Μορφή αναζήτησης

San Marcos 5

Jesús kinkixtilia espíritus amokualteh se tlakatl de Gadara

(Mt. 8:28-34; Lc. 8:26-39)

1Jesús iwa itlamachtijkawah okalakitoh ik nepa lado de n lago, kan tlali de Gadara. 2Ijkuak Jesús otemok de kan barka, san nima okinamikiko se tlakatl non okipiaya se espíritu amokuali. Nin tlakatl owálkiski intsalko n miketékochteh, 3ken ompa ochantitoka. Amaka oweletia okilpiaya nion ika kadena. 4Miak welta yokimaijilpijkah iwa okikxiijilpijkah ika kadenajteh, pero ye okinkokototsaya iwa amaka oweletia okitlakawaltiaya. 5Tlajka iwa n yuak otsajtsitinemia ik tepeyo iwa kan tooktokeh non yomikkeh, iwa san ye inewia omokojkojtinemia ika tetl. 6Pero ijkuak okonitak n Jesús ok wejka tlantiwits, omotlelojtikiski iwa omotlankuaketsato inawak, 7iwa chikawak okili:

—¡Tlan tikneki nowa, Jesús Ikone Dios non weyijkatitok! Nimitstlatlaujtia ika Itoka n Dios, amo techtlaijyowilti.

8Ijkó okijto porke Jesús yokilijtoka:

—¡Espíritu amokuali, xikkawa nin tlakatl!

9Iwa Jesús okitlajtlani:

—¿Tlan timotoka?

Ye otlanankili:

—Ne notoka Miaktikeh, porke timiakeh.

10Iwa n espíritu amokuali okitlatlaujti n Jesús, amo makintitlani wejka. 11Iwa kemi miakeh pitsomeh ik ompa otlakuajtinemiah ikxitla n tepetl, 12n espíritus amokualteh okitlatlautijkeh n Jesús:

—Techtitlani matikalakikah inmijtik nekateh pitsomeh.

13Ijkuakó Jesús okitekawili, iwa n espíritus amokualteh owalkiskeh ijtik non tlakatl iwa okalakeh inmijtik nonteh pitsomeh. N pitsomeh okistewakeh iwa omoatlanwitoh ijtik weyi atl iwa omikkeh. Ninteh pitsomeh okatkah kemi ome mil.

14Ijkuakó n tlajpixkeh de nonteh pitsomeh ochocholojtewakeh iwa oyajkeh otetlapowitoh ik tetlala iwa kan weyi altepetl nochi tlan otlamochi. Iwa miakeh tlakah okitakoh tlan otlamochijka. 15N tlakah de non altepetl okalakitoh kan Jesús, iwa okitakeh n tlakatl non okimpiaya espíritus amokualteh. Nin tlakatl yoewatoka, yotlakentitoka iwa ika kuali itlalnamikilis, iwa n tlakah omaujkeh. 16N tlakah akimeh okitakeh tlan otlamochi, otetlapowijkeh tlan omochi neká tlakatl non okimpiaya espíritus amokualteh, iwa tlan omochijkeh n pitsomeh. 17Ijkuakó okitlatlautijkeh n Jesús mawia de ompa.

18Ijkuak Jesús otlejkok itech barka, n tlakatl non okimpiaya espíritus amokualteh, okitlatlaujtiaya n Jesús makiwika. 19Pero Jesús mach okikawili, yej okili:

—Xiajti mocha, iwa xikinmatilti mochanikniwah nochi tlan Dios okichi mowa, iwa kenijki omitsiknoma.

20N tlakatl oyá icha, iwa opé tetlapowia kan altepemeh de Decápolis nochi tlan Jesús okichi por ye, iwa nochteh omotlajtlachialtiayah.

Ichpoch n Jairo iwa ok se siwatl non okitelkoli itlake n Jesús

(Mt. 9:18-26; Lc. 8:40-56)

21Ijkuak Jesús oksepa owalmókopki itech barka ik nepa lado de n lago, miaktikeh tlakah okinamikikoh, iwa Ye ompa omoka inwah. 22Ijkuakó owala se tlayákanki de kan sinagoga, non omonotsaya Jairo. Ijkuak okitak n Jesús omotlankuáketski ikxitla, 23iwa okitlatlaujti:

—Nochpoch ya tlatlantok, xiwiki nocha xikintlaliliki momawah ipan nochpoch, ijkó pajtis iwa yolitos.

24Ijkuakó Jesús oyá iwan Jairo, iwa miakeh tlakah oyayah inwa. Yejwah okipajpatsoayah n Jesús.

25Noiwa ompa oyaya se siwatl non yokiwikaya májtlaktli iwa ome xiwitl kókoxki ika esmilawálistli. 26Ye satlawel yotlaijyowijka inmak tepajtijkeh, iwa yomotomintlamijka, pero mach opajtia yej okachi oowijtiaya. 27Ijkuak okima tlan Jesús okichiwaya, omijkuanijtia ik ikuitlapa, iwa ik intsalko n tlakah okitempantelkoli itlake n Jesús. 28Porke okimoliaya: “Tla san niktelkolis itlake, nipajtis.” 29Ijkuakó iesmilawalis owalwak iwa san nima ye okimachili opajtik. 30Non ora Jesús okimachili ichikawalis aka okipajti, yika oontláchixki ik ikuitlapa iwa okintlajtlani n tlakah:

—¿Akin okitelko notlake?

31Ijkuakó itlamachtijkawah okilijkeh:

—Miakeh tlakah techpajpatsojtiwitseh iwa Tejwatsi titlajtlani “¿Akin okitelko notlake?”

32Pero Jesús okiixtemo akin okitelko. 33Ijkuakó n siwatl kemi okimatia ye okitelko, ika mawílistli omotlankuaketsato ikxitla n Jesús, iwa okili tlan omochiwaya. 34Jesús okili:

—Nokone, motlaneltokalis omitspajti. Xiajti ika pakílistli, porke axa yotipajtik de motlaijyowilis.

35Jesús ok otlajtojtoka, ijkuak okalakikoh sikimeh tlakah de icha n Jairo iwa okilijkeh:

—Mochpotsi yomikki, ¿tlan ok para tikkuejsoa n tlamachti?

36Pero Jesús san okinkak iwa okili n Jairo:

—Amo ximawi, sanwel xitlaneltoka.

37Iwa Jesús mach okitekawili mawia aka ok se, sanwel Pedro, Jacobo iwa ikni Juan. 38Ijkuak okalakito icha n tlayákanki Jairo, Jesús okinmitak n tetlajpalojkeh saikpanoa ochokatokah iwa otsajtsiah. 39Ijkuakó Ye okalak iwa okinmili:

—¿Tleka nonmopajsoloah iwa nonchokah? N ichpotsintli mach omikki, sanwel kochi.

40Nochteh san okiwetskakeh. Ijkuakó Jesús nochteh okwalinkixti. Sanwel okínnotski íwa itajwah n takotsi iwa itlamachtijkawah. Okalakeh kan okatka n takotsi. 41Ijkuakó Jesús okimakitski n takotsi iwa okili:

—Talita, kumi —noni kijtosneki: ¡Takotsi, Ne nimitsilia, ximewa!

42San nima, n takotsi owalme iwa opé nejnemi, iwa nochteh non okitakeh omotlajtlachialtijkeh. N takotsi okipiaya májtlaktli iwa ome xiwitl. 43Pero Jesús okinnawati amaka makimatiltikah tlan otlamochi, iwa okinnawati itajwah makitlakualtikah n takotsi.

Itlajtol Totajtsi Dios

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index