Μορφή αναζήτησης

Luk 17

Bzkq Atrkatiq Nzrlxngitikr Kzdung Kz Leplz

Matiu 18:6-7, 21-22; Mak 9:42-50

1Zbz Jiszs rpibzle mz ncblo nedeng kx, “Kxmule-esz' da kcng tzataolr leplz mz alwx sa nakaputrp, a' agrmplz mrlx kx ataole kzdq kz doa mz alwx! 2Murde kalr Gct sa na-ayrplapx-alole nide mz alwx lc mz Hxl. X nzayrplapxngr nide na-apule mrlx kx nzpetrpz rplz kxetu mz drtwrde x nzrtcongr prla me boongr. Mwx mrlz nzbz-krde kai mz nrlc ka, mzli ka tratrkatika-ngrde nzrlxngitikr doa ne Gct. 3“Mz nzmu-krde lcde, aclvetio-lzbqamu murde ma tqatrkatiamu nzrlxngitikr doa neng Gct. X nzmu kxrlxngiti kx tqalebzle bam da kxtrka, ycmne-plztitr nide. X nzmu nqmq nr drtwrde kx tqtekqtrlele, e ipqq nide. 4Kxmule-esz' alebzle bam da kxtrka kqluti mz zbq kxesz', x mz nzwrde amrlx vzm bam x rpibzle bam kx, ‘Drtwrnge yzlupe,’ a' naipq-zvzq nide.”

5Aposol kcng nzkrlzlr kx trnzkrlzlzpwzlru nzipqngr leplz mz nzvz-nqblq-krdr natqde lc, sc tzrpipebzlr mz Kxetu kx, “Aetubz nzrlxngiti-krgr.” 6Rpibz Kxetu kx, “Kxmule-esz' nzlxngiti-krmu Gct topwz apule nztopwzkr rtq nc seri, doa kx esz' mz nimu krlzle nzrpi-ngrbz mz kzdq nounc kx mqngio mz drtc' kx, ‘Naveclz-lzbqng x napetio-lzbq prla!’ X nzmu Gct nabatrpzle nzvz-nqblq-krbzle natqm.”

Nzwztr-ngrbz Mz Gct

7Rpibz Jiszs kx, “Nzmu kzdq nimu nangi nede kzdq kxnzawz-nrbalq kx tqryabo mz nrlanc nyzm, e mwx tqaclvele sip nemqng. Mzli kx vztr-ngrmle me wz-ngrde, trtakitrdeu nzrpi-krbzme kx, ‘Vz-anim x ngq drta'm.’ 8Murde kxnzawz-nrbalq nawztr-kaipz bam mz nzngini-krm kxetu rde. Narpi-kaipzme bade kx, ‘Oliqtibz drta'nge kx nangqx mz milzpq. X mz nibr nzmu-krnge, sc tqmu-ateq.’ 9X mzli kx ayrkrpx-ngrbzle nzwz-krde trtakitrdeu nzawi-krbzme bade. Murde ale-txpwzle nzwzngr kc tzamnqlzbz bade. 10Nakxmu-kzpwzle la mz nimu. Mzli kx wztr-ngrbzmu mz Gct, rpi-txpwzmu kx, ‘Trtakitrdeu Gct nzawi-krmle bagu. Murde krlc tqale-txpwzku ye nzwzngr kc tzamnqlzm bagu.’”

Jiszs Amrlzle Ncblo Kx Ycngr Lepz Nzpnu-esz'

11Mzli kc Jiszs badr ncblo nedeng tzvzne-ngrbzlr Jerusalem, nzrlaszlr Gzlili Provins x nzprtrng mz Szmariz Provins. 12Nzvztibzlr kzdq mztea, sc tqrmctipeng ncblo nzpnu-esz' kx ycngr lepz. Nztubzng rlru, murde trnzrlrpx-ngru nzesotr-krbzlr mz doa kx tryc-ngru lepz. 13X nzkq-katopxpemqng nzrpibzlr kx, “Kxetu Jiszs! Nayc mz drtwrm nigr x amrlz nigr!”

14X rpibzle badr kx, “Vzamu x rtangrtiamu kzdung pris, kx napwxlitibzlr nimu, da kc tqwai nzpikr Lou sc Mosis le. Murde nakrlzlr kx mrlzpeamu x napipxlr.” Kx nzvznepebzlr kc lepz kc sc tqmrbrpe. + 15A' kzdq nidr, kx mcpele kx mrlzpe, yzlum, x sc tqglqpxpele Gct mz natqde kxbe. 16Yrngzobz mz drtc' mz nanyc Jiszs, mz nzawi-krbzle bade. Ncblo kc ngi lr Szmariz, kx nzobqszo lr Jiu. 17Rpibz Jiszs mz leplz kcng tzmncng mrkc kx, “Ncblo nzpnu-esz' kcng tzamrlzng. ?A' myx krkcng rpwxmz? 18?Memule doa lc trngiulrJiu kc tqyzlum mz nzawi-ngrbz mz Gct?” 19X rpibz Jiszs bade kx, “Tulzpe x vz. Murde nzrlxngiti-krm amrlz-angidrpele nim.” +

Naoliqti-zvzku Nzyzlu-krm Jiszs

Matiu 24:23-28, 36-41; Mak 13:32-37

20Kzdung Farzsi nzveatibzlr mz Jiszs mzli kx Gct na-aclve-angidr-ngrde nrlc. X rpibzle kx, “Gct trnavzmipleu rkx kx nzmc mz nzngini-krde King. 21X trpnzngr ncblo kx narpile kx nzaclve-krde sc tqyc mrka o sc tqyc mz kzdq nrlc. Murde mzli ka sc tqaclve-angidrpele nabz kzdung leplz mz nrlc.”

22Zbz sc tqrpipebzle mz ncblo nedeng kx, “Ninge Mrlx Leplz. X mzli kc navzm, narpiamu kx namcamu nzyzlu-krmc mz nzngini-krnge king. A' trgalr nzmc-krmule murde mzli lcde trkaputrkap. 23Mzli lc tqaenzliamu, kzdu lang leplz narpibzlr kx, ‘Obqbzmu, Kxnzmcpx lcmonr tqmnc mrkc!’ O narpibzlr kx, ‘Obqmamu se tqmnc mrka!’ A' bzkq rtangrtiamu ninge. 24Murde ninge Mrlx Leplz nzyzlu-krmc sa naotxpx angidr mz mzpu. Na-apule nzrpnapxkr bzlrpc mz nzayzlrpx-krde bongavz, abzo mz kzdq nrlarde krlzbzle kzdq nrlarde. 25A' drtqnge naetq zlwz kai x doa kcng tzmncng mzli ka natrkalrpx-ngrdr ninge. 26Nayzlumc mzli kc leplz napxtxpx-ngrdr nzlalztqngr mz natq Gct, da kc tqwaile mz mzli nyz Noa. 27Mzli lcde leplz tzmung, tzyrlzng, x tzpxtxpx-ngrdr nzlalztqngr mz natq Gct, vz vz krlzmle mzli kc Noa badr mrlxdeng tzdwatr-ngrdr mz lcsu kc etu. X nubla kc tqvo-atem x nibqtileng leplz kcng amrlx trnzdwatrung elr. +

28X sa nayzlu-mopwc' mzli kc leplz na-apu-ngrdr leplz kcng mz mzli nyz Ebraam x mrlx mzlede, Lot. Mzli lcde leplz kc tzmung ye, tzxpeng da x tzamwang da, tzrpetiong da, x tzrwz-ngrng da. A' trnztekqtrlru nqmq nr drtwrdr kxtrka. 29Zbz mz zbq kcpwz Gct tqatwzlr-ngrbzle enjrl nedeng mz nzmailzpx-krdr Lot x lr ma nyzdeng, ayrplapx-kzle taon kc etu Sodom mz nqmq krdr kxtrka. Avzomle mz bongavz nyr x rplz kxpc kx nzbzlu tatiobz mz taon lcde, x nibqtileng leplz kcng amrlx trnzrlaszpxlru taon kc. 30X kxnamu-kzle lc mzli kc na-adcpx-lzbq-mou-ngrne. +

31“Mz zbq lcde, ncblo kx mnctrpz yz mz ma nyzde, bzkq votr mou mz ma nyzde mz nzotitr-krde dztudeng, murde trpnzngr mzli rde. X mz nqmq lcpwz, ncblo kc tqmnctrp mz lclr dakxnzng nyzde, bzkq yzlupe mou mz ma nyzde mz nzoti-krde dztudeng. 32A' nadcpx mz drtwrmu olvz r Lot, kx bztx pnz murde obq-teblqtx. + +

33Murde doa kx otr-zvzngr drtwrde nzlu-krde, sa namale-lvile nzlungr kxboi. A' kx yrlqtxole nzlu-krde murde lxngitile ninge, sa naprtr mz nzlungr kxboi. + 34Napibo bamu, mz nrlckxbq lc nayzlu-ngrmc, leplz nzling namwing mz nqni kxesz'. Navzmipe Gct Heven krkc tqvz-nqblq-angidrle ninge. A' narlaszpele krkc trvz-nqblqleu ninge mz nzodatingr nide. 35Olvz nzling naoliq-lxblrng dakxnzng. Navzmipe kc, a' narlaszpe kc. 36Ncblo nzling nawz-lxblrng mz nrlanc kxesz'. Navzmipe kc a' narlaszpe kc.”

37Zbz nzrpibzlr ncblo nedeng kx, “?Drlve ke, kx Kxetu?” Rpibz Jiszs kx, “Mzli lcde sa naopxbz bamu mz nzmc-krmu rkx ngrde.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index