Μορφή αναζήτησης

Luk 5

Jiszs Kqlele Ncblo Nedeng Kcng Ayrnrngr

Matiu 4:18-22; Mak 1:16-20

1Kzdq mzli Jiszs tu mz nabz drta' ngr Dxbu Gzlili. Leplz nzdrlvztxtr-lzbqpwzng mz nzyrlwr-ngalelvz-krdr nide, mz nzlalztq-ngrbz bade mz natq Gct. 2Mcle bot li kx nzaminilz mz nabz drta', prszopeng mrlx kcng tzrmwa-ngrng. Nzpoopemqng, sc tzwztipelr br scdrng. 3Jiszs prtxlz mz kzdq bot lcdeng, kx ngi sc Saemon. Murde naycmnebz badr amrlx ngrdr, x ma tzbolikilvztilr nide. Sc tqrlxtipebz Jiszs mz Saemon kx na-alvcpxbzle mz dxbu kxpipz. Jiszs wxbutxlzm mz nabz bot kc, sc tqalvztrpele zbo ngr leplz kcng.

4Mzli kc tqyrkrpxpe-ngrbz nzryapwx-krde, sc tqrpipebzle mz Saemon kx, “Alvcpxbz bot scm me boongr lue. X nimu badr kztem lang, sc tqapoopeamu br scmu. Sa na-aprtzamu kzdung nc.” 5Rpibz Saemon kx, “Kxetu, kxputxkr kau mzli boitx, a' trtxpnzngr nc kx prtz mz br. A' rpiq kx na-apookr br lc, na-apoopekr ye.” 6Nzapotxolr br kc, x nzaprtz-pnzlr nc kqlutx pnz. Br kcng nzmulr nabxpli zpwx, murde nzyrbu-krdr mz nc. 7Sc tzayaglqpebzlr mqdr mz kztedrng kcng tzmncomqng mz bot kzble, kx nayamqng x naokatrpzlr nidr. Nzyamqng x nznulvzlr bot kcng mz nc. X nzmulr nabootxng. 8Kx mctxpe Saemon Pita da lc, rweobz zpr mz Jiszs, sc tqrpipebzle kx, “Rlasz txpwz ninge, kx Kxetu rnge! Murde trtakitrpwc'u nzesotr-krbo bam. Ninge ncblo kx alwx ngrde ycbz!”

9Pita badr leplz lcng nzkctitxpxlr blzmr nc kcng tzaprtzlr. 10Kzte Saemon nzling, Jemes nidr mz Jon, mrlxng Sebedi, nzkctitxpx-atwrnr-kz-ngrdr. Rpibz Jiszs mz Saemon kx, “Bzkq mwxlrq. Abzo mzli ka sa na-alvztrpo bam nzrtangrngr leplz, kx nangi nengeng.” 11Nztetxlzlr bot scdr mz nabz drta', nzdwasztxdr da amrlx, x sc tzvz-nqblqpelr Jiszs.

Jiszs Amrlzle Kzdq Ncblo Kx Ycngr Lepz

Matiu 8:1-4; Mak 1:40-45

12Kzdq mzli, Jiszs mncpxm mz kzdq taon mrkc tqmncngr kzdq ncblo kx ycngr lepz. Ncblo lcde ngabq kxsqki. Kx mcle Jiszs, rweobz zpr bade, mzte obqo, x sc tqyrnitrpebz bade, mz nzrpi-krde kx, “Kxetu, kx tqsuti drtwrm le, krlzx kx krlzq nzamrlzngr ninge!” 13Kxmule-esz' mz Lou sc Mosis batrpzle trnztakitr-krdeu nide mz nzprtrngr mz nzangiongr, a' maletxtrpzle nide. X sc tqrpipebzle kx, “Mrlzm bange. Namrlzq.” X mzli kcpwz lepz kc dwasztx-pnzle ncblo kc. 14Zbz Jiszs rkabz natq, rpibzle bade kx, “Bzkq ena ncblo kx napi-nebanle. A' vz-kaipz mz pris, x pibz bade napwxlitibzle nim, kx namcpzle kx mrlzpeq. Zbz sa napipxbzle mz leplz, murde namnc-lxblr-mouamu badr. X kabz mz Gct blz kx nangi dalr nzamrlzngr nim mz nzyagox-krm, da kc tqwai nzpikr Lou sc Mosis le, x nakrlzngr leplz amrlx le kx tubqpeq mz Loukxtr.” + 15A' nrpa ngr Jiszs sc tqvzlvzpx-ngrde nrlarnrlc kcng. X zbo ngr leplz nzyrkrmqng mz nzxlr-krdr nide x nzamrlz-krde nidr mz zyagox ngrdr. 16A' Jiszs sc tqvzpx zvz mz kzdung nrlc kx namncne-ngrde esz'-krde mz nzkrka'-krde.

Jiszs Ipqpxle Alwx Ngr Kzdq Ncblo X Amrlzle Nrkrdrtqde

Matiu 9:1-8; Mak 2:1-12

17Kzdq zbq, mzli kx Jiszs alvztr-ngrde, kzdung Farzsi x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis sc tzwxbu-kzng mrkc. Ncblo lcng nzyrkrpxmqng mz taon kcng amrlx tzycpxmqng Gzlili, x mz mzteadau Jerusalem x mz kzdu-kzng taon kcng tzycpxmqng Judiz. Mzli lcde, zmatq ngr Yawe sc tqycpxm mz Jiszs mz nzamrlz-krde kxnzyagoxng.

18Kzdung ncblo nzvzmqng, nzglqmlr kc ncblo kx nrkrdrtqde bz. Nzglqtimlr kzdq nqni. Nzrpilr naglqtrpzlr brma mz ma kc, murde na-ayrbqtrpzlr mz Jiszs x na-amrlzbzle nide. 19A' rblxtx nzvzmitr-krbzlrle mz Jiszs murde ncblo nzkqlu-zlwzng mrkc. Sc tzo-zlilzpelr ladz ngr ma kc, mz nzglqlz-krdrle mz nibr ma kxmnzpz'. Nzaobqtxlzlr kc nrlc mrkc mz nibr ma. X sc tzavoopebzlr ncblo kcma mz nqni pnrde. Nzavotxobzlr mz mzlir dzbe leplz kcng, mrkc tqlxlvrkipxbz Jiszs. 20Kx krlztrpz Jiszs nzbrtikr drtwrdr nide mz nzamrlz-krde kztedr, sc tqrpipebzle mz ncblo kc tqyagox kx, “Mzlenge, alwx ngrmqng ipqpxpebo.” 21Lr Jiu kcng tzalvztrng mz Lou sc Mosis x Farzsi kcng sc tzrpi-etrpelr kx, “Rlr! Mrlx lc pivxile Gct. Murde Gct txpwz kx krlzle nzipqpxngr alwx!”

22A' Jiszs krlztitrpebzle nike pnz drtwrdr, sc tqrpipebzle badr kx, “Bzkq nzao-krmu drtwrmu kxmule lc. 23Nzmu narpibo mz ncblo lc kx, ‘Ipqpxpebo alwx ngrm,’ rblx nzrmcngr. A' nzmu narpibo bade kx, ‘Tulzm, x vzpe,’ opx angidr nzrmcngr. 24Mz nzmu-krde lcde, sa na-amrlzbo nrkrdrtqde mz nzaelwapx-krnge kx ninge, Mrlx Leplz, rngisc-kznge zmatq ngr nzipqpxngr alwx mrka mz nrlc.” X sc tqrpipebzle mz ncblo kc nrkrdrtqde tqbz kx, “Mrlxnge, tulzm, oti nqni pnrm x vzpe mrnyzm!” 25Mzli kcpwz ncblo kc tutxlz-pnzm mz mztr amrlx ngrdr. Otibzle nqni kcma tqmnzo-ngrmle, sa tqvzpe mrnyzde. Kx tqvzle kc, sc tqglqpxle Gct. 26Leplz amrlx nzkctitxpx-atwrnr-ngrdr x nzglqpx-kzlr Gct. Nzamatq-zlwzlr Gct, sc tzrpipelr kx, “Mzbq ka rmcku da kx blepx atwrnrngr.”

Jiszs Kqlele Matiu

Matiu 9:9-13; Mak 2:13-17

27Mz nibr da lc, Jiszs vzpx x mcle kzdq ncblo kx atakqti takes. Drtqde Livae, x kzdq kz drtqde Matiu. Sc tqwxbu mz ofis nyzde kc tzxpekitr takes. Rpibz Jiszs bade kx, “Vz-nqblqm ninge.” 28Livae tutxlzm, axtxtxbzle da amrlx, x sc tqvz-nqblqpele Jiszs. 29Zbz Livae wz-ngrbzle mz Jiszs kc nzmungr kxetu mz ma nyzde. Mz nzmu-lxblrngr kc ycbz ncblo kxnzatakqting takes kx nzyrkrmqng, x kzdung kz mou ncblo kx nqmq krdr trka mz nzobqkr leplz. 30Kzdung Farzsi x ncblo kcng tzalvztrng mz Lou sc Mosis, kx nzngini-kzdr Farzsi, drtwrdr lctrpz mz ncblo neng Jiszs. Nzrpibzlr kx, “?Memule tqmu-lxblr-ngrnamu badr kxnzatakqting takes x kzdung kz leplz kxnztrkang?” +

31Rpibz Jiszs kx, “Leplz kx trnzyagoxung trnzsutiu drtwrdr dckta. A' kxnzyagoxng la tzsuti drtwrdr dckta. 32Trvz-ngrpwc'u nzrkqlengr leplz kx nzrpilr nztubqng. A' vz-ngrmc nzrkqlengr kxnzaleng alwx, murde naesablqtilr alwx ngrdrng.”

Ncblo Neng Jiszs Trnzaxtx-ngrpwzlru Dakxnzng

Matiu 9:14-17; Mak 2:18-22

33Kzdung leplz nzrpibzlr mz Jiszs kx, “Oblamzng Jon Kxawrkxtr nzaxtx-zvz-ngrbzlr dakxnzng mz nzkrka'-krdr. X wai kz oblamzng Farzsi kcng. A' ncblo nemqng trnzaxtxdru dakxnzng, a' nzmutx-zvzng.” 34-35Sc tqrpipebz Jiszs kx, “Apux ncblo kxnayrlz. Mz nqmq lcpwz trtakitrdeu leplz nzaxtx-krdr dakxnzng mz mzli r nzabrtzngr mz nzyrlzngr, trtakitr-kzdeu ncblo nengeng nzaxtx-krdr dakxnzng mzli ka. Murde nzabrtz-ngrdr ninge lc tqmncbepo badr. A' mz nibrde, mzli kc nakatxpx-ngrmc badr, sc tqtakitr-atede nzaxtx-krdr dakxnzng mz nzkrka'-krdr.

36“Nzycmne-ebzpxngr lcng li nzaelwxpx-ngrdr nqmq krnge kxmrna. Murde trpnzngr ncblo kx narpesalipxm muli nzkq kxmrna, sc tqkxsilvztrpele mz nzkq kxblzlongr. Nzmu nawailele, sc tqatrkatipele nzkq kc tqmrna, x muli lrpz kc tqmrna, nzobq-krdr trkxmulru esz' mz lrpz kc tqblzlongr. 37X trpnz-kzngr ncblo kx narbzlutr dakxnzng kxmrna mz ncblei kx nzrbzlutrpengr dakxnzng. Murde ncblei kxmule lcde ngcplxtxtr kai mz nzmrnabekr dakxnzng, x da lcng li sc tzatrkatipeng. 38A' dakxnzng kxmrna nabzlutrpwz mz ncblei kxmrna. 39Murde rblxbz mz leplz kcng tzabrtzlvzpelr nqmq kcng pnz nztekqtr-krdr nqmq krdr mz nztwz-krdr nqmq kxmrna. Apule ncblo kx pxtxpx-ngrde nzrmnq-krde waen kx nzwz-atengr, murde mz drtwrde rpile kx, ‘Kx yc pnz mrlz.’”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index