Μορφή αναζήτησης

San Marcos 6

Jesús yawi Nazaret kan omoskalti

(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)

1Jesús okiski de Capernaúm iwa oyá Nazaret kan omoskalti, iwa itlamachtijkawah oyajkeh íwa. 2Iwa ijkuak oajsiko n sábado ijkuak mosewia n judíos, Jesús opé tlamachtia kan sinagoga. Miakeh tlakah non okikakeh omotlajtlachialtijkeh iwa okijtojkeh:

—¿Kan okikuito nin tlakatl nochi tlan kimati? ¿Iwa kenomi ika imawah weleti kinchiwa milagros? 3¿Amo Ye ni n karpintero, ipiltsi n María, iwa ikniwah Jacobo, José, Judas iwa Simón? ¿Iwa amo nika chantitokeh iweltiwah?

N tlakah okitlawelitayah iwa mach okineltokayah. 4Ijkuakó Jesús okinmili:

—Sentetl kiseliah se profeta, pero kan omoskalti noso non ken kita iwa ichanikniwah mach kiseliah.

5Yika, Jesús mach okichi nion se milagro ompa kan omoskalti. Sanwel okintlalili imawah ipan sikimeh kokoxkeh iwa okimpajti. 6Jesús san omotlajtlachialti ijkuak okimitak amo okineltokayah.

Jesús kintitlani itlamachtijkawah matetlapowitih itlajtol Dios

(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)

Satepa Jesús otlamachtijtinemia ik nonteh altepemeh. 7Jesús okínnotski májtlaktli iwa ome itlamachtijkawah, iwa ojomeh okintítlanki matetlapowitih de itlajtol Dios iwa okichi makinkixtikah espíritus amokualteh. 8Iwa okinnawati amitla makiwikakah, nion inmantajkostal nion intlaxkal, nion itla tomi, sanwel se kuawitl. 9Iwa inkakkuah, iwa amo makinwikakah oksikimeh intlakenwah. 10Noiwa okinmili:

—Ijkuak nonkalakitiweh itech se kali, ompa ximokawakah asta ijkuak nonkikawaskeh non altepetl. 11Iwa tla kana nonkalakitiweh iwa amo nomechseliah nion kinekih nomechkakiskeh, xikisakah iwa ximoikxitsejtselokah, para makimatikah mach kuali tlan okichijkeh.

12Ijkuakó yejwah okiskeh iwa okinmiliayah n tlaltikpaktlakah, makipatlakah innemilis iwa ayakmó matlajtlakolchiwakah. 13Noiwa okinkixtiayah espíritus amokualteh, iwa okinxawiliayah aseite n kokoxkeh iwa okimpajtiayah.

Kimiktiah n Juan Bautista

(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)

14N rey Herodes Antipas Primero okima tlan okichiwaya n Jesús, ken nochteh omotlapowiayah de Ye. Iwa Herodes okijto:

—Juan Bautista yomoyoliti de kan kateh non yomikkeh, yika kipia non weletílistli.

15Oksikimeh okijtoayah:

—Ye n profeta Elías.

Oksikimeh okijtoayah:

—Ye se profeta kemi non yowejkajkeh profetas.

16Ijkuak Herodes ijkó okima, okijto:

—Ye n Juan, akin ne onitlanawati makikechtsontekikah, iwa axa yomoyoliti.

17Herodes otlanawatijka makikitskikah n Juan iwa makitsakuakah, ken okilijka amokuali kimomekatijtos ikuñada Herodías. 18Juan Bautista okiliaya n Herodes:

—Tlajtlákoli tikpixtos isiwa mokni Felipe.

19Yika n Herodías okikokoliaya n Juan iwa okinekia makimiktikah, pero mach okimatia kenomi kichiwas. 20Noiwa Herodes okimatia Juan ye kuali tlakatl iwa yolmilajka, iwa okimawiliaya. Yika mach okikawiliaya n Herodías itla makitokti. Maya Herodes amo okiyekajsikamatia tlan Juan otlamachtiaya, okiwelitaya tlan okijtoaya.

21Oajsiko se tonati ijkuak Herodes okitlami xiwitl. Iwa okintlalwi matlatlakuakih n tlanawatijkeh de ipalasio, isoldado tlayakanwah noiwa n tekiwajkeh de Galilea. 22Itech non ilwitl ichpoch n Herodías omijtoti inmixpa n tlatlálwilteh iwa saikpanoa okiwilitakeh nochteh. Ijkuakó Herodes okili n íchpochtli:

—Techtlajtlanili san tlan tiknekis iwa ne nimitsmaktilis.

23Iwa okisentlali kimaktilis san tlan ye kitlajtlaniliskia, maya kitlajtlaniliskia tlajko itekiwajyo. 24N íchpochtli okitlajtlanito ína:

—¿Tlan niktlajtlanilis n Herodes?

Ína okili:

—Xiktlajtlanili itsonteko n Juan Bautista.

25San nima n íchpochtli oyá kan Herodes iwa okili:

—Techmaka axa san nima itsonteko n Juan Bautista itech se teposkaxitl.

26N rey Herodes satlawel omoyolkoko. Pero kemi ye okisentlali inmixpa nochteh itlatlalwilwah kimaktilis n íchpochtli san tlan ye kinekis, ayakmó owéletki omotlajtolpatlak. 27Totokatijkak okinawati se soldado, mawia kan otsaktoka Juan makikechtsontekiti iwa makiwalikili itsonteko n Juan. 28N soldado oyá kan otsaktoka n Juan, okikechtsontek iwa okimaktiliko n íchpochtli itsonteko n Juan itech se teposkaxitl, iwa n íchpochtli okimaktili ína.

29Ijkuak itlamachtijkawah n Juan okimatkeh tlan otlamochi, okikuitoh ikuerpo n Juan iwa okitookakeh.

Jesús kintlakualtia mákuili mil tlakah

(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

30Ijkuak omokopatoh de okitetlapowito n kualitlájtoli, n itlamachtijkawah omoseitilijkeh iwan Jesús. Okimatiltijkeh tlan okichijkeh, iwa tlan okitemachtijkeh. 31Iwa Jesús okinmili:

—Xiwikih, matimosewitih kan amaka nemi.

Ken miaktikeh owalayah inawak, iwa asta mach ok omajxiliayah tlakuaskeh. 32Yika, Jesús iwa itlamachtijkawah oyajkeh itech se barka kan amaka chantitok. 33Pero ijkuak yoyayah, miakeh tlakah okimitakeh iwa okimixmatkeh. Ijkuakó miakeh tlakah de nonteh altepemeh okintokakeh iwa okalakitoh achto kan Jesús iwa itlamachtijkawah onajsiskiah. 34Ijkuak Jesús owaltemok de kan barka, okimitak miakeh tlakah non sa okichixtokah iwa okimiknoma, ken okimitak kemi ichkameh non kipiah akin kinyakanas. Iwa san miak opé kinmachtia. 35Ijkuak yotlajkajtik, itlamachtijkawah n Jesús owalajkeh inawak iwa okilijkeh:

—Yotlajkajtik, iwa ik nika amaka chanti. 36Xikinmakawa n tlakah mawiah tetlala iwa kan altepemeh non amo wejka kateh iwa makimokowitih tlan kimomajsewiskeh.

37Pero Jesús okinnankili:

—Nomejwah xikintlakualtikah.

Yejwah okijtojkeh:

—¿Tikneki matikkoatih paj ika ome siento denario+, iwa matikintlamakakah nochteh?

38Jesús okintlajtlani:

—¿Kechmeh pameh nonkimpiah? Xiwiah xiktatih.

Ijkuak okimatkeh kechmeh pameh okimpiayah, okilikoh:

—Tikimpiah mákuili pameh iwa ome michimeh.

39Ijkuakó Jesús otlanawati mamoololokah iwa mamotlajtlalikah ipan xiwitl non kualtsi selistok. 40Iwa nochteh n tlakah omoololojkeh de mamajkuili póali iwa oksikimeh de tlatlajko siento. 41Ijkuakó Jesús okinmónanki n mákuili pameh iwa ome michimeh, oontláchixki ilwikak iwa omotlasojkama inawak Dios iwa okintlajtlápanki n pameh, iwa okinmajmák itlamachtijkawah makinxejxelilikah n tlakah. Ijkó noiwa okichi iwa ome michimeh, iwa okinxejxelili nochteh n tlakah. 42Nochteh otlakuajkeh iwa kuali oixwikeh. 43Satepa okoololojkeh tlan amo okikuajkeh iwa okintetemitijkeh májtlaktli iwa ome chikimeh ika pantlapanalteh iwa michimeh. 44Mákuili mil tlakah otlakuajkeh.

Jesús nejnemi ixko atl

(Mt. 14:22-27; Jn. 6:15-21)

45Satepa Jesús okintítlanki itlamachtijkawah itech se barka, iwa okinmili sa makichiati kan altepetl de Betsaida, porke Ye ok kinmakawaskia n tlakah. 46Iwa ijkuak yotlanki okinmaaka, omotiotsajtsilito kan tepetl. 47Ijkuak otleyuak, n barka yotlajkotlantiaya itech lago. Jesús omoka iselti ixko tlali, 48iwa okimitak satlawel yokinsotla n barka porke n ejekatl okimixnamiktiwalaya. San kualka Jesús okwalintokaya nejnenti ixko atl iwa okinmajsito itlamachtijkawah iwa yokinekia kimpanawis. 49Ijkuak yejwah okitakeh nejnenti ixko atl, okimolijkeh chamo se temomojti okinmonextili iwa otsajtsikeh. 50Nochteh okitakeh iwa omomojtijkeh. Pero Ye okínnotski iwa okinmili:

—¡Ximoyolchikawakah, amo ximomojtikah, Ne Ni Jesús!

51Ijkuakó Jesús oontlejkok itech barka kan itlamachtijkawah, iwa n ejekatl san owalmoka. Yejwah satlawel omotlajtlachialtijkeh, 52porke ayamó okajsikamatiah tlan okitakeh ijkuak Jesús okinmiakili n pameh ken oyoltlakuawatokah.

Jesús okimpajti non omokokoayah itech tlali de Genesaret

(Mt. 14:34-36)

53Ijkuak okalakitoh Genesaret, ompa inakastla n lago okilpijkeh n barka. 54Ijkuak yejwah owaltetemokeh, n tlakah san nima okixmatkeh n Jesús. 55Yika, itech nochi non tlali omotletlelojkeh iwa okwalinwikiliayah inkokoxkawah, kan okikakiah Jesús. 56Iwa sentetl kan Ye oyaya, itech wejweyi noso tsitsikitikeh altepemeh, noso ik tetlala, n tlakah okinkixtiayah inkokoxkawah itech ojtli, iwa okitlatlaujtiayah makinkawili maya san makitempantelkolikah itlake para mapajtikah. Nochteh non okitelkoliayah itlake opajtiah.

Itlajtol Totajtsi Dios

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index