Μορφή αναζήτησης

Matiu 27:24

24Tio, e Pailat hiloa mai ele veia egite kati koramulia ge loloa, eia taga veia la mautu soukama ge mata dadua, mai la valalua ge hiliti ge sokoa la masuala, tio eia hiloa mai ele, eia goio litu la limala oio te la mata la valalua me hatavivile tomi mai la irovilala soio tegiteu veia mai eia ge baha e Iesus soio te la pileho, eia kama la iruru tetala, eia la iruru moli tegiteu lou. Eia litu la limala mai ele, eia goio veia giteu mago “Eau ge baha la tahalo aleie soio te la pileho, ale la paga tamutou, amuto sesele igoa, eau la iruru ouka ovola.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index