Μορφή αναζήτησης

Luk 4

Setzn Tamitile Jiszs

Matiu 4:1-11; Mak 1:12-13

1Mz nzprtz-krm Jiszs mz LueJodzn mz nibr nzwrkxtr-krde, mncpx-ngrm Mqngrkxtr vz-krlzbzle nzvzdz-krde Heven. Zbz Mqngrkxtr sc tqmailztrpele nide lzke. 2Zbq nzpnu-pwx (40) mnctile lzke, tqtamiti Setzn, murde rpile na-ataole mz alwx, a' trtao-pnzu. Mzli kcng tqmnctile mrkc tqaxtx-ngrbzle dakxnzng mz nzkrka'-krde. X kx ycpe pipz nzyrkrpx-krdeng, nelzde kc tqbrtalepe. 3Zbz sc tqrpipebz Setzn bade kx, “Kx tqnginim Mrlx Gct, e aelwapx-ngrm bange x pibz mz rplz lc nalrtipxle bret.” 4Rpibz Jiszs kx, “Trtingr. Murde nzyro mz Nzryrngrkxtr kx, ‘Doa trlutx-ngrpwzleu nzmu-krde dakxnzng.’” +

5Zbz Setzn kc tqmailzlzpele Jiszs mz newz kx ycpx wq, sc tqaelwape-ngrbzle mrkcng amrlx tzaclve king r nrlc, mzli kxpipzpwz. 6Rpibz Setzn bade kx, “Sa nakabo bam drtc' lcng tzmailz king x zmatq ngrdr. X naka-kzpo nzmyalz-krdrng. Nzkatipem bange amrlx x mrlc tqycpe-ngrde, krlzx nzrka-ngrbz mz doa kc suti drtwrnge naka-nebangeleng. 7Nzmu nayrngzome bange mz nzangio-krm ninge, da amrlx sc tqngiscpem na-aclveq.” 8Rpibz Jiszs kx, “Trtingr. Trna-angiowxu nim murde Nzryrngrkxtr rpile kx, ‘Angio txpwz Kxetu Yawe kc tqngi Gct ngrm x wztxtrpwz bade!’” +

9Zbz Setzn kc tqmailzpele Jiszs Jerusalem, sc tqamncopemle mz kzdq nctq bute' kx yctxlz zlwz mz Mangr-nzangiongr. Sc tqrpipebzle kx, “Kx tqnginim Mrlx Gct, e atao-lzbq mrka. 10Trpnzngr nztakr-krm murde Nzryrngrkxtr rpile kx, ‘Pipebz Yawe mz enjrl nedeng nztu-krbzlr mz nibrm, x nzaclve-angidr-krdr nim drlvekeng vzkiq. 11Naglqlr nim mz mqdr, murde nanycm ma tqtcprtr mz rplz.’” + 12A' rpibz Jiszs kx, “Trtingr. Murde Nzryrngrkxtr rpi-kzle kx, ‘Bzkq atalzamu Yawe, Gct rmu.’ +

13Mz nibr Setzn nztamiti-krde Jiszs mz nzrtamitingr lcng amrlx, sc tqvzpe mz nzaenzlingr nzwrde kzble.

Nzwzkr Jiszs Mz Nzyapwxtipx-krde Nrpakxmrlz

Matiu 4:12-17; Mak 1:14-15

14Zbz Jiszs kc tqyzlupe mou mz provins kc Gzlili, x zmatq ngr Mqngrkxtr ycbz bade. Nrpa ngr da kcng tqaletileng sc tqtalvzpx-atwrnrpe-ngrde Gzlili. 15Alvztrpe mz mangr-nzkrka'ngr nyzdrng x nzglqtxpx leplz amrlx.

Jiszs Nzpxpxngr Lr Mztea Nyzde Naszret

Matiu 13:53-58; Mak 6:1-6

16Zbz Jiszs kc tqvzpe Naszret, kc tzabuti-ngrde. X mzli kcpe mz kzdq Sabat, sc tqvztrpe mz mangr-nzkrka'ngr, da kc tqwai-zvzle. Sc tqtulzpe mz nzrlwxngr Nzryrngrkxtr. 17Sc tzkapebz bade buk sc Profet Asaea kc bqnc. Kawxtxpxle buk kc, sc tqmcpele mrkc tqrpile kx,

18“Mqngr Kxetu Yawe sa tqprsrle ninge, x mcpxle ninge mz nzyapwxtipx-krbo Nrpakxmrlz mz leplz kcng tzobqszongr. Atwzlr-ngrmle ninge mz nzodati-krnge zmatq ngr alwx, murde leplz amrlx narlapxng. X vz-ngrmc nzamrlz-krbo mz krkcng mztr tqkcba, murde naobq-moung. Gct atwzlr-ngrmle ninge mz nzarlapx-krnge krkcng tzatrkating.19X vz-ngrmc mz nzrpipxngr kx krlzpemle mzli r nzaodukr Yawe leplz nedeng mz nzarlapx-krdeleng.”+

20Zbz Jiszs apqbrtxtrle buk kc, sc tqkape-mopwzle mz kxaclve ma kc, x sc tqwxbuope mz nzalvztr-krde nidr. Mztr leplz kcng amrlx tzyrlwrpxmqng mangr-nzkrka'ngr kc tutxpepwz bade, murde nzrpilr naxlrbzlr da kx na-alvztr-ngrde nidr. 21X sc tqycmnepebz badr, tqrpipebzle kx, “Natq Gct lc sa tqtutrpe mzli kapwz tqxlr-ngrnamule mzbq ka!” 22Leplz lcng nzkctitxpxlr natq kcng tqabrngztile nzrpingr. A' mz drtwrdr trmrlzu badr, x sc tzrpipelr kx, “Krlc mrlx Josip xke!”

23Jiszs krlztitrpebzle drtwrdr, sc tqrpipebzle kx, “Krlzx kx sa narpimamu bange kx, ‘Abrngz-lzbq, kx dckta.’ Murde rpiamu kx namc-kzamu mrka mz mztea nyzmu rkx kcpwz tqalex Kzpznizm! 24A' da zpwxtx lc napibo bamu. Kxmule-esz' lr mztea amrlx nzamatqlr profet, a' lr mztea nyzde trnzamrluelru nide. + 25Kxmule-esz', a' lalztqmamu bange, murde naycmne-ebzpxbo da nali. Da kx ayrnrngr, mz mzli nyz profet Elaeja, tewa trdctileu yiz tq x ncte kc. X tao kc dzbi kxetu mz nrlc tulvzo. + Kxmule-esz' olvz kxnzbzsz ncblo ngrdr nzkqlung mrkc Israel, 26a' Gct tratwzlr-pnz-ngrpwzleu Elaeja mz kzdq nidr mz nzokatr-krdele. A' atwzlr-alzu-ngrpwzle mz kzdq kz olvz kxtrngiulrJiu. Ni-kzde kxbzsz ncblo ngrde, a' ngi olvz lr mztea Sarefzt, mz nrlarnrlc kc mz taon kc etu Saedon. + 27X da krali, mz mzli nyz profet Elaesa, kxmule-esz' leplz kx zti lepz nzkqlung kx nzmncng Israel, a' trpnzngr nidr kx amrlz mou profet kx atwzlr-ngrm Gct. A' ngi txpwz Naaman kxtrngiulrJiu, doa lr Siriz Provins.” + +

28Zbz leplz kcng tzyrlwrpxmqng mz mangr-nzkrka'ngr kc, drtwrdr sc tzngyape kx nzxlrbzlr natqde lcng. 29Nztulzmqng sc tzapepxpelr Jiszs mz mztea kc. Nzvzmilzbzlr mz nar newz kc tqyco-ngrm mztea kc. Murde nzrpilr na-apeolr mz nqngitrlqli kc. 30A' Jiszs prtxtrpz mz mzlirdr, sc tqvzpe.

Jiszs Maszlrpx-ngrde Kzdq Drka'

Mak 1:21-28

31Zbz Jiszs kc tqvzpe mz mztea Kzpznizm mrkc Gzlili. Sc tqalvztrpele leplz kcng mz Sabat kc. 32Nzkctitxpx-zlwzlr nzalvztr-krde, murde ycmnemile zmatq angidr. 33X kzdq kc ncblo kx mncpx-ngrm drka' mncpxm mz mangr-nzkrka'ngr kc. Sc tqnetxpxpe mz natqde kxwzpx. 34Rpipele kx, “Vrr! Vzpe Jiszs kc Naszret! Vz, dwasz nigr! Vz-ngrme nzodati-krm nigr! Krlzx ncblo kznike tqnginim! Nim Ncblo Kxtr kc tqatwzlr-ngrm Gct!” 35A' ycmne-plztitxtr Jiszs drka' kc. Rpibzle kx, “Mnc-lrpi! Dwapxm mz ncblo la!” Drka' kc rtctxo-ngrbzle ncblo kc mz mztr. X sc tqprszpxpe mz ncblo kc. A' drka' kc trataki-pnzleu nide. 36Leplz lcng nzkctitxpxlr, x sc tzrpi-etrpelr kx, “?Nike tqpiq? Murde mz natq kx kabzle mz drka' kcng, vzmi pnz zmatq x nzxplrngr. X drka' kcng nzprpx-pnzmqng mz ncblo kc!” 37Zbz nrpa ngr Jiszs sc tqtalvzpxpele Gzlili Provins.

Jiszs Amrlzle Kxnzyagoxng Nzkqlung

Matiu 8:14-17; Mak 1:29-34

38Jiszs rkalzm mz mangr-nzkrka'ngr kc, x sc tqvzpe ma nyz Saemon. A' kzdo Saemon kc tqngi olvz, sc tqyagox, drtqde tqpqpxm. Sc tzrpipebzlr mz Jiszs kx na-alebzle du da bade kx nabrngz-ngrde. 39Jiszs vzbz, yrngzobz bade x ycmne-plztitrle zyagox kc. X zyagox kc yrkrtxpx pnz. X mzli kcpwz tutxlzm, sc tqoliqtipebzle dakxnzng nadr.

40Mzli kc nepi tqtaope-ngrde, mz nibr Sabat, leplz kcng nzvzmimlr mz Jiszs kztedrng kcng tzyagoxting, mz nzyagoxngr kx bletipx lxblr. Mqde yrlqobzle mz leplz amrlx, x amrlzleng nidr mz nzyagox-krdr. 41X maszlrpx-kz-ngrbzleng drka' mz leplz kxkqlu. Drka' kcng tzneng, tzrpilr kx, “Nim Mrlx Gct!” A' ycmne-plztitxtr Jiszs drka' lcdeng. X tr-rlr-ngrpwzleu nzycmne-krdr, murde nzkrlzlr kx nide Kxnzmcpx.

Jiszs Ryapwx Nrpakxmrlz Mrkc Gzlili Provins

Mak 1:35-39

42Mzli kc nrlc tqngrlxnepxpe-ngrde, Jiszs rkalzm mz mztea kc, x sc tqvzpxpe mz kzdq me nakrka'-ngrde. Zbz leplz kcng sc tzrtangrtipelr nide. X kx nzmcpelrle, nzrpilr narpwa'pe-ngrdr kx bzkq vzpe. 43A' rpibzle badr kx, “Nayapwxtipx-kzpo Nrpakxmrlz mz leplz mz kzdung kz mztea, kx Gct sa tqvectrpemle leplz mz nzmnclz-krbzlr bade mz nzngini-krde King rdr. Murde delc tqngi nou nzvzo-krmc mz nrlc ka.” 44Zbz Jiszs kc tqryapwxpxpem mz mangr-nzkrka'ngr kxkqlung mrkcng tzmnc-ngrdr lr Jiu.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index