Μορφή αναζήτησης

DEUTERONOMIO 3:27

27Nechilhui para ma nitlejco iixco nopa tepetl Pisga huan nopona nitlachiyas para sur, para campa oncalaqui tonati, huan campa hualquisa, huan campa norte. Huan tlen nopona huelis niquitas nopa cuali tlali, pero nechilhui nopa hueyatl Jordán amo hueli nijpanos para nicalaquis ipan nopa tlali.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index