Μορφή αναζήτησης

Luk 9:59

59Goio, la tahalo isa lou loio, e Iesus veiala mago “Eme ge mulimuliau.”

Eala moli eia veiale Iesus mago “Eau ge pou tali muga e tete ge peho, eau ge ulai mugea, tio eau ge mulimulime.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index