Μορφή αναζήτησης

GÉNESIS 46

Jacob yajqui tlali Egipto

1Huan Israel, catli nojquiya itoca eliyaya Jacob, quisqui ipan ojtli ica nochi catli quipiyayaya. Huan quema ajsito ipan Beerseba, quimacac se tlacajcahualistli Toteco Dios, yaya catli nojquiya iTeco itata, Isaac. 2Huan nopa tlayohua Toteco quicamanalhui Israel ipan se temictli, huan quinotzqui ica itoca Jacob. Huan Jacob quinanquili:

―Nica niitztoc, noTeco.

3Huajca Toteco Dios quiilhui:

―Na niDios nimoTeco. Na niiTeco motata. Amo ximajmahui para tiyas tlali Egipto pampa nopona nijchihuas para moteipan ixhuihua tlahuel momiyaquilise hasta mochihuase se altepetl ica tlahuel miyac masehualme ica san se inieso. 4Na niyas mohuaya ipan Egipto huan teipa niquinquixtis moteipan ixhuihua nopona. Quema timiquis, motelpoca José itztos monechca.

5Huan itelpocahua Jacob quitlalijque inintata, huan ininconehua huan ininsihuajhua ipan nopa cuacarros catli Faraón quintitlantoya huan yajque. Huan quej nopa Israel quistejqui tlen Beerseba. 6Huan Jacob huan itelpocahua quinhuicaque inintlapiyalhua huan nochi catli quipixtoyaj ipan tlali Canaán. 7Yajque nochi iconehua huan iixhuihua; tlacame huan sihuame.

8Nica nimitzilhuis inintoca itelpocahua huan iteipan ixhuihua Israel o Jacob catli yajque tlali Egipto.

9Yajqui Rubén iachtihui ejca cone Jacob.

Yajque iconehua Rubén:

Hanoc, Falú, Hezrón huan Carmi.

10Yajque Simeón huan iconehua:

Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar huan Saúl catli eliyaya icone se sihuatl cananea.

11Yajque Leví huan iconehua:

Gersón, Coat huan Merari.

12Yajque Judá huan iconehua:

Sela, Fares huan Zara. Pero iconehua catli inintoca Er huan Onán ya mictoyaj ipan tlali Canaán. Huan iconehua Fares elque:

Hezrón huan Hamul.

13Yajque Isacar huan iconehua:

Tola, Fúa, Job huan Simrón.

14Yajque Zabulón huan iconehua catli inintoca eliyayaj:

Sered, Elón huan Jahleel.

15Nochi ni tlacame catli nimitzilhuijtoc nica elque iconehua Jacob ihuaya Lea huan yajque tlali Egipto ica Jacob. Huan nochi ni ininconehua tlacatque quema itztoyaj ipan tlali Aram. Nojquiya Jacob huan Lea quipixque se iniichpoca catli itoca Dina. Ininconehua huan iniixhuihua Jacob huan Lea mochijque 33.

16Nojquiya yajque tlali Egipto Gad huan iconehua:

Zifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi huan Areli.

17Yajque Aser huan iconehua:

Imna, Isúa, Isúi, Bería huan ininsihua icni catli itoca Sera.

Huan Bería ya quinpixqui iconehua:

Heber huan Malquiel.

18Catli nimitzilhuijtoc nica elque iconehua Jacob ica Zilpa huan yajque tlali Egipto ininhuaya. Zilpa elqui nopa tequipanojquetl catli Labán quimacac iichpoca, Lea, huan teipa Lea quimacac ihuehue para ma eli isihua. Huan ininconehua huan iniixhuihua Jacob ihuaya Zilpa elque 16 masehualme ica nochi.

19Huan nojquiya yajque catli eltoyaj iconehua Raquel, isihua Jacob huan inintoca ininconehua elque:

José huan Benjamín. 20Huan ipan Egipto José quinpixqui coneme ihuaya isihua Asena. Asena elqui iichpoca Potifera, catli eliyaya se totajtzi nopona ipan altepetl On. Ininconehua elque: Manasés huan Efraín.

21Huan iconehua Benjamín elque:

Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim huan Ard.

22Catli nimitzilhuijtoc nica elque iconehua huan iixhuihua Raquel huan Jacob. Huan mochijque 14 masehualme para nochi.

23Huan nojquiya yajque tlali Egipto Dan, icone Jacob, huan icone:

Husim.

24Huan nojquiya yajque Neftalí huan iconehua:

Jahzeel, Guni, Jeser huan Silem.

25Huan inijuanti elque iconehua Bilha, nopa tequipanojquetl catli Labán quimacac iichpoca, Raquel, huan teipa Raquel quimacac Jacob para ma eli isihua. Huan iconehua huan iixhuihua Jacob ica Bilha elque chicome para nochi.

26Huan para nochi nopa masehualme catli yajque Egipto ihuaya Jacob catli nelía san se inieso elque 66, huan amo quinpojque inintelpocahua ininsihuajhua. 27Huan ica nopa ome iconehua José catli tlacatque ipan Egipto mochijque 70 masehualme ipan ifamilia Jacob quema ajsitoj nopona.

28Huan Jacob quititlanqui Judá ma tlayacana para quiitati José huan quimachiltis para ma quinamiquiqui ipan tlali Gosén. Huan quema Judá ajsito campa José, 29tlanahuati ma quicualtlalica icarro para yas quinamiquiti itata. Huan quema ajsito iixpa itata, quinajnahuajqui huan huejcajqui choca ipan iajcol. 30Huan Israel quiilhui José:

―Ama ya huelis nimiquis pampa nelía nimitzitztoc ica noixteyol huan nimitzpanti noja tiitztoc.

31Huan José quinilhui iicnihua huan nochi ifamilia itata:

―Niyas niquitati Faraón para nijyolmelahuati para ya anajsitoque. Niquilhuis para noicnihua huan iteiximatcahua notata catli itztoyaj ipan tlali Canaán ya hualajtoque para mocahuase nohuaya. 32Huan quinhualicatoque ininborregojhua, ininhuacaxhua huan nochi catli quipiyaj pampa inintequi eli quinmocuitlahuíaj borregojme huan quiniscaltíaj tlapiyalme. Quej nopa niquilhuis. 33Huajca quema nopa Faraón anmechnotzas huan anmechtlatzintoquilis ipan tlaque antequitij, 34xiquilhuica para nochipa anquiniscaltijtoque borregojme, san se quen amohuejcapan tatahua. Quej nopa anmechcahuilis anmocahuase ipan tlali Gosén pampa egiptome quinijiyaj catli quinmocuitlahuíaj borregojme huan amo quinequij itztose ininhuaya.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index