Μορφή αναζήτησης

Luk 22

Kxnzetu R Lr Jiu Nzrpilr Nanibqlr Jiszs

Matiu 26:1-5; Mak 14:1-2; Jon 11:45-53

1Mzli r nzmulvzngr kc tzrpibz Nzamyangr. sc tqesotrpem. Mz zbq kxtr lcng rtqmz tzmutx-ngrpwzlr bret kc trpnzngr yisti ngrde. + 2Kxnzetu rdr pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis tzabzlr nzlolvz-krdr Jiszs mz nznibq-krdrle. Da lc nzale-kapqlr murde nzmwxlrtilr nike na-alebz leplz kxkqlu.

Judzs Ryrlq Drtwr Mz Nzamwa-krde Jiszs

Matiu 26:14-16; Mak 14:10-11

3Zbz Setzn dwatitrle nabz Judzs Iskariot, kzdq aposol kcng nzpnu-esz'-nrade-li (12). + +

4Zbz Judzs vzpx x nzycmneng badr kxnzetu rdr pris x pulis r Mangr-nzangiongr. Nzpilr kxnamu nzaprc-krbzle Jiszs badr mz nzlolvz-krdr nide. 5Nzabrtztxng x nzrpibzlr naxpebzlr Jiszs bade. 6Aolvztxbz Judzs x sc tqrtangrtipele mzli kxmrlz nzaprc-ngrbzle Jiszs badr, mzli lc trpnzngr zbo ngr leplz kx nzmncneng mrkc.

Jiszs X Ncblo Nedeng Nzmulvzlr Nzamyangr

Matiu 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:18-30

7Zbz zbq kc kai ngr Nzmulvzngr Bret kx Trpnzngr Yisti Ngrde sc tqkaputrpem. Mz zbq lc nzrnibqngr nei sip kx nangq mz zbq ngr Nzamyangr. X nzmungr lc abzopwz mzli kc nepi tqtaope-ngrde. 8Jiszs atwzlr-ngrde Pita x Jon, rpibzle kx, “Vzamu oliqtiamu dakxnzng kx nangqku mz Nzamyangr.” 9Nzrpibzlr kx, “?Naoliqtibzkr drlve?” 10Rpibzle kx, “Mzli kc navztr-ngrbzmu mz mzteadau Jerusalem, sa narmctiamu kzdq ncblo kx rglqne da kx lrti lue. Vz-nqblqamu nide mz ma kc navzkitrle. 11X rpibzmu mz ncblo kc tqrnginyz ma kc kx, ‘Kxakrlz nakrlzle myx me namnc-ngrdr badr ncblo nedeng mz nzmulvz-krdr Nzamyangr.’ 12Sa navzmilzle nimu wq mz nelvq rde kxetu, mrlcde nzamilxpqpe-ngrde nigu. Mrlc dekc naoliqti-ngrnamu dakxnzng nagu.” 13Nzvzpxng x nzmclr da amrlx da kc tqwai nzpi-krbz Jiszs le badr, x sc tzoliqtipelr Nzamyangr.

Jiszs Ayzuole Nzmungrkxtr

Matiu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korint 11:23-25

14Mzli kc nepi tqtaope-ngrde, Jiszs kc tzwxbuopeng badr aposol nedeng mz nzmu-krdr Nzamyangr. 15Rpibzle badr kx, “Sutitx zlwz drtwrnge nzmu-lxblr-krgu mz Nzamyangr lc, murde drtqnge kc tqetq ate x sc tqbz-ate-kzx! 16Murde drtwr ngr Nzamyangr lc na-atutr kai, mzli kc na-aclvengr Gct nrlc kxmrna mz nzngini-krde King, x nzprtr-krnge mz nzmungr lc kc ate.”

17Zbz glqlzmle kap. Awitx-ngrbzle mz Gct, kabzle badr x rpibzle badr kx, “Mnqamu amrlx ngrmu. 18Murde trpengr nzrmnq-krnge waen, navz nakrlzbzle mzli kc na-aclve Gct nrlc kxmrna kalr.”

19Zbz Jiszs kalzmle bret. Awitx-ngrbzle mz Gct, lopxile, kabzle badr x rpibzle kx, “Krlc ncvr drtqnge nzkabz bamu. Rtrngzti-zvzbzmu da lc mz nzdctipxkr drtwrmu ninge.” 20Mz nqmq lcpwz, mz nibr nzmungr, glqlzmle kap x kabzle badr, rpibzle kx, “Krlc mepyr rnge kc tqyrlepx-ngrde nimu mz Nzesz'tikr Drtwr Gct Kc Ate badr leplz.

21“A' da kx nakrlzamu se! Krkc tqamwale ninge, sa tqwxbuku badr tqmuku badr! + 22Murde ninge, Mrlx Leplz, nabzx navz-nqblqle me pnz drtwr Gct. A' kosae! Ncblo la tqamwale ninge sa navz mz Hxl!” 23Sc tzabzopelr nzveangr mzlirdr neke mz nidr kx na-alele da lc. +

Doa Kx Myalz-zlwzbz Mz Nzobqkr Gct

Matiu 18:1-5; Mak 9:33-37

24X mzli lcde ncblo neng Jiszs tztalwzti-lzbq-ngrdr neke mz nidr kx myatxpxbz. 25A' rpibz Jiszs badr kx, “King mz nrlc ka nzrtulrtr-ngrbzlr mz leplz nzalengr da mz nzmnclz-krbzlr badr. X nzrtulrtr-ngrbzlr mz leplz kx narpibzlr badr kx, ‘Nidr kzte leplz!’ 26A' bzkq apuamu nidr. Murde doa kx nangi kxetu kxmyalz na-avzo-lzbq x nawztrpz mz leplz mz nzokatr-krde nidr. 27Krkc tqwxbuo mz nzmungr myalzbz mz krkc tzawz. X kxmule-esz' ninge kxetu rmu, a' vz-ngrmc mz nrlc mz nzwztr-krbo mz leplz. Navz-nqblqamu ninge.

28“Kxmule-esz' nzkxpu-krngeng, a' tu-amqngi-zvzmamu mz nibrnge. A' kzdu-kzng trtingr. 29Mz nzmu-krde lcde, sa nakao-kzpo bamu zmatq mz nzngini-krmu king, da kc tqwai trtenge nzka-krmle bange zmatq mz nzngini-krnge King. 30X sa na-aclveamu nqvi lr ncblo kcng Israel nzpnu-esz'-nrade-li (12). X sa naprtramu mz nzabrtzngr mz nzmungr kxetu mzli kc nayzlu-ngrmc mz nzngini-krnge King.”

Plzpx-kaipz Jiszs Nzrpikr Pita Trkrlzleu Nide

Matiu 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38

31Rpibz Jiszs mz Pita kx, “Saemon! Saemon! Nakrlzq kx Setzn pibzle mz Gct nakabzle bade zmatq mz nzatalz-krde nimu mz nzabao-krbzle nzrlxngiti-krmu nimu amrlx ngrmu. X rlr-ngrbzle. 32A' krka'pe-ngrne nim, kx Saemon, kx nzrlxngiti-krm bzkq yrkrpxbz. X mzli kc nao-lxlvrti-mou-ngrme ninge, axplrti-mopwz nzrlxngitikr mzlemqng.” 33Rpibz Pita kx, “Kxetu rnge, oliqtipex nzvz-krgi mz presin x mz nzbzmi-krnge nim!” 34Rpibz Jiszs kx, “Napibo bam, kx Pita, mzli kc kio trnakya'ka-ngrde koma mz nrlckxbq, sa narpiq kx trkrlzwq ninge nzwrde natq.”

Mzli R Nzkxpungr Kc Navztrp

35Rpibz Jiszs badr kx, “Mzli kc tqatwzlrpx-kai-ngrne nimu, twz-txpwzamu sadol kc tqyctr mz nanycmu, x trpnzngr scmu trau x bxli. ?Myx kxmule, tapxamu mz da kx namnc-xgleamu o trtingr?” Nzrpibzlr kx, “Trtingr.” 36Jiszs sc tqrpipebzle badr kx, “A' mzli ka naoliqamu murde krlzpebzle mzli r nzkxpungr. X doa kx rngisc trau o bxli natwzle. X doa kx trpnzngr scde toki r vea, na-amwale kzdung da scde mz nzxpe-krde dq. 37Murde Nzryrngrkxtr lc natutrp bange, krkc tqrpile kx, ‘Mz drtwr leplz, nide kzdq kz ncblo kx xpqbrlr-zvz-ngrde lou.’ + X nzryrngr lc, ycpe pipz nzatutrngr.” 38Zbz sc tzrpibzlr kx, “Obqm! Toki r vea li seng, kx Kxetu!” A' rpibzle kx, “Mrlzpe! Navzpeku!” +

Jiszs Krka' Esz'-krde Getsemzni

Matiu 26:36-46; Mak 14:32-42

39Jiszs vzpxm Jerusalem x vzdz mou mz Newz ngr Nc Olivi, da kc tqwai-zvzle. X nzvzng badr ncblo nedeng. 40Mzli kc tqvzpe-ngrbzle mrkc, sc tqrpipebzle badr kx, “Krka'amu murde natu-amqngiamu mz nzatalzngr.” 41Zbz mz nzvzo-mou-krmlr nzkrlzbzlr kzdq nrlc. Vztxpxbz badr rlru kxpipz, x rwetxo zpr sc tqkrka'pe. 42Rpile kx, “Trte, nzmu kx tqrlrpx-ngrnle, trsutiu drtwrnge nzrlr-lzbq-krbo mz nzetqkr drtqnge x nzbzngr. A' bzkq vz-nqblqq me pnz drtwrnge, a' nangi me pnz drtwrm.” 43Zbz kzdq enjrl kx vzom Heven adcpx-lzbqbz bade x axplrle nide. 44X nabzde talvzo mz da kc nawaibz bade, x nzkrka'-krde sc tqpqnelz. Wrlrpe-ngrde ztqlq kxpc apupele nztalikr mepyr, tqtalio mz drtc'. +

45Kx tulzmle mz nzkrka'-krde, sc tqvzpebz mz ncblo nedeng x mcle kx nzmwing. Murde amwitxpeng drtwrdr kx vz. 46X mz nibr nzameo-krdeleng, sc tqrpipebzle kx, “?Nike tqmwilvzamu? Tulzamu, x krka'amu murde natu-amqngiamu mz nzatalzngr.”

Nzrlolvzngr Jiszs

Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11

47Mzli kc Jiszs tqycmnebe-ngrde kzdq zbo ngr ncblo kc tqkaputrpem, x Judzs kc tqmailzmle nidr. Ncblo kc tqrlasz-pnz-kaile kztedeng mzli kc mz milzpq kc. Vzm mz Jiszs x tcngibzle mqde. 48A' rpibz Jiszs bade kx, “?Nztcngi-krm ke ninge apux kztem murde na-aprcbzme ninge mz enqmi rngeng?”

49Mzli lc ncblo neng Jiszs kcng tzmncng badr tzmc-ngrdr da kc naprtzpe, sc tzrpipebzlr kx, “?Kxetu, naotape-ngrgr toki r vea scgr?” 50X kzdq nidr yrlqbzle toki r vea kc mz kxnzawz-nrbalq ne Nardr Pris, x lakipxbzle nradrtqde kxrtc. 51A' rpibz Jiszs kx, “Mrlzpe!” Maletxtrpzle nradrtq ncblo kc x amrlztxbzle.

52Zbz Jiszs kc tqrpipebzle mz kxnzetu rdr pris, x kxnzetu ngr pulis ngr Mangr-nzangiongr, x lrtzlvz kcng tzvzmqng mrkc mz nzoti-krmlr nide kx, “?Memule tqrtwz-ngrmamu bz x toki r vea? ?Opxm kx ninge kx rmailz ncblo mz nzrnzlvzongr zmatq ngr gzpman? 53Murde mz zbq kang kqlu mnc-zvzku mz Mangr-nzangiongr. ?Memule trlolvz-ngrwamuu ninge elr? Kxmule-esz', a' Gct rlrpx-ngrde nzaovxio-krmu ninge mzli ka mz zmatq ngr Setzn.”

Pita Rpile Kx Trkrlzleu Jiszs

Matiu 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:15-18, 25-27

54Zbz nzlolvzlr Jiszs x sc tzvzmipelr x nzdwamitrlr mz ma nyz Nardr Pris kc. Pita kc tqvznebz-rlru mz nibrdr. 55Pulis ngr Mangr-nzangiongr nztelvzlr kc nyr mz makoa ngr ma kc. X Pita prtrpz mz krkcng tzwxbu-ngalelvzlr nyr kc. 56Kx mcpebz kzdq olvz kcng tzawzlr nzwxbutr-krde mz nyr kc, sc tqpwxbztipele, x rpibzle mz pulis kcng kx, “Mrlx lc nide dq kz kx mnctrpz bade!” 57A' Pita pokiatxbz. Rpibzle kx, “Olvz lc e, trkrlzwxu ncblo la!”

58Mzli trboiu kzdq ncblo glxpele nide, x sc tqrpipebzle kx, “Nim dq kz, kzdq nidr!” A' rpibz Pita kx, “Mrlx lc e, trnipwc'u!” 59X mwx kzdq nabznepi otx, x kzdq kz mou ncblo xplrmitxbz natqde, mz nzrpi-krbzle kx, “Krlztx-angidrx, mrlx lc nzmncng badr, murde mz nzycmne-krde otxpx kx nide lr Gzlili.” 60A' rpibz Pita kx, “Mrlx lc e, trkrlzwxu da la tqycmnetr-ngrn!” X mzli kc tqycmnebe-ngrde kio kc tqkya'pe kz. 61Kxetu o-lxlvrtxbz x pwxbztitxde Pita. X Pita dctitxpx pnz mz drtwrde natq Kxetu mz nzrpi-krbzle kx, “Mzli kc kio trnakya'ka-ngrde koma mz nrlckxbq, narpiq kx trkrlzwq ninge nzwrde natq.” 62Zbz Pita vzpxm mrkc tzlalvztr sc tqyrnitxpe, bztitxde nzyrningr, murde drtwrde vztx atwrnrngr.

Jiszs Nzvzmibz Mz Kansrl Nyzdr Lr Jiu

Matiu 26:59-68; Mak 14:55-65; Jon 18:13-14, 19-24

63Pulis kcng tzaclvelr Jiszs nzxtrngalvztitrlr nide x nztzlr nide. 64Nzpe-kilvzbzlr mzte lrpz x sc tzrpipebzlr kx, “Mz nzngini-krm kc profet, pim ena bagr krkc tqtzle nim.” 65X nzrpi-mopwzng bade natq kxkqlu kx nzatrkati-ngrdr nide. +

66Nrlc kx ngrlxpele, krkcng tzmncpxmqng mz Kansrl, lrtzlvz ngrdr lr Jiu x kxnzetu rdr pris, x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis, nzyrlwrtr-lxblrng x Jiszs kc tzvzmipemlr badr. 67Nzrpibzlr kx, “?Pim bagr, nim Kxnzmcpx kc tzrpi kx sa navzm?” Rpibzle kx, “Kxmule-esz' pibo da lc, a' rblx nzlxngiti-krmule. 68X nzmu naveatibo kzdung natq mz nzngini-krnge Kxnzmcpx, nzmu pxtxpx-ngrnamu nzayzlu-krmamu natqnge. 69Kxmule-esz', a' na-abzo mzli ka, ninge Mrlx Leplz, nawxbuomc mrkc tqmatq-esz'ngr mz nrlar Gct kxrtc.+

70Nzrpibzlr amrlx ngrdr kx, “?E nim mrlx Gct?” Rpibzle kx, “Sa tqpi-angidrpeamu.” 71X sc tzrpipelr kx, “Trpengr mou ncblo kx nartabrtiku! Murde xlrtrpebzku mz naode kx pivxitile Gct mz nzrpi-krde kx nide Kxnzmcpx!”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index