Μορφή αναζήτησης

Veipalea 21:27

27Eala moli la paga isa ale mumugu umala ge goilo vola. Mai egiteu tai ale mulimuli la vulovulo ale kama kokora, egite visigologolo tai, egiteu ale mai ele, egite kama ge koramulia ge goilo vola. Eala moli egiteu moli ale la isaisa giteu oioti te la buk la mahulila te Latu La Sip, egiteu moli ele ge goilo te la pulolou la balavala oilo te la mautu alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index