Μορφή αναζήτησης

DEUTERONOMIO 5

Nopa majtlactli tlanahuatilme

1Huan Moisés quinnojnotzqui nochi israelitame ma mosentilica huan quinilhui:

“Xijtlacaquilica, anisraelitame, ni tlanahuatilme huan tlamachtilme catli nimechilhuía ama. Monequi xijmatica nochi huan xijpiyaca cuidado para anquintoquilijtiyase.

2“TOTECO Dios quichijqui se camanal sencahuali tohuaya ipan tepetl Horeb o Sinaí. 3TOTECO amo san quichijqui nopa camanali para quinnahuatis tohuejcapan tatahua catli mijque, pero nojquiya quichijqui para technahuatis tojuanti catli ama tiitztoque nica. 4TOTECO camanaltic tohuaya ipan tlatlajco nopa tlitl huan ihuaya timoixtlachilijque.

5“Huan na niitztoya tlatlajco ica TOTECO huan amojuanti para nimechilhuijtiyas catli TOTECO quiijtohuayaya, pampa amojuanti anquiimacasiyayaj nopa tlitl huan amo antlejcoque campa yaya itztoya ipan nopa tepetl. Huan TOTECO quiijto:

6Na niamoTECO Dios catli nimechquixti ipan tlali Egipto campa antetequipanohuayayaj san tlapic.

7Amo quema xijhueyichihuaca seyoc quen amoTeco, san na.

8Amo ximochihuilica, niyon amo xijtlepanitaca niyon se tiotzi o niyon se tlamantli tlaixcopinali, masque quipiyas itlachiyalis catli eltoc nepa ilhuicac, o ipan ni tlaltipactli o catli eltoc ipan atl. 9Amo ximohuijtzomaca iniixtla, niyon amo xiquinhueyichihuaca, pampa na niamoTECO Dios huan nimechtlasomati huan nijnequi san na techhueyichihuaca. Huan quema niquintlatzacuiltía catli amo quinequij nechitase, nopa tlatzacuiltili nojquiya quinajsis ininconehua, huan iniixhuihua, huan ininconehua iniixhuihua. 10Pero ica masehualme catli nechicnelía huan quichihuaj notlanahuatil, niquintlasojtlas ininconehua huan iniixhuihua. Quena, por inijuanti niquintlasojtlas ininteipan ixhuihua catli quinpiyase ininconehua mil hueltas.

11Amo xicahuilmatica notoca niamoTeco DIOS, pampa naya temachtli nijtlatzacuiltis catli san quiahuilmatis notoca.

12Xiquelnamiquica sábado, nopa tonal para anmosiyajquetzase, huan xijtlepanitaca. Ma elis tlaiyocatlalili tlen sequinoc tonali pampa quej nopa na, niamoTECO Dios, nimechnahuatijtoc. 13Xitequitica chicuase tonali huan ipan nopa tonalme xijchihuaca nochi catli monequi anquichihuase. 14Pero nopa chicompa tonal monequi ximosiyajquetzaca huan techhueyichihuaca na niamoTECO Dios. Amo hueli xitequitica, niyon amo xijcahuilica ma tequiti amotelpoca, niyon amoichpoca, niyon amotlaca tequipanojca, niyon amosihua tequipanojca, niyon amotoro catli quimati tlapoxonía, niyon amoburro, niyon nopa seyoc tlali ejquetl catli itztoc ipan amotlal. Amo aqui tequitis, san ximosiyajquetzaca. 15Xiquelnamiquica para amojuanti nojquiya aneliyayaj antequipanohuani ipan tlali Egipto campa amo quema huelque anmosiyajquetzase niyon se tonal huan na niamoTECO Dios nimechquixti ica miyac chicahualistli. Huajca yeca na nimechnahuatía ximosiyajquetzaca.

16Xijtlepanitaca amotata huan amonana quen na, niamoTECO Dios, nimechnahuatijtoc. Huan quej nopa anitztose miyac xihuitl huan nochi quisas cuali para amojuanti ipan nopa tlali catli nimechmacas.

17Amo xitemictica.

18Amo ximomecatica.

19Amo xitlachtequica.

20Amo aqui xiquistlacahuica.

21Amo xiquixtocaca seyoc isihua, niyon ichaj, niyon imil, niyon itlaca tequipanojca, niyon isihua tequipanojca, niyon itoro catli quimati tlapoxonía, niyon iburro. Amo tleno xiquixtocaca catli seyoc iaxca.”

Quema tlahuel momajmatijque israelitame iixpa TOTECO

22“Nochi ya ni nopa camanali catli TOTECO techilhui tlen tlatlajco nopa tlitl huan nopa mixtli tilahuac quema amotatahua huan amojuanti anmosentilijtoyaj itzintla nopa tepetl. Teipa ayacmo tleno más quiijtojtoc. Teipa quiijcuilo ni camanali ipan ome tepatlactli huan nechmacac. 23Pero quema anquicajque itoscac catli quisayaya tlatlajco nopa tzintlayohuilotl huan anquiitaque nochi nopa cuatitlamitl tlatlayaya, hualajque nechcamanalhuicoj nochi amotlayacancahua ipan sesen hueyi familia ininhuaya nopa huehue tlacame catli quihuicayayaj tequiticayotl. Huan nechilhuijque: 24‘TOTECO Dios nelnelía melahuac technextilijtoc itlatlanex huan ihueyitilis, huan tijcactoque itoscac catli quisayaya tlatlajco nopa tlitl. Ama technextilijtoc para DIOS, quena, hueli camanalti ica masehualme huan inijuanti amo miquij. 25Pero sintla techcamanalhuis ica ompa, temachtli nopa hueyi tlilelemectli techtzontlamiltis. Huan amo tijnequij timiquise. 26Niyon se masehuali amo quema quicactoc itoscac Toteco Dios catli itztoc para camanaltis ihuaya tlen tlatlajco se hueyi tlitl huan teipa mocahua itztoc. Tojuanti nojquiya timiquise sintla más techcamanalhuis. 27Más cuali ximonechcahui ta huan xijtlacaquili nochi catli TOTECO Dios mitzilhuis huan teipa techpohuilis catli yaya mitzilhuijtos, huan tojuanti tijchihuase catli technahuatis.’

28“Quema amojuanti ancamanaltiyayaj nohuaya, TOTECO quitlacaquilijtoya nochi catli anquiijtohuayayaj, huan teipa nechilhui para quicajqui nochi catli anquiijtojtoque huan cuali catli anquiijtojque. 29Quiijto elisquía nelcuali sintla para nochipa anquitlepanitasquíaj huan anquichihuasquíaj nochi itlanahuatilhua quen anquiijtohuaj, huan amo quema anquipatlasquíaj amotlalnamiquilis. Quej nopa amojuanti huan amoconehua anquipiyase se nemilistli catli nelyejyectzi. 30Huajca nechilhui ma niya huan nimechilhuiti para ximocuepaca hasta amoyoyonchajchaj, 31huan para na ma nimocahua nopona ihuaya para nechilhuis nochi nopa tlanahuatilme catli monequi nimechnextilis para anquichihuase ipan nopa cuali tlali catli anmechmacas para amoaxca. Quej nopa nechilhui TOTECO.

32“Huajca ama monequi amojuanti xijchihuaca nochi catli TOTECO Dios anmechnahuatijtoc huan amo xijcuapoloca niyon quentzi. 33Xijtoquilica nopa ojtli catli TOTECO Dios anmechnextilijtoc para anitztose miyac xihuitl huan nochi quisas cuali para amojuanti ipan nopa tlali catli yaya anmechmacas para anmoaxcatise.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index