Μορφή αναζήτησης

Luk 15:20

20Tio eia gabutatalea mai ele, eia goio hiliti, eia beu rivua soio te tamala.

“Eia so tatuga te la gauru, eia soukama guvi hagagavi te la mautu, e tamala goio hiloa soio, eia goio mata kaseka tavua. Eia hari tavua soio, eia goio lao robotia, sagege roboa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index