Μορφή αναζήτησης

Luk 19

Jiszs X Sakizs

1Jiszs krlzbzle taon kc etu Jeriko badr ncblo nedeng x sc tzkawipelr. 2Mzli lc kzdq kc ncblo kx mnc mz taon lcde, drtqde Sakizs. Nide nardr krkcng tzatakqting takes mz taon lcde, x rngisc. 3X Sakizs lc, tqabzle nzrmcngr Jiszs, a' trpnzngr murde zbo ngr leplz kc, x nide ncblo kx mrbcnelzbz. 4Zbz sc tqvope kai, tqrlaszpxpele zbo ngr leplz kc. Sc tqolzpe mz kzdq nc sikomo murde rpile namcomle Jiszs nzvzki-krmle mz lrpzki kc. 5Jiszs vzkimle mrkc, obqlzbz x mcle Sakizs. Sc tqrpipebzle bade kx, “Sakizs, voo-anim murde namncx mz ma nyzm mzbq ka.” 6Sakizs votxo-anim. X kx nzkrlzbzlr ma nyzde, abrtz-ngrde nzadwatr-krdele. 7Leplz kcng tzrmcng da lc drtwrdr lctx, murde mz drtwrdr nzvztr-krbz Jiszs ma nyzde drtwr ngrde kx abrtzlvzle alwx ngr Sakizs. Sc tzrpipelr kx, “Mrlx lc vztrpebz mz ma nyz ncblo lc tqale zvz alwx!” +

8Mzli kc Jiszs tzmncbe-ngrdr badr, Sakizs kc tqtekqtrpele nqmq nr drtwrde. Tutxlzm, sc tqrpipebzle bade kx, “Kxetu rnge, kzdq se da napibo bam! Dztungeng lcng kqlu nakabo mz krkcng trpnzngr scdr da. X krkcng tqangqngutitrxng, naxpe-mopwc' nzwrde napwx, navz-nqblqle Lou sc Mosis.” + 9Rpibz Jiszs mz krkcng tzlalztqng kx, “Otxpxpe kx Gct arlapxpele ncblo lc, murde nzrlxngiti-krde apule melrmqde Ebraam. 10Ninge Mrlx Leplz vz-ngrmc mz nrlc mz nzrtangr-krnge x nzarlapx-krnge doa kxnzmrbrng.”

Kxnzawz-nrbalqng Kx Nzatutr-angidrlr Nzwz-krdr

Matiu 25:14-30

11Mzli kcpwz leplz tzlalztq-ngrpwzlr mz da lc, Jiszs sc tqryapwxpe-mopwz badr kzdq nzycmne-ebzpxngr. Pi-ngrbzle da lc murde sc tzesonetrpebzng Jerusalem, x nzpnzkr drtwrdr le, kx mz nzkrlz-krbzle la Jerusalem, sa nayrlqpe Gct nide mz nzngini-krde king rdr, x lr nrlc amrlx namnclzbzng mz Gct. 12Zbz rpibz Jiszs kx, “Kzdq ncblo kxetu navz mrkzble rlru, murde king kxetu ngr mrlcde nakabzle bade zmatq ngr nzngini-krde king r mrnyzde. Zbz sa nayzlu-mop mz nzaclve-krdele. 13Mzli kc ycpe pipz nzrlasz-krde mrkc, sc tqaveatipele kxnzawz-nrbalq nedeng nzpnu-esz'. X mz ncblo kxesz' kabzle trau nzkqlu-krde kxmule-esz'. X rpibzle badr kx, ‘Mwapx-ngrbzmu trau scnge lc mzli kc navz-ngrne.’ Zbz sc tqvzpe. 14A' kzdung lr mrnyzde nzpxpx-ngrdr nide nzngini-krde king. X sc tzatwzlrpe-ngrbzlr kzdung ncblo mz nibrde, mz nzrpi-krbzlr mz king kc etu kx, ‘Trsutiu drtwrgr ncblo lc nzngini-krde king rgr.’

15“Kxmule-esz', a' ncblo kc etu sc tqnginipede king rdr. X mzli lc tqyzlupe-ngr-mople badr, sc tqaveatipele kxnzawz kcng tqka-nebade trau kcng. Murde nakrlzle kx tqlvr kx nzatatrpemlr mz trau scdeng. 16Krkc ayrnrngr vztrp x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, trau scm kc tqkame bange nzatatr-krmle nzwrde nzpnu-esz'pe.’ 17Rpibz king kc kx, ‘Mrlztx angidr. Nim kxnzawz kxmrlz! X nayrlqpex nim mz nzaclvengr taon nyznge nzpnu naesz' murde atutr-angidrq nzwz-krm mz da kxtopwz.’ 18Kxnzawz krali vztrp x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, trau scm kc tqkame bange nzatatr-krmle nzwrde nzlvqnpe.’ 19Mz krlc rpibzle kx, ‘Na-aclveq taon nyznge nanzlvqn.’

20“Kzdq mou kxnzawz vztr-mop x rpibzle kx, ‘Kxetu rnge, trau scm kc tqkame bange dese. Nux mz lrpz sc tqyrlq-kapqpex. 21Mwxlrtix nim, murde suti drtwrm kx nike na-ale kxnzawz nemqng nradr naycbz. X atatrpe' trau mz da kx trvzpxpuu mz nzwz-krm. Mwxlrlvzx trau scm murde ma tqamrbrbo.’ 22Rpibzle bade kx, ‘Nim kxnzawz kxtrka! Trvz-nqblq-pnzwq natq kx kabo. Na-ayrplapxpex nim navz-nqblqle natqm kc tqpiq. Murde krlzq kx ninge ncblo kc tqayrplapx-zlwzle kxnzawz nengeng kcng tzvz-rbrng x suti drtwrnge kx nike na-alelr nradr naycbz. X atatrpc' trau mz da kx trvzpxpuu mz nzwz-krnge. 23?A' memule tryrlqtr-ngrpwzmeu trau scnge mz bxng, murde mz nzyzlu-krmc trau kxmwatipxle nayctrpebz?’

24“Zbz kxetu kc sc tqrpipebzle mz leplz nedeng kcng tzyrlwrng mrkc kx, ‘Kapxbzmu trau scnge bade x kabzmu mz kxnzawz kc nzatatr-krmle nzwrde nzpnu tqesz'.’ 25A' nzrpibzlr bade kx, ‘Kxetu rgr, nzatatr-krmle trau nzwrde nzpnu-esz'pe!’ 26A' rpibzle kx, ‘Napibo bamu, doa kx aclve-angidrle da kx amnqlzbo bade, sa nartxlvzlzbo nikeng kabo bade. A' krkc traclve-angidrleu da kx kabo bade, kxmule-esz' nike scde pipz, sa nakatxpxbo bade. 27X mzli kape, enqmi rngeng kcng trsutiu drtwrdr nzngini-krnge king rdr, vzmimamu mrka x nibqtrpa'mu mz mzke'!’” +

Sade Kx Nzprlxlvztingr Nabx Nc Paam Mz Lrpzki R Jiszs Mz Nzvztr-krde Jerusalem

Matiu 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19

28-29Jiszs sc tqrtwayzbz mz ncblo nedeng. X pibzle da lc mzli kc tzkrlzpe-ngrbzlr mztea kcng li Betpeji x Betzni, mrkc mz Newz ngr Nc Olivi. Zbz sc tqatwzlrpe-ngrde ncblo nedeng nzling. 30Rpibzle kx, “Vznamu mz mztea lcmonr tzmcpz. Mzli la navztr-ngrbzmu, sa namcamu dq nei dcngki nzatolvangr kx trnzvonekangr. Yokaepxamu x vzmimamu mrka. 31Nzmu kx tqrveabz dq kx, ‘?Memule tqyokaepx-ngrnamule?’ rpibzmu bade kx, ‘Suti drtwr Kxetu.’”

32Zbz krkcng tzaveang nzvzng, x da amrlx kcng tqpibz Jiszs badr sc tqngi-datipeng 33Murde mzli kc tzyokaepx-ngrpwzlr dcngki kc, kxnzrngineng kc tzrpipebzlr kx, “?Nike tqyokaepx-ngrnamu dcngki la?” 34Nzrpibzlr kx, “Suti drtwr Kxetu.” X nzrlr-ngrbzlr nzvzmi-krdrle. 35X sc tzvzmipebzlr mz Jiszs. X nzprlxobzlr nzkq scdrng mz nibr dcngki kc, x nzawxbuomlr nide elr. 36Mzli kc tqvobe-ngrbzle Jerusalem, zbo ngr leplz kcng nzprlxtiolr nzkq scdrng krali mz lrpzki. +

37Kx nzesotrpebzlr Jerusalem, mrkc tqvzkiope lrpzki kc mz Newz ngr Nc Olivi, zbo ngr leplz nedeng sc tzgzlvzpelr nide. X nzglqpxlr Gct mz natqdr kxetu, murde da kcng tqmatq tzmcpelr. 38Nzrpilr kx, “Glqpxkr King Kxnzmcpx kc tqvzm mz drtq Yawe! Twzme nrwx mz mzlir leplz x Gct. Ngrlvzkr nim kc tqmyalz-esz'ngr.” + 39Kzdung Farzsi kcng tzmncpxmqng mz zbo kc, drtwrdr ngyape murde leplz lcng tzrpilr kx Jiszs nide Kxnzmcpx, a' Farzsi kcng trnzlxngitilru. Sc tzrpipebzlr mz Jiszs kx, “Kxakrlz, pibz mz leplz nemqng kx namnc-lrping.” 40Rpibz Jiszs kx, “Napibo bamu, nzmu namnc-lrpilr, e rplz lcng sc tzkabomipelr natq kcpwz. Murde krlzpebzle mzli rde.”

Jiszs Yrnimile Lr Jerusalem

41Zbz sc tzesonetrpebzng mz mzteadau Jerusalem. X kx mcpelele, sc tqyrnimipele lr Jiu. 42Sc tqrpipele kx, “Agrm lr mrnyznge, trnzrlxngiti-krpwa'muu amwitrpebzle mzpu. X trmcwamuu nike na-aleamu kx narlapx-ngrnamu mz nzayrplapxkr Gct nimu. Mzli ka sa tqbrngzbe, a' trka-ngrde tr-rlxngitiwamuu. 43Mzli la nakaputrp bamu kx enqmi rmung natu-ngalelvz-ngrdr mzteadau nyzmu. X nayrkqlvzlzlr drkq nyzmu mz drtc', murde naesolvztitrpzlr nimu mz nrlarmu amrlx. X trpnzngr me narlakipxamu. 44X sa naodatilr nimu lr Jerusalem. Na-awxlikiolr drkq nyzmu x ma nyzmu amrlx. Murde trglxwamuu Gct mzli kc tqoklati-ngrmle nimu mz nzarlapx-krde nimu, a' pxtxpx-ngrnamu nide!” +

Jiszs Angyale Nzatrkatingr Mangr-nzangiongr Yawe

Matiu 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22

45Mz nibrde, Jiszs vztr Mangr-nzangiongr Yawe Jerusalem x sc tqmaszlrpxpe-ngrde leplz kcng tzamwating animol kx nangi blz. 46Tqrpibzle badr kx, “Nzyro mz Nzryrngrkxtr kx rpi Gct kx, ‘Ma nyznge nangi ma ngr nzkrka'kr leplz.’ + A' apusr-ngrnamule me nzamwangr da kcng tqangqnguti-lzbq-ngrnamu!+

47Zbz Jiszs alvztr Mangr-nzangiongr mz zbq kcng trkqluu tqmnctibele. Kxnzetu rdr pris x krkcng tzalvztrng mz Lou sc Mosis, x kxnzrmailzng sc tzyrlqpelr drtwr ngr nzrnibqngr nide. 48A' rblxbz badr, murde leplz amrlx nalalztq-angidrbzng mz natqdeng amrlx. X narpwa'-ngrbzlr mz kxnzrmailz lcng nzatrkati-krdr nide.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index