Μορφή αναζήτησης

Luk 4:42

E Iesus valolo tatuga oio la gale e Galilea

(Mark 1:35-39)

42Te la kavikoki sasaha, e Iesus hiliti taro la mautu alele, eia goio tuga soio te la baa bulalahu moli, la tahalo isa ouka oio vola. Eala moli egiteu la valalua me hatavivile goio paa mulia soio, egite goio vikapopo soio tetala veia ge sau tolea veia eia umala ge tuga tataro egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index