao, e Pailat gali tavu egiteu sogala, eia tahi egiteu mago “Amuto masagea ge vimagiri la tahalo ale te la vigagiala te la rova?”

30Goma, egite koliala mago “Mai ge la tahalo ale eia kama ge la tahalo la iligo la iruru, amite kama ge vaharia somai taume maie.”

31Goma, e Pailat veia giteu mago “Amuto pulia soio, me amuto ge igo la viputumulila soio tetala mai te la merera te ururu tamutou e Iuda lou.”

Eala moli egiteu e Iuda vei louala mago “Amutou e Rom magiri roboti amiteu e Iuda veia amite umala ge bili peho la tahalo.” 32Tiele me la merera tegiteu aleie, eia vipuru seseleti la vikararala ale e Iesus vei mugatia te la pileho tetala veia egite la gima ge katua oata te la tauvalautu.

33Goio, e Pailat goilo lou te la luma te gavman, eia tola e Iesus soilo tetala, eia goio tahia mago “Eme la uru tegiteu e Iuda, ia?”

34Eala moli e Iesus koliala mago “Soioge alele la gabutatalala taume sesele, uka egiteu ale isapolo vei mulitiamu ovola?”+

35Goma, e Pailat ule baoli louala mago “Mave, eau la tau Iuda, ia, veia eau ge gabutala muli la merera la vigiriri tautavula tamutou lou? Egiteu e valaluamu lou, me egiteu e pris te la lotu tamutou e Iuda lou, egite kisime, me egite vaharime somai takue. Eme igoti la iruru ale mave sesele ale egite igo totolome ovola e?”

36Goio, e Iesus ule baoli louala mago “La viputumulila taku ale eau ge mamuga la valalua taku, eia kama la viputumulila ale ge puru omai te la magasa. Hiloa, mai eau ge te la vahiliti la vaubi veia eau ge pou la mulugaluga te la maututula, eau kama ge mata sosoli egiteu e Iuda veia egite ge lao tola eau. Eau ge baha moli egiteu la valalua taku veia egite ge vaubi roboau. La viputumulila taku, eia kama lotaloo la magasa veia eme ge hiloa omai te la maututula mai la pulolou te la mulugaluga isasa, ouka gologolo.”

37Tiele, e Pailat loloa mai ele, eia goio vei louale Iesus mago “Eala moli eme vikara maie veia eme la uru isasa, ia?”

38Goma, e Pailat goio tahi loua mago “Eala moli la merera ale sesele eia mave?”

E Pailat veia ge katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:15-31; Mark 15:6-20; Luk 23:13-25)

Tio, e Pailat vikara kaluvu moli ele, eia gogala lou tegiteu e Iudale, eia goio veia giteu mago “Eau kama tahi vuti isasa la iruru oio tetalao. 39Eala moli la vulovulo mutou isasa maie veia eau ge lube taroa mutou isasa la tahalo la kilisi te La Ilali La Poloselela. Mave, soioge amuto masagea veia eau ge lube la uru mutou e Iuda soio tamutou ele, ia?”

40Eala moli egite lolo la vikararala te Pailat mai ele, egite goio tola vagari rivu lou soio tetala mago “Alele ouka! Eme ge lube e Barabas!” Me etato rovia veia e Barabas eia la tahalo isasa eia pala vahiliti la vaubila soio te gavman.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index