Μορφή αναζήτησης

Luk 18

Be Ngr Majzstret Kc Tqdrka'ngr X Olvz Kc Tqbzsz Ncblo Ngrde

1Zbz Jiszs kc tqpipebzle badr nzycmne-ebzpxngr lc, mz nzalvztr-krde nidr kx nakrka'-zvzng, x bzkq nabzdr tzprlzm, nakrlzbzle mzli kx ayzlu-ngrbz Gct nzkrka'-krdr. 2Rpibzle kx, “Kzdq kc majzstret mnc mz kzdq taon. Tramatqleu Gct x Lou scde, x trkxu mz drtqde nzale-angidr-krde nzwz-krde. 3A' kzdq olvz kx bzsz ncblo ngrde mnc kz mz taon kc. Vz-zvzm bade tqrpibzle kx, ‘Ycmnepe-ngrbz ninge. Ycmneamu badr leplz kcng tzangqngutitrlr ninge mz drtc' nyznge, murde nakxmu-lxblrle naesz' bagr.’ 4Pxtxpx-zvz-ngrbz majzstret lc. A' kzdq mzli sc tqrpipele mz nide esz'-krde kx, ‘Kxmule-esz' tramatqwxu Gct x trkxu mz drtqnge leplz, 5a' naycmnepe-ngrbo nide. Murde tramatxpewxu mz nzvz-zvz-krm olvz lc bange!’”

6X rpi-mopwz Jiszs kx, “Naxlramu da kc tqpi majzstret lc tqdrka'ngr. Kape-ngrbzle da kc tqrlxtile, murde olvz kc nzrlxtx-zvz-krbzle da bade. 7A' Gct trapuleu majzstret kxmule la. Murde nide tubq x mrlztile leplz nedeng. X trpnzngr nzaenzli-krde mzli kxboi mz nzokatr-krde kxmcpxleng, mz nzkrka'-zvz-krbzlr bade mz zbq kang kqlu. 8Napibo bamu, Gct sa na-atubqti-anibzle da badr. A' mzli kc nayzlu-mou-ngrmc mz nrlc, mwx sa namcx leplz kxnzpipzng kxnzlxngiti-angidrbelr ninge.”

Nzycmne-ebzpxngr Kzdq Farzsi X Kxatakqti Takes

9Jiszs pi-kzpzle nzycmne-ebzpxngr lc murde kzdung leplz nzabrtxtrpwzlr drtwrdr mz nzatubqti-lzbq-krdr, a' nzobqszo-ngrdr kzdung kz leplz. 10Rpibzle kx, “Ncblo nzling nzvzdzng Mangr-nzangiongr mz nzkrka'ngr. Kzdq ngi Farzsi kx glqpx-lzbq. X kzdq kz kxatakqti takes, ncblo kx ale zvz alwx, x nzobqszo.

11“Farzsi kc tutxpx kai esz'-krde, sc tqkrka'pe-ngrde nide esz'-krde. Rpipele kx, ‘Gct, awibo bam murde trapuwxu ncblo kxnzkqlung. Murde trprlvzu mzke' da, x trangqngutitrwxu, x trmwimiwxu olvz r ncblo kzble. X awi mz trnzapu-krngeu kxatakqti takes lcmonr, nqmq krde tqtrka. 12Alex da kqlupxbz myaszpxle da kc tqpiq mz Lou scm. Murde mz wiki amrlx nzaxtx-krbo dakxnzng zbq li mz nzkrka'-krbo bam. X kabo bam kranzpnu ngr da kcng amrlx tqatatrpc', x kranzpnu ngr dalr nrlanc nyzngeng x animol nengeng.’”

13Rpi-mopwz Jiszs kx, “A' kxatakqti takes kc tqtutrp rlru kxpipz x rblxtxpe nzobqlz-krde Heven mz nzkrka'-krde, murde drtqde myatxpe. X tztrle lomrde mz nzkrka'-krde, sc tqrpipele kx, ‘Gct, nayc mz drtwrm ninge, murde ninge ncblo ngr alwx! Ipqpxbz alwx ngrnge x atubqtim ninge. Eu, angida.’ 14X napibo bamu, mz nibrde, ncblo lc tubqbz mz nzobqkr Gct. A' ncblo kc kz, trtingr. Murde doa kx amyalz-lzbq mzli ka, sa na-avzo Gct nide yu. A' kx avzo-lzbq mzli ka, sa na-amyalz Gct nide.”

Doa Kx Nzlxngitilr Gct Mz Nzngini-krde King Rdr

Matiu 19:13-30; Mak 10:13-31

15Kzdung leplz nzvzmimlr doa kxnztopwzng x itoto nedrng mz Jiszs mz nzmaletr-krbzle nrkrdrtqdr x nzamrlz-krde nidr. A' kx nzmcpebzlr ncblo nedeng le, sc tzlclvztrpebzlr nzvz-krm leplz kcng. 16A' Jiszs kqlebzle doa kxnztopwz kcng, sc tqrpipebzle mz ncblo nedeng kx, “Bzkq rpwa'-ngrbzmu badr doa lang tztopwzng nzvz-krmlr bange. Murde leplz kxnzmulr lcng nzlxngitilr Gct mz nzngini-krde King rdr. 17Nadcpx da lc! Murde trpnzngr nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu nzmu kx trapuwamuu doa lcng.” 18Zbz kzdq kxrmailz r lr Jiu veabz mz Jiszs, rpibzle kx, “Kxakrlz, krlzx kx nim ncblo kxmrlz. ?Nike na-alex murde natwz-ngrne nzlungr kxboi?”

19Rpibz Jiszs bade kx, “?Memule tqrpi-ngrme bange kx mrlzx? Murde trpnzngr kxmrlz, a' ngi txpwz Gct esz'-krde. 20Krlzq natq kcng tqkapx Gct. Krlcde seleng: ‘Bzkq kx narmwimi doa kxtrngiu krnalzde. Bzkq kx narnibq. Bzkq kx napna da. Bzkq kx narpokiati leplz. Amrlue zvz trtem x lxem,’ x kzdung mou.” +

21A' rpibz ncblo kc kx, “Abzo pnz mzli kc tqngini-ngrne obla, vz-nqblq-angidrx natq lcng amrlx.” 22Kx xlrbz Jiszs da lc, sc tqrpipebzle bade kx, “Mrbrpxbep da esz' kx naleq. Amwa mclrm amrlx x kabz trau rde mz leplz kx trpnzngr scdr da. Nzmu na-aleq da lc, nzrngiba-krm namyalz mou mrkc Heven. Vzm x vz-nqblq ninge.” 23A' kx xlrbz ncblo lc le drtwrde vztx, murde nide ncblo kxrngisc x trsutiu drtwrde nzrlrtx-ngrbz da kcng. 24Mctrpebz Jiszs drtwrde nzvz-krde sc tqrpipebzle kx, “Rblxtx-atwrnr-ngrbz mz leplz kx nzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct! Murde trnzkrlzlru kx nzmnc-xglelr nide mz da amrlx. 25Kamel trkrlzleu nzdwatr-krde mrkc tqmrplxngr nidil. A' nzrblxkr kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct myaszpxle da lc.” 26Zbz sc tzrpipebzlr kx, “E kx tqmule lcde, trpengr kx narlapx!” +

27A' rpibz Jiszs kx, “Nike rblxbz mz ncblo tr-rblxpwzu mz Gct.” 28Zbz rpibz Pita kx, “Obq ena! Rlaszpekr mr nyzgr mz nzvz-nqblq-krgr nim.” 29Rpibz Jiszs badr kx, “Napi-angidrbo bamu. Ncblo kx rlaszle ma nyzde, o olvz rde, o mzledeng, o trtede x lxede, o doa nedeng mz nzvectr-krmle leplz mz Gct mz nzngini-krde King rdr, 30Gct sa nakabzle bade da kxkqlu namyaszlzle mzli ka mz nrlc ka, da kx natekqtrle da kcng tqamrbrle. X mz nrlc kc navzm, sa natwz-kzle nzlungr kxboi.”

Nzwrde Kratq Kx Ycmnetrngr Jiszs Nzbz-krde

Matiu 20:17-19; Mak 10:32-34

31Zbz Jiszs vzmileng krkcng nzpnu-esz'-nrade-li (12) mz kzdq nrlc mz nidr esz'-krdr, sc tqrpipebzle badr kx, “Lalztqmamu! Navzpeku Jerusalem x mzli kc nakrlzlz-ngrbzku mrkc, da kcng amrlx tzyro profet kcng mzli kc, tzpi-ngrdr ninge mz nzngini-krnge Mrlx Leplz, sc tzngidatipeng. 32Murde sa nakaobzlr ninge mz mqdr kxtrngiulrJiu. Sa naxtrnga-ngrdr ninge. Na-akrlo-ngrdr ninge. X nabyatilr ninge. 33Naviplatilr ninge x nanibqlr ninge. A' mz zbq kratq sc tqlupe-moux.” 34Da lcng trpnzngr kx yrplatitr nar ncblo nedeng. Drtwr ngr natq kcng yc-kapqbz badr. Trnzkrlzlru da lc tqycmnetrngr Jiszs. +

Jiszs Amrlzle Kzdq Ncblo Kx Mzte Mwi

Matiu 20:29-34; Mak 10:46-52

35Jiszs badr zbo ngr leplz kcng, sc tzesonetrpebzng Jeriko. A' kzdq kc ncblo kx mzte mwi wxbune mz nrlar lrpzki, tqrlxne scde trau. 36Kx xlrle zbo ngr leplz kcng tqvzng mrkc tqmnc-ngrde, sc tqveape, “?Nilc krlc tqkxmule lc?” 37Nzrpibzlr bade kx, “Jiszs kc Naszret la tqvz mz lrpzki.” 38Zbz sc tqnepxpe tqrpipele kx, “Jiszs, Mrlx Devet! Nayc mz drtwrm ninge!” 39Leplz kcng tzrtwayzbzng nzlclvzlr nide x nzrpibzlr namnc-lrpi. A' sc tqaetunelz-zlwzle nate, mz nzrpi-krde kx, “Mrlx Devet! Nayc mz drtwrm ninge!” 40Kx xlrbz Jiszs natqde, sc tqtupe, x tqrkapebz natq kx ncblo kc mzte tqmwi navzmim bade. X mzli kc tqesotrpe-ngrbzle, Jiszs sc tqveapebz bade, 41rpibzle kx, “?Nike suti drtwrm kx na-alebo bam?” Rpibzle kx, “Kxetu, naobq-moux.” 42Zbz rpibz Jiszs bade kx, “Obq! Nzlxngiti-krm ninge amrlzpele nim.” 43X mzli lcpwz mzte obqtxpx pnz, x sc tqvz-nqblqpele Jiszs, tqawibz mz Gct. Kx nzmcpe zbo ngr leplz kc le, sc tzglqlzpelr Gct. +

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index