Μορφή αναζήτησης

Mark 4:10

La masova la vikarara la tilovo te Iesus

(Matiu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Mulimuli e Iesus sekela moli pou, la valalua la vimari tetala vikapopo tai me la valalua isahari lou, egite goio tetala. Egite goio tahi e Iesus te la masova la merera ale eia tovo mulitia giteu ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index