Μορφή αναζήτησης

Mark 13:13

13La valalua me hatavivile usu ge gima amutou, la vuhula amutou taku, eala moli mai isasa ge magiri vagari moli kara te la tapasi la maututula, tio La Tahalo Uru ge vibalavala la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index