Μορφή αναζήτησης

Mark 10:30

30La Tahalo Uru ge koliala la golugolu usu pepeho. Mai la luma, e tabarabarala, e hatavilevilela, e tatilala, e tatamala, e latatula, la mahuma tai. Eia ge koliala te la imamala moli aleie. Eala moli egiteu ale igogolu mai ele, egite ge gabu tai la iligiligi ale uru, eala moli te la imamala ale mulimuli, egite ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index